پاکسازی روده بزرگ با درمان های خانگی

پاکسازی روده ضامن سلامتی سایر ارگان های بدن از سموم مرگ آور است. بااینحال، به قسمتهای دیگر بدن سرایت نکرده است.مرحلهی چهارم: سرطان به بافتهای دیگر در آن طرف دیواره رودهی بزرگ رسیده است. اما آرام، آرام رودخانه مسیر خود را عوض کرد، لذا در 1905 مکمهن بار دیگر مسئولیت حکمیت میان دو طرف را به عهده گرفت و بالاخره فیصله کرد که ایران ثلث آب بعد از کمال خان را برای آبیاری سیستان خود به مصرف برساند. • تحکیمات یکطرفه ساحل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است.

• عریض ساختن رود سیستان نظر به عرض سابقه آن و جریان دادن آب شاخه سیستان رود هلمند به طرف زابل آن کشور. • احداث چهار چاه نیمه که هر کدام آن دارای ظرفیتهای قابل ملاحظه بوده و توسط کانال جریکه، آب رودخانه هلمند و سایر رودخانهها به طرف نیمهچاهها (ذخایر آبی) در خاک ایران جریان داده میشود. دریاها از این نظر، که ما را به سایر نقاط جهان متصل می کنند، بسیار اهمیت دارند، به گونه ای که ما در جنوب کشوراز طریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط داریم و در شمال، دریای خزر از طریق کانال راه ولگا -دن به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است.

در سرتاسر مرز افغانستان و ایران 180 پیلر نصب است که 90 پیلر آن را مکمهن از دهنۀ ذوالفقار(از شمال به جنوب) تا نزدیکیهای شیندندو التایی با 90 پیلر دیگر از نقطۀ صفری در رباط جعلی(ازجنوب به شمال) تا ختم کار مکمهن را مشخص نمود. پاسخ: اگر کانون های آبگیر در فصول سرد سال، ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ بارش و زمان آن جزء کانون های فصلی به شمار می رود .کانون های ِ کنند، بدون توجه به میزان آبگیر فصلی را روی نقشه مشخص کنید. در 27 کیلومتر مرز مشترک آبی افغانستان و ایران که پیلرهای 51، 52 ، 53 و 54 در دو طرف دریا نصب شده، از چند سال به این سو ایرانیها این پایهها یا پیلرها را از بین برده که شاید روزی بر نصب این پیلرها هم جنجال به راه بیاندازند.

هر دو دولت ایران و افغانستان متعهد شده اند كه برای كاهش سهم هر دو طرف از سد كمال خان تا ده دوست محمد خان و سیخ سركه ، بخش نهایی آب ، هیچگونه اقدام و عملیاتی انجام ندهند. از جمله سدهای دیگر که روی ارس ساخته شد میتوان به سد خداآفرین و سد قیز قالاسی اشاره کرد که با همکاری ارمنستان احداث شد، اشاره کرد. اولین بار در 1871 گولد اسمید که حکمیت تقسیم منطقۀ سیستان را میان افغانستان و ایران به عهده داشت، بخش مهمی از “دلتای” این رود خانهها (جهیل سیستان) را به ایران بخشید و تاکید کرد که جهت به وجود نیامدن جنجال بر سر کم آبی، دو طرف نباید نهر احداث کنند و به این صورت باچنین حکمیتی، این فرستادۀ انگلیسی خشت جدل میان دو طرف را گذاشت که تا حال حل نشده است.

دولت افغانستان قول داده است که بین ده یا چهار برج و بند کمال خان آبراه جدید احداث نکند تا بیش از مقدار آب حمل شده در آن زمان استفاده نشود. ابتدا نهر جریکه را که در پیلر 51 موقعیت داشت و در قرار داد 1972 ذکر شده بود که ایران فقط از این طریق می توانست 26 متر مکعب آب را ببرد، در این مدت نهر جریکه را بیش از دو برابر کلان ساخت که حال 55 متر مکعب آب را درثانیه انتقال میدهد که به روی آن بند برق “کوهک” اعمار شده و بعد از آن به سه شاخۀ “زابل”، “زهک” و “چاه نیمه” تقسیم می شود.

ایران که در زمان امضای این تعهد نامه با سهمیۀ واقعی خود، حتی قادر به ذخیره کردن یک چاه نیمه نبود، اینک در این سالها قادر گردیده تا هفت چاه نیمه را پر از آب سازد که اگر تا ده سال دیگر هم در دریای هلمند آب نیاید، ایران ذخیرۀ خود را دارد. ایران هیچگونه ادعایی بر آب هلمند(هیرمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد.

اگر گرفتگی مکانیکی روده جزئی باشد و غذاها و مایعات تا حدودی از آن عبور کنند، بیمار نیاز به درمان دیگری به غیر از تثبیت وضعیتش در بیمارستان، ندارد . احیا و بازسازینشدن استیشن دهراوود (محل سنجش سال نورمال و غیر نورمال آبی). سیگار کشیدن روی بیماری کرون اثری معکوس دارد؛ افراد سیگاری یا افرادی که در گذشته سیگاری بوده اند نسبت به افراد غیر سیگاری در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری کرون قرار دارند.

جایی اسرارآمیز به نام دریاچه ارواح نوشهر در استان مازندران قرار دارد. لذا کوروش شهر کوروپولیس را در جایی ساخت که مسلط به گدار سیحون باشدوپادگان آنجا نگذارد که قبایل صحرانشین مسقند از آن رود عبور نمایند. چنان که در هجدهمین نشست روی این مسأله دو روز با جانب ایران بحث صورت گرفت و هیأت جانب افغانستان تشکیل جلسه بعدی را منوط به جمعآوری کامل واترپمپها از کناره رود مرز آبی مشترک کرد، ولی مشاهده میگردید که آنها ارادهای برای جمعآوری این واترپمپها ندارند و میخواهند که این وضعیت تداوم یابد و بیشتر از حقآبه تعیین شده در معاهده، همان طوری که طی ۴۰ سال اخیر چندین برابر بیشتر از سهمشان از رودخانه هلمند آب برداشت کردند، باز هم به این وضعیت ادامه بدهند.

به همین سبب هجدهمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هلمند بدون نتیجه به پایان رسید. معاونان دریای هلمند، دریاهای ترنک، ارغستان و بزرگترین آن دریای “ارغنداب” است که در شروع ولایت هلمند به این دریا می ریزند، اما در مسیر حرکت دریا، دهها شیلۀ کوچک دیگر نیز به آن وصل میگردد. سرچشمه هیرمند از کوه های «بابا» در ۴۰ کیلومتری در شمال غرب «کابل» از رشته کوه «هندوکش» در افغانستان سرچشمه می گیرد و در مسیر ۱۱۰۰ کیلومتری خود تا زمانی که وارد دریاچه هامون بین افغانستان و ایران شود، زمین هایی که در دو طرف رودخانه قرار دارد، را سیراب می کند و پس از عبور از «ریگستان» و دشت «مارگو» به ایران میرسد.

ایران با این همه نهر و “موتورهای آبکش” حدود ده بار معاهدۀ سال 1972 را نقض کرده و با تمام عوامل و امکانات در داخل افغانستان کوشش میکند تا این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند. بر سر آب دریای هلمند، میان افغانستان وایران همیشه جدل وجود داشته و بار ها حکمیتهای برای تقسیم آب تعیین شده است. که در آن معاهده به دولت ایران حق داده شد تا در هر ثانیه 26 مترمکعب آب را به خود اختصاص دهد و به این صورت در طول سال تمام سهم ایران 820 ملیون متر مکعب آب می شد(در حالیکه دریای هلمند در زمان اعتدال20 هزار مترمکعب آب را در ثانیه از بند کمال خان می گذراند) و این آخرین معاهدۀ مورد قبول دو طرف به حساب میآید.

پس از آن دولتهای افغانستان و ایران بارها کوشش کردند تا معضل را حل کنند، اما راه کار اساسی وجود نداشت، تا این که کمیسیون بیطرف دلتای هملند به پیشنهاد ایالات متحد امریکا و پذیرش افغانستان و ایران ایجاد شد، این کمیسیون در سال ۱۹۵۱ نتایج مطالعاتاش را نشر کرد که طبق مطالعات این کمیسیون حقآبه جانب ایران ۲۲ متر مکعب در ثانیه براورد شده است. و از جانب مغرب به دریای جرجان و خراسان و از مشرق به سرزمین ترکستان و مغولستان محدود بوده است.

دریای هلمند بعد از عبور از “شیلۀ چرخ” در نزدیک سیاهدک و با سیرآب کردن ولسوالیهای “کنک” و “چخانسور” به سوی هامون پوزک در جهیل سیستان سیر کرده در موقع توفانی سال که آب هلمند بالا می رود، هامون پوزک و هامون هلمند پرشده به هامون صابری می ریزند(در کنار مرکز ولسوالی چخانسور دریای خاشرود نیز به هامون پوزک می ریزد و در منطقۀ شند معصوم خان دریای “خسپاس” که گاه سیل میکند نیز به هامون پوزک وصل می شود. تثبیتنشدن سه نقطه جهت تحویلدهی آب برای جانب ایران طبق بند سوم معاهده آب رودخانه هلمند. از بین رفتن علایم سرحدی ۵۱ و ۵۲ که در میان این دو نقطه، محل تحویلدهی آب به جانب ایران طبق معاهده در نظر گرفته شده است.

به همین خاطر تقاضای ارائه شده از جانب ایران مورد قبول کمیته کمیسار آب هلمند افغانستان که مسوولیت آن بدوش من میباشد قرار نگرفت. از این جهت جانب ایران نه تنها موضوع را از مجاری دیپلوماتیک تعقیب میکرد، بلکه در جلسات متعدد کمیساران آب رودخانه هلمند (هیرمند)، آن را شامل آجندا نموده و خواستار بازدید از نهر لشکری بودند. در زمان سلطنت رضاشاه پهلوی ، هنگامی که دو کشور برای نزدیک شدن به یکدیگر گام برمی داشتند ، آنها مذاکرات در مورد اختلافات مرزی و مرز هیرمند را در سال ۱۹۳۲ آغاز کردند ، که اختلافات مرزی را در سال ۱۹۳۵حل و فصل کرد ، و در 6 بهمن (دلو)۱۹۳۸ یکی شد اعلامیه بین آنها امضا شد.

دیدگاهتان را بنویسید