مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۶ – ویکینبشته

ماده ۳- هشتاددرصد سهام درمقابل بهای ارزیابی شده اتوبوسهامتعلق به مالکین قبلی اتوبوسهای تهران و توابع که درتاریخ تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی دردست داشتهاند میباشد و بیست درصد دیگر سهام که غیرنقدی است درازای استفاده شرکت ازمزایا و منابع شهری متعلق به شهرداری تهران خواهدبود. دومین موضوعی که بنظربنده مورد دقت است که خواستم تذکر بدهم وضعیت کارمندان فعلی اتوبوسرانی است که وضعیت استخدامیشان بایددرنظرگرفته شودوبنظر بنده این یک مطلب اساسی است یک عده از این را ارتزاق میکردندوزندگیشان تامین میشده بایدپس از گذشتن این قانون یک فکراساسی برای آنهادرآئین نامه بشودکه برای همیشه وضعشان محفوظ شده باشدوبتوانند بایک وضعیت خوبی زندگی کنندولباس آنهابایدمورددقت قرارگیرد وضعیت این اتوبوس رانی باید درست شود و باید دقت بشود که یک چیزی که مطابق اصول دنیاباشدایجادبشود امروزاتوبوسرانی از اولین احتیاجات این شهراست دراین شهر باین بزرگی همه کس که نمیتوانداتومبیل داشته باشد یاسوارتاکسی بشودویک تومان بدهدبنده خواستم عرض کنم که این طبقه وضعیتشان طوری است که اقتضا داردازلحاظ حقوق بیشتربهشان توجه بشودالبته اینهایک عده زحمتکش هستند یکی ازآقایان بنظرم آقای نریمان این مطلب را فرمودندکه شوفرورانندهای که ۱۴ ساعت کارمیکند مغزوفکرش و دستش قادر به اینکه بتواندوظایفی را که دررانندگی داردرعایت کند نیست که یک تصادف و تصادمی رخ ندهدبنظربنده بایدیکساعات کارمعینی برای راننده و شوفر درنظرگرفت این قدرت کارش بیش ازهشت ساعت نیست باید دودسته باشندفرضایکدسته ازساعت ۷تا۲بعدازظهر و دسته دیگرازسعات ۲بعدازظهر تاساعت ۱۰ که این دودسته بتوانند وظایفشان را طوری انجام بدهند که از این جورتصادفی که حالامی شودکه نتیجه خستگی و فرسودگی شوفرورانندهاست جلوگیری بشوداین تذکرات درموقع طرح لایحه لازم است گفته شود که درآئین نامه این پیش بینیها بشود ازهرچیزمهمتراین است که ساعت کار اینهابایدمعلوم شودمثل کارگرهای دیگر دنیاکه ساعت کارشان معلوم است ضمنا نکته دیگری که بنده میخواستم عرض کنم که بایدموردتوجه باشد باید این دستگاه هم وقتی بوجودآمدبیمه بشوندبیمه اجتماعی برای این طبقه ضرورت دارد که اگردرنتیجه یک حادثهای تصادفی کرد شوفرورانندهای تلف شد وضع معیشت عائله اووزندگی آنهاقبلا پیش بینی شده باشد و همانطوریکه خوشبختانه دولت برای کارگر هاقانون خوب و مفیدی تصویب کرده و شاید دیروزبودکه آقای وزیرامورخارجه درمصاحبه شان فرمودندبنده دیدم که یک قدم بسیاراساسی برداشته شده (وزیرامورخارجه – مشمول اینهاهم میشود) بایدمشمول بشود و اینهاهم عطف بهمان قانون بشوند که اینها هم بتوانند استفاده کرده باشند البته درتقویم این اتوبوسهای موجود هم باید یک افرادباصلاحیتی را جناب آقای وزیرکشوردرنظربگیرند که درتقویم و تعیین میزان قیمت که سهام را تشکیل میدهد خیلی دقت بشود که یک چیزبی تناسبی از آب درنیاید بنده بیشتر از این عرضی نمیکنم و امیدوارم یک قدم مفیدی برای احتیاجات مردم برداشته بشودالبته ولایات هم بنوبه خودشان از این قانون استفاده میکنند.

احمد دهقان – بنده میخواستم راجع به این طرز دادن صورتجلسه عرض بکنم که البته بطوری که وعده میدهند از جلسه دیگر منظم میشود ولی همین دادن دم در هم موقعی که آقایان میآیند توی جلسه بعقیده من وقت کافی نمیگذارد برای آقایانی که اگراشتباهی دارند رفع بکنند برای اینکه فوراً جلسه تشکیل میشود و میپرسند که نسبت به صورتجلسه نظری دارید یا خیر و فرصت نیست که آدم بگوید نظری دارد یا ندارد (صحیح است) بنده میخواستم از آقایان که مأمور اصلاح آییننامه هستند استدعا کنند که درموضوع تقسیم صورتجلسه هم یک فکری بکنند که فرصت کافی باشد که نمایندگان بتوانند صورت جلسه را بخواند واگر یک اشتباهی شده باشد تذکربدهند چون این مورد بسیارمهمی است که بعضی وقتها ممکن است اظهارات نمایندگان تحریف شده باشد یا اشتباهی شده وتوجهی نکنند ویک اشکالات مهمی پیش بیاید اینست که بنده تقاضا میکنم که دراین مورد هم آقایان توجه داشته باشند که صورت جلسات بترتیبی بدست نمایندگان برسد که وقت کافی برای مطالعه داشته باشند اما نسبت به اظهارات خودم درآن قسمت صورت جلسه یکشنبه ۲۲ اردیبهشت خواستم عرض بکنم که آنچه من گفتم برطبق نوشتههایی بود چون صحبتم جنبه سیاسی داشت اینها رانوشته بودم وازروی نوشته خواندم ویک مقداری رامی بینم دراینجا نیست خواهش میکنم دستوربفرماییدبهمان ترتیب تصحیح کنند.

کهبد – بعقیده بنده این یکی از لوایح مهمی است که بایدموردتوجه قراربگیرد و درحدوددوسه جلسه دراطاق خصوصی یعنی درجلسه خصوصی دراین مورد صحبت شد(نریمان – ولی به نتیجه نرسیداین پیشنهادنتیجه آن کمیسیون نیست) عدهای هم تعیین فرمودند درکمیسیون مخصوصی که اعضای کمیسیون کشور و چندنفردیگر هم شرکت داشتند درآنجابحث شد و مشورت کردیم و درحدودسه ساعت باحضورآقای وزیرکشور و نظریات مختلفی آنجا ابرازشد و بالنتیجه یک عدهای عقیده شان بانظرآقای وزیرکشوراین بود که اینکارزودتر تمام بشود و چون مدتی است که الان این موضوع دردستورمجلس است و مجلس هم باید کارهای دیگرش را انجام بدهد و ازطرفی آقایان هم هرنظری دارند میتوانند در سوادکفایت مذاکرات کردم و خواهش میکنم آقایان رای بدهندکه وقت مجلس بیشترازاین تلف نشود.

والا اگر یک مردمانی دراین مملکت باشند که درمحاکم صالحه، دادگاهها بادولت دعاوی دارند بهیچوجه ما نمیخواهیم بگوییم آن املاک رادولت بفروشد این قانون شامل حال آنها نخواهدبود. پیشنهاد میکنم ماده ۸ بطریق ذیل اصلاح شود وزارت دارایی مکلف است فهرست کافی از املاک مزروعی واراضی قابل کشت واراضی خالصهای را که باید به بانک کشاورزی منتقل شود تنظیم نموده قبل از پایان شهریور ۱۳۲۹ حدود و میزان اراضی مزبور و بهای هریک از آنها را با مشخصات کامل تهیه نموده طبق صورت تحویل به بانک کشاورزی دهد و نسخهای از آن را برای اطلاع به مجلس شورای ملی بفرستد.

قانونی برای اینکار گذشتهاست و دادگاه صلاحیت دار دادگستری هم رسیدگی میکند و لی این قانون اخیری که گذشتهاست از مجلس املاک واگذاری به نام موقوفه خاندان پهلوی واگذار شود در آن جا، (استدعا میکنم آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند) مثل اینکه وزارت دارایی یک مسامحهای کرده در آنجا ما قید کردیم که املاکی که مالکیت آنها مسلم شده واگذار میشود و املاکی که مالکیت آنها مورد بحث و مذاکره د ردادگاه میباشد باید پس از اینکه در دادگاه تعیین تکلیفشان شد آن وقت واگذار شود اگر مال دولت بود آن وقت بای واگذار شود اگر مال مردم بود که نباید املاک آنها را واگذار به دیگری کرد بنده چون یک کسی هستم که نه در املاک آنجا نظر داشتم نه واگذاری و نه خریداری و نه داخل این مسائل بودم، این حق را به خودم میدهم و چون میدانم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم نظری جز عدالت و خیر وصلاح جامعه ندارند (صحیح است) بنده خواستم این جمله را اینجا عرض کنم که آقای وزیر دارایی هم توجه کنند که این املاک تا وقتی که تعیین تکلیفشان نشده بایدزیر نظر وزارت دارایی جمع آوری بشود پس از آنکه حکم نهائی صادر شد اگر جزو آن املاکی است که باید واگذار بشود به دربار و اگذار کنند و اگر مال مردم است که باید به خود آنها واگذار بشود و دست خودشان داده شود خواستم در اینموقع و در ضمن تصویب این قانون هم بدینوسیله جلب نظر حضرع عالی را بکنم که این پرونده را بفرمایید بیاورند و رسیدگی کنند در این زمینه هم امریه صادر شدهاست از طرف اعلیحضرت همایونی ولی متاسفانه تاکنون عمل نشده باید تعیین تکلیف مالکیت این املاک بشود اگر مال دربار بود جزو موقوفه خاندان معظم پهلوی بشود که واگذار میشود اگر هم مال مردم بود باید بدهند به مردم که بروند پی کارشان.

تبصره ۲- درموردفروش یاانتقال سهام شهرداری حق تقدم خواهدداشت. تبصره ۱- طریقه واگذاری و ارزیابی اتوبوسهای فعلی برای تعیین مییزان سهام درآئین نامه که باحضورنمایندگان صاحبان اتوبوس تنظیم میشودمعین خواهدشد. تبصره ۳- هنگام توسعه شرکت و افزایش سهام رعایت تناسب میزان خریدسهام جدیدازطرف شرکای و شهرداری به ترتیب مقرر درآئین نامه مزبور خواهدبود. پارسا – بنده باکفایت مذاکرات مخالفم و گمان میکنم بیشتر بایددراین مورد توضیح داده شودنظرم براین است که در شان مجلس نیست که دردوموضوع متشابه دونظرمخالف را بدهدوحتی درشان دولت هم نیست که دولایحهای که با همدیگرمتناقض است به مجلس بدهدمابرای رعایت منافع عمومی یک امتیازی که برای شرکت تلفن داده شده بود دراین مجلس لغوکردیم دوباره آمدیم یک امتیازنامحدودبلامدتی برای عدهای ازاشخاص داریم میدهیم آقایان باید توجه داشته باشند که درتمام کشورها که وسایل عمومی را دردست دولت میگذارند برای این است که منافع خصوصی منافع عمومی را ازبین نبردآن روزدراینجا جناب آقای نریمان بیانی فرمودند و پیشنهادی هم فرموده بودند این پیشنهاداقل مایقنع بود آن چیزی بودکه میشدقانع شد والامن تعجب میکنم شماهمانطور که جناب آقای وکیل پور فرمودندیک لایحهای آورده شده دراینجابرای اینکه آن راقانونی بکنیم و استدلال بکنیم لازم است که اصولی از قانون تجارت را نقض بکنیم تااین درست بشوداین آقاخلاف اصل است این چه کاری است که مامیکنیم؟

قاسم فولادوند – بنده مخالفم با این پیشنهاد و در جلسه قبل عرض کردم که دراینکارهاعجله زیاد لازم نیست و در اطراف این مواد هر قدر بیشتر بحث شود شاید یک چیزی براطلاع آقایان اضافه شود و یک نظریاتی که نتیجه هم بنفع باشد. وکیل پور – حالاکه آمدهام اجازه بفرماییدصحبت کنم بنده هم بعنوان موافق مطالبم را عرض میکنم (نایب رئیس – بفرمایید) اگرچه کلیه آقایان نمایندگان محترم علاقه قطعی و کامل دارندکه این لایحه هرچه زودتر بتصویب برسد ولی بنده فکرمیکنم که کاربرخلاف قاعده و ترتیب کردن صحیح نیست اولا ازمقام ریاست بایدگله کنم که امروزروز سوالات بوده و مطرح نفرمودند و درثانی اینکه میبایستی این پیشنهادی که بجای لایحه تقدیم دولت قبول شدهاست اقلا ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت ازطبع و توزیع آن بگذرد که آقایان نمایندگان محترم بتوانند دراطرافش مداقه و مطالعه کامل بکنند و بنده بااین ترتیب فکرمیکنم که هیچیک ازآقایان حضور ذهن کافی نداشته باشند که پیشنهاد لازم رابدهند و امااین چیزی که بنده بخاطررعایت آئین نامه عرض میکنم و با آن موافقم و بصورت مخالف عرض میکنم این است که بنده یکی ازامضاکنندگان طرحی بودم که جناب آقای نریمان تهیه فرمودند و علت اینکه با آن طرح موافق بودم این بودکه مسئله وسائط نقلیه یکی ازمواردمورد احتیاج عامهاست که بسیار مهم است و بخصوص درشهرتهران عموما با آن سروکار دارندواین بایستی بدست خودمردم باشد و بدست مردم بودن درصورتی تامین میشود که اکثریت سهام آن دردست مردم و دولت باشدیعنی دردست شهرداری باشد بااینکه جناب آقای وزیرکشور با توضیحاتی که فرمودندخواستند بفرمایند که این لایحه هم درحقیقت همان منظوررا تامین میکندبنده مخالف هستم و فکرمیکنم چنین منظوری را تامین نمیکندبرای اینکه دراین طرح دردرجه اول هشتاددرصد ازسهام متعلق به صاحبان اتوبوس است و مادرآنجا منظورمان این بودکه استفاده منافعی که ازاینکارحاصل میشود و خیلی هم زیاداست بخودمردم برسد یک شهری که پول آسفالت دادهاست ایستگاههای اتوبوس دراختیار میگذارد اداره راهنمایی و رانندگی دارد و تمام مخارجات را متحمل میشودبایددرمنافع هم شریک باشد مطلب دیگراین است که یک خلاف اصلی دراینجا دیده میشود آن این است که میگویدهیئت مدیره شرکت از۵نفرمرکب خواهدبود که ازلحاظ حفظ مصالح عمومی سه نفرآنها بانتخاب انجمن شهر ازمیان نمایندگان انجمن شهرودونفر بانتخاب سایر صاحبان سهام تعیین خواهدشدبنده عرض میکنم که درقانون تجارت و شرکتهای سهامی یکی ازارکان شرکت مجمع عمومی است و مجمع عمومی که مرکب است ازصاحبان سهام اینهاهستندکه حق دارندهیئت مدیره را انتخاب کنند اگرشمااین حق را ازصاحبان سهام بگیرید یک کاری برخلاف اصل کردهاید درهرقانونی مابخواهیم قوانین گذشته را درنظرنگیریم و یک اصلی را نقض کنیم درحقیقت نقض غرض شدهاست و درحقیقت یک آش عجیبی درست میشود از این جهت بنده عقیدهام این است که از این فکرکه فقط سه نفراز نظرحفظ مصالح عمومی ازانجمن شهرانتخاب شود صرفنظرکنیم و بازیک ترتیبی بدهیم که نظرآقای نریمان تامین شود یکی ازگرفتاریهاومشکلاتی که جناب آقای وزیرکشور اشاره فرمودندکه نمیشود باطرح جناب آقای نریمان موافقت کرد این بودکه دولت ممکن است پول نداشته باشد (وزیرکشور- بنده همچوعرضی نکردم) ممکن است پول فراهم نشودبرای شهرداری بنظر بنده ممکن است پول فراهم بشودبرای شهرداری عوائد فراهم بشود دولت یک کمک خیلی سادهای میتواندبکند و منظورهم حاصل میشود و آن این است که تمام بنزین و روغن این اتوبوسهارا تازمانی که قیمت سهام آن سرمایهای راکه تعهدمیکند استهلاک نشدهاست مجانی دراختیار شان بگذارد بدون گرفتن پول و فکرمیکنم که این درظرف پنج ماه یا شش ماه این پانزده میلیون تومان استهلاک میشود برای اینکه روزی پنجاه یا شصت هزارتومان فقط پول بنزین است و روغن دولت میتوانداین کار را بکند یعنی قرضی است که منفعت دارد یعنی وقتی این قرض را گرفتند به مجرداینکه این سرمایه را گذاشتندازمنافع ۵۱ درصد هم استفاده خواهندکرد (نریمان – احتیاجی به آن مورد نیست چون خودصدی بیست درسال دومیلیون تومان منفعتش میشود) بسیارصحیح است امیدوارم چون خودجنابعالی مبتکر این طرح بودهاید راه حلهایی که خودجنابعالی نشان میدهید یابعناوین دیگری که آقایان قبول میفرمایند بفرماییدبنده مقصودم این است که منظوراساسی و اصلی و جهت اقتصادی این لایحه رعایت بشودودراینجامنظور شده باشد چون بنده قبلا عرض کردم باطرح این مطلب قبل ازگذشتن ۲۴ ساعت مخالفم فعلاعرضی نمیکنم و اگرمطرح شد درسایرمواردعرایض خودم را عرض میکنم.

ماده ۵- کارکنان فعلی اتوبوسها ازقبیل راننده و کمک راننده و بلیط فروش و همچنین صاحبان سهام جزء درصورت واجدبودن شرایط استخدام درشرکت بردیگران حق تقدم خواهند داشت. در ماده پنج ذکر شده عدم انجام تعهد به بانک کشاورزی اجازه فسخ معامله را خواهد داد برای عدم انجام تعهد حق بود یک شرایطی ذکر میشد که تعهد رادر چه مدت و به چه ترتیب اگر آن شخصی انجام نداد به بانک کشاورزی اجازه داد میشود و الا ممکن است آن شخص رفته باشد آن زمین را تصرف کرده باشد و مخارج هم کرده باشد وبعد بانک کشاورزی به یک بهانه بسیار کوچکی متشبث بشود و بگوید شما تعهد را انجام ندادی و بنابراین ما معامله رافسخ کردیم آن شخص زحمتش هدر رفته ومالی را هم تلف کرده بنابراین بهتر این بود برای عدم انجام تعهد یک شرایط و یک مقررات و مدتی ذکر میشد که باآن ترتیب اگر تعهداتش را انجام نداد فسخ شود درین مورد پیشنهاد ی هم تقدیم خواهم کرد و این قسمت را حالا عرض کردم که ذهن آقایان مطلع باشد.

اگر اقتصادی بودن مخارج سفر اولویت شما نیست، بهترین زمان سفر به تبریز از نظر شرایط جوی در فصل تابستان (تیر الی اوایل شهریور) است؛ تبریز در تابستان از آبوهوای معتدل و خنکی برخوردار بوده و یکی از بهترین قطبهای گردشگری در تابستان به محسوب میشود. ناظرزاده – درجلسه گذشته راجع بعد ه حضار و تعداد آراء جزئی اختلافی پیش آمد و چون بنده آقایان نمایندگان را اسم میبردم وبرای دادن رای تشریف میآوردند درست مراقب بودم تمام آقایانی که درجلسه حضورداشتندرای دادند و همه آراء هم موافق بودبنابراین جای تردیدنیست که رای به برنامه دولت باتفاق آراء داده شده وتصویب شد (صحیح است) و درآن روزهم بیش از۶۸نفردرجلسه نبوده اندو اگر تابلو۶۹نفررانشان داده قطعااشتباه بودهاست.

ایران در نامهای مورخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ مکان این کارگاهها و تأسیسات اطلاعاتی را به اطلاع آژانس رساند. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم، کلیه شبکهها و تأسیسات جمعآوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهرهبرداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند. ۲۶. کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت یک تأسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین و تحقیقات و توسعه است که نخستین بار در اکتبر ۲۰۰۳ راهاندازی شد.

کریمی – راجع به موضوع اصلاح وضع اتوبوسرانی صحبتهای لازم شدهاست آقایان نمایندگان هرکدام به نوبه خوداین مطلب را تاییدکردهاند که وضع اتوبوسرانی کشور بسیاربداست و بایستی دراین باب اقدامات لازم بعمل بیاید دولت هم طرحی به مجلس دادهاست که این طرح مورد ایراد عدهای ازآقایان نمایندگان بوده درجلسه خصوصی بانظراغلب آقایان یک طرحی تهیه شدکه تقدیم مجلس شد د رجلسه گذشته هم بااینکه آقایان با آن طرح نظرموافق داشتند تقریبا بااکثریت آراء مخالفت شد و آن طرح ردشدواین طرح را امروز دولت بجای لایحه قبول کردهاست البته بنده هم این نکته را انکارنمیکنم که ممکن است بعضی ازمواد دراین طرح باشد که باسلیقه بعضی از آقایان وفق ندهد و همچنین ممکن است آقایان نظریات اصلاحی داشته باشند که دراین طرح فوت شده باشد از این جهت بنده ازآقایان نمایندگان استدعامیکنم درموقعی که طرح مطرح میشود باکمال دقت آنچه نظریات اصلاحی بنظرشان میرسد پیشنهادکنند که بامعنایی که مملکت ازقانونگذاری انتظاردارد یک لایحهای به تمام معنی باهمفکری آقایان نمایندگان بگذرد که موجب سرگردانی صاحبان سهام و مردمی که بااتوبوس سروکاردارند نشود.

ملک مدنی – بلی بطوریکه جناب آقای وزیرکشوراظهارکردند وقتی که این لایحه اتوبوسرانی تقدیم مجلس شد برای اینکه توافقی بین نظرآقایان نمایندگان شده باشد یک جلسهای خارج ازمجلس شد که بیشتراعضای کمیسیون کشور بودند بالاخره باینجا رسید که این طرحی که تهیه شدهاست و تقدیم شد وزارت کشوراین طرح را به منزله لایحه اولی خودش قبول کرده و دردستورجلسه هست البته بنده بااین طرح موافقم (خسروقشقایی – باکدامیک از طرح ها؟) بااین طرح که مطرح شد (یکی ازنمایندگان – پس چرابعنوان مخالف صحبت میکنید؟) بنده موافقم ولی یک دوسه اصلاح لازم دارد که برای عرض همان اصلاحات بنده آمدم پشت این تریبون که نظریات خودم را اظهار کنم.

علیهذا شعبه هشت مامور رسیدگی به اعتبارنامه با اکثریت آراء تقاضا دارد مخبرین و نمایندگان معترض مراعات آئین نامه داخلی مجلس و اصول اخلاقی اسلام را بفرمایند و منتظر اعلام نظر نهائی و قضاوت مسوولین باشند جمله ایکه بنده با اجازه اضافه می کنم در اینمورد است که شرایط سیاسی و آشفتگی گوشه و کنار مملکت اجازه میدهد که ما به مملکت خودمان و انقلاب خودمان باج بدهیم و مجلس را از وضعی که می بینیم مورد بی اعتباری قرار میگیرد دور نگهداریم وقتی افشاگری به حد ابتذال برسد اعتبار مملکت و انقلاب از بین خواهد رفت آخرین جمله ایکه باید عرض کنم در مورد لیبی است ، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هستیم ، چرا باید بترسیم .

کمیسیون امورخارجه طبق ماده (۴۱) آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی درجلسه بیشت و هشتم آذرماه ۱۳۳۱ باحضورآقای وزیرامورخارجه بلایحهدولت راجع به موافقت نامه ترانزیت حمل و نقل مسافروکالا بین ایران و ترکیه رسیدگی نموده و موافقتنامه مزبوررا ازلحاظ سیاسی عینا تصویب و اینک گزارش شوراول آنرا تقدیم مجلس شورای ملی میدارد. آئین نامه اجرای این قانون را وزارت بهداری تنظیم و بتصویب کمیسیون بهداری مجلس خواهدرسانید. برای همیشه که ما نمیتوانیم اختیاراتوبوسرانی شهرتهران را باشخاص معینی بدهیم این برخلاف حزم و مصلحت حال و آیندگان است و این را بنده درهمان جلسه هم عرض کردم و حتی پیشنهادی هم دادم که مدت داشته باشد بایستی مدت تعیین شود و من فکرمیکنم مدت ۵ سال کافی است البته مربوط باین است که نظرآقای وزیر کشورهم که این لایحه را تهیه کردهاند روشن شودخلاصه ایشان اگرنظری داشته باشند نظرمن ۵ سال است که پیشنهادهم کردم حالااگرآقایان نظردیگری داشته باشند بفرمایند.

نایب رئیس – آقایان توجه بکنند درهرمادهای که مطرح میشود پیشنهادهم میتوانندبدهند. نایب رئیس – چون دارای مواداست فعلاکلیات مطرح است. نایب رئیس – مذاکرات درکلیات لایحه ادامه داده میشود. درثانی عرض کردم که این درشان دولت و مجلس نیست که باهمان استدلالی که امتیازی را لغو کردیم باهمان نحوه استدلال بیاییم یک امتیازدیگری راهم بدهیم این است که بنده استدعامیکنم که این لایحه راهمانطور که عدهای ازآقایان فرمودند ۲۴ساعت وقت بدهیم که طبع و توزیع بشود مشاورهای بشودآقایان یک مطالعهای بکنند تاآقایان بتوانندباحضورذهنی بیشتری رای بدهند. وزیرکشور – چندنکته جناب آقای ملک مدنی فرمودندکه بنده باید توضیحاعرض کنم که این نکات منظور نظروزارت کشوردرموقع تنظیم آن لایحه بودهاست و این مطالب رادرآئین نامهای که الان یک نسخه اش پیش بینی شدهاست درنظرگرفته شدهاست و اتفاقا درآئین نامه که بعضی ازموادش درطرح جناب آقای کریمی گنجانده شدهاست درماده ۹ آن مدت عمل شرکت معین شدهاست و حالاهم بنده تعیین مدت را باختیار آقایان نمایندگان محترم میگذارم که موقع مقتضی پیشنهادبفرمایند و مورد قبول وزارت کشور خواهدبودمسئله دیگرراجع به لباس بودواین امری است که البته بایددرآئین نامه منظورشود و مسئله مهمی نیست که مابتوانیم آنرا درقانون بگذاریم راجع به بیمه درطرح پیش بینی شدهاست و درآئین نامه هم بودوبرطبق آنچه که درقوانین ماپیش بینی میکند بیمه کارگران و کارکنان و حتی اشخاص ثالث را مامنظورخواهیم کردوبنده درعرایض پریروز خودم این نکته را تذکردادم و اما مسئله دیگر که افرادباصلاحیت باشندبرای تقویم قیمت و ارزیابی البته دقت کافی خواهیم کردوبنده خاطرمبارک آقایان را مطمئن میکنم که منظوراساسی ما چنانکه آقایان این نظررادارند ماهم منظورمان این است که کاملا رعایت حقوق مردم ازهمه جهت بشودوچون همین امروزوزارت کشور دستورتشکیل مقدمات انجمن شهررا دادهاست و شروع بکارخواهیم کردامیدواریم بیشتر اینکارهازیرنظر انجمن شهروهمکاری وزارت کشورانجام بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید