مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

فقیهزاده ـ عرض کنم که تصدیق میفرمائید که مردم قبل ازاینکه صورت جلسه مذاکرات مجلس را به بینند بوسیله جراید از نطق نمایندگان مستحضر میشوند بنده درجلسه گذشته قبل از دستور اظهار کردم ((اعاشه آموزگاران ودبیران فرهنگ در کمال سختی است اکثر دبستانها و دبیرستانها در ولایات مزبله دانهائی است که باعث رقت است ولی اموال بی صاحب موقوفات را مثل حلوا میبلعند و مرکز اخلال در همین تهرانست و هر شیاد و غارتگری برای ضرورتیکه گاهی دارد)) در روزنامهها نوشته شده در ولایات اغلب دبستانها وضعش بسیار بد است درعوض املاک موقوفه را مثل حلوا میخورند و مرکز این دزدها در تهران است بنده دزدها نگفتم این را خواستم ارباب جراید بعد از این رعایت بکنند.

۳- نظرباینکه طبق فرمان همایونی سی درصد درآمد جنگلهای املاک ومستغلات پهلوی باید برای احیای جنگلهای مزبورهزینه شود لذاهیئیتی برای تعیین جنگلهایی ازاداره املاک که محتاج به فرق واحیاو جنگلکاری بودندبشمال اعزام وهیئت مزبور گزارش خودرا ارسال وهم اکنون آگهی مزبور دردست تهیهاست. ضمنا باید تذکر بدهم که همانطورکه درمتن ماده واحده قیدشده این اضافه اعتبارطبق صورت ریزی که متناسب باجمیعت شهرستانهاومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهدخواهدبود ولی بنده بنابروظیفه مخبری کمیسیون فرهنگ باید ذهن آقایان نمایندگان محترم رامتوجه کنم وتذکربدهم که اگرفقط جمعیت شهرستانهاومرکزراچنانکه قیدشده تصویب کنیم وکلمه (احتیاجات) اضافه نشودممکن است بعداوزارت فرهنگ دربسیاری نقاط دچاراشکال بشود (بعضی ازنمایندگان -صحیح است) (بعضی دیگرازنمایندگان – فقط بایدجمعیت درنظرگرفته شود) زیرا با اقرارباینکه بایدهمه جابه نسبت جمعیت فرهنگ ترقی کند معهذافعلا بسیاری نقاط هست که ممکن است جمعیت آنها کم ولی دانش آموزان ودانشجویان آنجا زیاد باشد وطبق این ماده اگراصلاح نشود بایدچنین نقاطی را ازتامین وسائل ومعلم محروم داشت والبته اینکار شایسته نیست بهمین جهت بنده یادآوری میکنم که بجای عبارت (متناسب باجمعیت شهرستانهاومرکز) جمله (متناسب با جمعیت و احتیاجات شهرستانهاومرکز) گنجانده شود وگویا در کمیسیون فرهنگ بهمین ترتیب اصلاح شده بودوشک نیست اگراین کلمه احتیاجات اضافه نشودماده واحده دراجرای باشکالات بسیاربرمیخورد چه مانعی دارد که کلمه احتیاجات اضافه شود وآقای وزیرفرهنگ هم این قسمت رادرنظربگیرند.

وزارت کار سعی داشته که حتی المقدور هرچه بیشتر ازبرنامه کمکهای فنی سازمان بین المللی کاروسایرسازمانهای بین المللی استفاده نمایندوبدین منظور جهت پیشرفت پارهای اموراجتماعی وهمچنین بمنظور تامین بعضی ازاحتیاجات صندوق تعاون وبیمه کارگران تقاضاهایی به سازمانهای مزبورتسلیم داشته که البته تاچندی بعدنتایج آن معلوم خواهدشد. اسلامی ـ امروز هم در مملکت، ما مردم میبینند که اشخاص برخلاف قانون و مقررات بیشتر رفتار میکنند بعدا بمقاماتی میرسند و مناسب و مقامات عالیتری راحائز میشوند این است که اساسا خلاف قانون کردن معمول و مرسوم است در این مملکت بنده از آقایان نمایندگان تقاضا میکنم که این بدعت را بگذارید و برای نمونه هم شده یکی از گردن کلفتها را بپای میز محاکمه بکشید بهمین جهه هم بنده با این لایحه مخالفم ولی چون این دولت تقصیری ندارد و تازه آمده و برای پرداخت حقوق کارمندان دولت میبایستی لایحه دوازدهم تصویب شود و بنده هم حرفهای گفتنی نسبت بتمام سازمانهای اداری و غیر اداری و رشتههای مختلف بسیاری از حرفها دارم ولی میگذارم آنها را برای موقع طرح بودجه یا یک موقع دیگری و فقط چند نکته را این جا تذکر میدهم ولی قبل از این تذکر دو موضوع است این جا عرض میکنم وتمنی میکن که توجه بکنید یک موضوع قابل توجهی که تذکر آن ضرورت دارد مسئله کمک مالی و اقتصادی امریکا بایران است که متاسفانه بصورت معمائی در آمده و با آنکه دولت ایران در مقابل آنهمه خسارات و صدمات ناشی از جنگ بیش از هر کشوری استحقاق کمک اقتصادی از دولت امریکا را دارد و با آنکه در منشور دول بزرگ و متفق ماکه درتهران منعقد شده صراحتا ذکری از کمکهای لازم جهت جبران خسارتهای وارد شده مع الوصف هنوز خبری از کمک و مساعدت مالی نشده در اینمورد سؤال بنده متوجه شخص آقای علاء وزیر امور خارجهاست که تا چند وقت قبل و بخصوص در جریان مسافرت شاهانه بکشور امریکا عهده دار نیست سفارت کبرای ایران در امریکا بودند ایشان باید رکود و معوق ماندن این موضوع را روشن کنند که چه عواملی موجب این عدم موفقیت شده، بنده از دور و نزدیک از وطن پرستی آقای علاء صحبتهائی میشنوم نمیتوانم تکذیب کنم ولی این سؤال برای بنده پیش میآید که ایشان با اینکه مردم وطنپرستی بودند چرا باندازه کافی در مساعد ساختن زمینه دریافت کمکهای مالی از امریکا مجاهدت لازم را ننمودهاند و اگر واقعا این امر مهم از عهده ایشان ساخته نبد بحکم وطنپرستی لازم بود این مسئولیت را بدیگری واگذار کنند و اگر مطلب غیر از اینهاست و محضورات وعوامل دیگری در پشت پرده مانع انجام این مقصود شد مقتضی است دولت جهت روشن شدند ذهن مردم حقایق را بیان کند و یا در جلسه خصوصی بعرض نمایندگان مجلس برساند.

عرض کنم با اینکه آقای نورالدین امامی و آقای بهادری که ارتباط نزدیک و تماس بیشتری با مردم آنجا دارند و از وضعیت نان آنجا اظهار رضایت فرمودند مع الوصف دستور رسیدگی و تحقیق داده میشود وکوشش و اهتمام خواهد شد که اگر واقعا نواقصی در کار نان آنجا باشد مرتفع بشود و انشاءالله نان آنجا و سایر نقاط نسبت به وضعی که وارد بهتر میشود ضمنا یک لایحه ایست راجع بپرداخت مخارج کمیسیون بیطرفی که باید بکار رود هیرمند توجه کند این را تقدیم مقام ریاست میکنم. متاسفانه نسبت باین موضوع رسیدگی نشد و بنده از دولت آقای منصور تقاضا دارم که این پروندهها را دستور بدهند رسیدگی کنند و همان صورت ولیستی که آورده بودند بمجلس در زمان حکومت آقای حکیمالملک دوباره بیایند و البته اگر واقعا تخلفی شده یک بار دیگر رسیدگی بشود.

لایحه دیگر مربوط است بانتخاب ۶ نفر برای هیئت نظارت سازمان برنامه (صحیح است) چنین لایحهای در دوره پانزدهم بمجلس شورای ملی تقدیم شده بود ولی فرصت نشد که در همان دوره مطرح بشود و بتصویب برسد بنابراین لایحه تجدید شدهاست و حالا تقدیم میشود. نکند تو هم الان چنین قیافهای را داشته باشی! اصفهانی – اجازه میفرمائید دو دقیقه دیگر من فکر میکنم این مساله به این ممی در جامعه ما باید گفته شود و باید مسوولین امر بیایند و گزارش بدهند و بگویند که چرا اینها را از کار برکنار نکرده اند که حالا بیایند و یک چنین برنامه هائی را پیاده کنند چقدر دیگر هستند که باید تصفیه بشوند ؟

و امیدوار هستم اگر سوءتفاهمی در خاطر آقایان هست و اشکالاتی در کار دیدهاند بخود بنده بگویند البته بزودی رفع میشود و یقین داریم هیچ نظری نیست جز حسن جریان امور و تشریک مساعی برای پیشرفت کار (صحیح است) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده عرضی داشتم) دو لایحه دارم که تقدیم میکنم برای تصویب آقایان محترم یک لایحه برای فروش خالصجات دولتی به زارعین و خرده مالکین (نمایندگان ـ احسنت) که شرط اولش آقامت در ملکی است که مالک خواهد شد (صحیح است) (اسلامی ـ خالصهای مانده است؟) بله خالصجاتی ماندهاست و یک ماده از مواد برنامه دولت است فقط املاک نیست، اراضی هم هست که وسائل آبادی در آنها فراهم میشود و بزارعین یعنی اشخاصی که در همان ملک مشغول فلاحت میشوند واگذار میشود (صحیح است) بانک کشاورزی هم اعتباراتی خواهد داد و خرده مالکین کمکهای مفید و موثری بکند (شوشتری ـ بفرمائید خاصه خرجی هم نکنند) منظور اصلاح و کار مفید است و الا این شرط همیشه درش مخلوط میباشد.

در مقاله شهر تبریز هرآنچه برای راهنمای شهر تبریز در طول سفر به آن نیاز دارید، مطلع خواهید شد. اسلامی ـ مخالفت بنده با لایحه دو دوازدهم طبق دلایلی که عرض میکنم یک مخالفت اصولی است (امامی خوئی ـ شما خودت هم اصولی هستی) بله بدین معنی که اگر دولتی لایحه دو دوازدهم یا یک دوازدهم میاورد و تقدیم مجلس میکرد بنده مخالفت میکردم چنانچه بعد کرات دوره پانزده مجلس شورای ملی مراجعه بشود ملاحظه خواهید فرمود که بنده همیشه با لایحه دوازدهم مخالفت کردیم و میگفتم که میبایستی طبق اصول و مقررات بودجه کل کشور در موعد قانونی یعنی در اسفند ماه هر سال مطابق نظامنامه مجلس برای …

برنامه عمرانی چهارم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ – تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۷۰۵۰۸ – برنامه عمرانی چهارم دارای چهار قسمت و بیست فصل منضم به تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه چهارم عمرانیکشور میباشد. آقایان رای دادهاند هر کس اکثریت داشته او بردهاست عرض کنم این اشخاص که انتخاب شدهاند از اشخاص صالح و پاکدامن و صحیح العملی هستند دلیلش هم این است که اکثریت نمایندگان مجلس به آنها رای دادهاند (آشتیانیزاده ـ این دلیل نمیشود ما رای برخلاف اصول خیلی دادهایم و باز هم میدهیم).

یا اشخاصی در خارج هستند بعنوان نماینده تجارتی یا برای مطالعه (صحیح است) اینها پول مملکت رامی برند و بنده وشما همه میدانیم که آنهائی که رفتهاند (بنده که نرفتهام) گفتند آنجا فقط مشغول مزاحمت مردم و تفریح هستند (صحیح است) در حالی که شما اینجا یک روزی تشریف ببرند و این مدرسه صدر و مدارس قدیمی تهران راملاحظه بکنید (شهاب خسروانی ـ بنده اخطار نظامنامهای دارم) آقای شهاب خسروانی اجازه بفرمائید عرض کنم این مدارس قدیمی تشریف ببرید به بینید محصلینی که از شهرستانها میآیند با چه فقر و نکبت و بیچارگی زندگی میکنند و شاید بیش از یک وعده نتوانند در ۲۴ ساعت غذا بخورند و آنهم بآنها نمیرسد ولی از یکطرف ارز مملکت بطرق مختلف بنور چشمیها داده میشود شاید بعضیها ۳ چهار تا بچههایشان در امریکا و اروپال و سویس و فرانسه مشغول تحصیل هستند (شوشتری ـ برای یاد گرفتن رقص) صحیح است عرض کنم که آوقت ما میگوئیم چرا محصلین مملکت ما یا دانشگاه گاهی متشنج میشود و محصلین خارج از حدود وظیفه تحصیلی بکارهای دیگر میپردازند اینها شکمشان گرسنهاست آقای بروید به بینید این پول و این ارز را دولت یا باید ندهد یا باید بآنها بدهد و بنده خواهش دیگرم از آقای نخست وزیر اینست که دستور بفرمایند صورت اشخاصی که در اروپا تحصیل میکنند بخرج دولت و یا بعنوان مطالعه و نماینده بازرگانی هستند بیاورند و در مجلس قرائت بشود و نام گرامی ابوینشان هم نوشته شود (احسنت) (صحیح است) عرض کنم که راجع به وزارت خارجه بنده در جلسه قبل که در مجلس صحبت کردم عقیدهام این بود و حالا هم هست که در آنجا راباید قفل کرد چون هیچ بدرد ما نمیخورد یک نفری از اهالی مازندران بود این از ایام کودکی رفته بود در آلمان و اخیرا مراجعت کرد و با من صحبت میکرد، البته دروغ نمیگفت چون من اطمینان دارم اگر اطمینان نداشتم اینجا صحبت نمیکردم، میگفت که در آنجا من چند سال در زمانی که دولت آلمانی هیتلری سر کار بود تجارت میکردم و زندگی خوبی داشتم الان آمدم در فرانسه بعد رفتم د رسویس و جای دیگر میخواستم کسب بکنم مامورین تجارتی و نمایندگان تجارتی و مامورین سیاسی مزاحمند و نمیگذارند یکنفر ایرانی در آنجا کسب شرافتمند انه خودش را تعقیب بکند درصورتیکه میدانم د رایران نژادهای مختلف کسب میکنند شما تشریف ببرید در این خیابان چراغ گاز ببینید چند نژاد آنجا هستند و با کمال آزادی تجارت میکنند بلکه چپاول میکنند (صحیح است) و کسی مزاحمشان نیست اما یک ایرانی بیچاره اگر بخواهد در خارج کار بکند همین نمایندگان تجارتی و بازرگانی و سیاسی مزاحم او میشوند که کار نکند میخواست شکایت بکند دید این موضوع شکایت پذیر نیست، اینجا که انگلستان نیست که اگر یک وزیری یک تخلفی کرد بروند شکایت بکنند اینهم جالب توجهاست جناب آقای نخست وزیر راجع به مداخلات وزارت دارائی و در سایر وزارتخانهها و آقای نخست وزیر گویا در برنامه خودشان یا اینجا تذکر دادند (یکنفر از نمایندگان ـ در برنامه بود آقا) این کار را اگر بکنند بزرگترین خدمت است به این مملکت برای اینکه وزارت بازرگانی بنده باوزیر بامعاونش کاری ندارم برای اینکه هر آن این پست تغییر میکند من با سازمانش کار دارم امروز آقا هر وزارتخانهای بودجهای دارد ولی این بودجه را که میخواهد صرف بکند خاصه خرجی میکند ولی بایستی وزیر مسئولی که مسئول وزارتخانهاست اگر اورا مسئول میدانید در بودجه هم آزادش بگذارید که اگر یک پل آهنی در فلانجا خراب شود درست کند.

انصاری – من دو سه دقیقه بیشتر صحبت نکرده ام ، آیا رهائی حسن نزیه که اکنون نکته و نقطه مقاومتی در مقابل انقلاب ما است پنبه گوش اینها نباید بشود ؟ پرونده انتخاباتی آقای حسین انصاری از شهرستان نیشابور در ساعت ۱۰/۴۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . امینی ـ بنده متاسفم که امروز آقای حاذقی بی مهری فرمودند هم نسبت بکارپردازان و نسبت به معاون وزارت دارائی (حاذقی ـ حساب شخصی نیست) من آنچه که اطلاع دارم کارپردازان مجلس هر کدام بسهم خودشان کارهائی که مربوط به آنها است انجام میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که ۳ نفر از تند نویسان لایق ما را به نظام وظیفه بردند دستگاه تندنویسی چند نفر تند نویس تازه استخدام کردهاست که آنها هنوز کاملا وارد نیستند و سعی خواهد شد که آنها اصلاح شوند و این قسمت مرتفع بشود منظور بنده این بود که اگر درین چند روز اخیر اشتباهاتی در صورت جلسات هست نسبت به بیانات آقایان بعلت کم بودن تند نویسان و این قسمت بطورقطع تا چند روز دیگر حل میشود.

نورالدین امامی ـ بدبختانه آقای نریمان دیشب با مطالعه کاملی یادداشتهای مفصلی برداشته بودند که پیشنهاد بکنند بنده هم اگر میدانستم در جواب ایشان زیاد یاداشتهایی بر میداشتم آقای نریمان توجه بفرمایید چند جمله اینجا فرمودید چون وقت دیر است وباید زودتر را ی گرفته شود من مختصرا میخواهم جواب عرض کنم اینکه فرمودید باید بمصرف برسد همانطوری که جناب آقای نخستوزیر توضیح دادند یک قسمت عمدهاش مصرف رسیدهاست (صحیح است) یعنی در اوایلی که دولت جدید تشکیل شد و جناب آقای نخستوزیر مامور تشکیل هیئت دولت شدند تصمیم گرفتند فورا هم واین موضوع عملی شد و دلیلش هم این است که این ۲۰ هزار نفر که فرمودند از تهران رفتند و مشغول کار شدند حالا هم تصور میکنم چیزی از این وجه باقی نمانده باشد که پیشنهادها عملی بشود که تحت نظر هیئت نظارت یا وزارت دارایی یا دیوان محاسبات بگذارند و این وجوه مصرف شود اماراجع به هیئت نظارت که فرمودید خود آقا از اشخاصی بودید که دیروز به این اشخاص که انتخاب شدند رای دادید (مکی ـ از کجا میدانید؟ شما مگر علم غیب دارید) آقای مکی شما چه حق دارید وسط حرف من حرف میزنید من نگفتم به این اشخاص رای دادهاند.

دیدگاهتان را بنویسید