لیست جاهای دیدنی کرج: تفریحات و هزینه با لوکیشن

در یکی از قدیمیترین خیابانهای شهر تبریز (انتهای خیابان شریعتی جنوبی) کافه پام فیلیا واقع شده است. ۵۴. کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنیشده (EUPP):این کارخانه تأسیساتی برای تبدیل UF6 غنیشده تا غنای ۵ درصد اورانیوم U-235 برای تولید پودر UO2 است. ایران اظهار کرده است که تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۴ به میزان ۱۳٫۸ تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 از طریق تبدیل کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید کرده است. ایران ملزم است بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه موضوعاتی که نگرانی دربارهٔ ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران را بالا میبرند، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است.

آژانس همچنان نسبت به وجود فعالیتهای هستهای احتمالی آشکار نشده که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بودهاند، از جمله فعالیتهای مرتبط با تولید یک کلاهک هستهای برای موشک، نگران است. ۵۵۰ تن UF6 طبیعی را در تأسیسات تبدیل اورانیوم تولید کرده که ۱۴۶ تن آن به کارخانه غنیسازی سوخت انتقال یافته است. ۷۴. در حالی که آژانس به فعالیتهای راستیآزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هستهای اعلامشده در تأسیسات هستهای و مکانهای خارج از تأسیسات هستهای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند ادامه میدهد، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی دربارهٔ فقدان فعالیتها و مواد هستهای اعلامنشده ارائه کند و بنابراین نمیتواند نتیجهگیری کند که تمامی مواد هستهای در ایران برای فعالیتهای صلحآمیز هستند.

۶۳. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل این مسایل انجام دهد مشخص کرده است. دراین ماده هم معتقدم قانون همیشه روی حسن نیت نوشته شود وشاید دولت هم دراجرای آن حسن نیت داشته ولی مع التأسف وقتی که بعمل رسیدیم نتیجه برعکس است اصولاً بایددید که بانک کشاورزی چه عمل مهمی تابحال برای این مملکت کردهاست ومی خواهم بگویم از تأسیس بانک کشاورزی از اول تابحال عمل مهمی برای این مملکت نکردهاست رعیتی که باید انتفاع ببرد آیا به اوکمک کرده ابداً هیچ (شوشتری – خاصه وخرجی) خاصه وخرجیبه یک عده پول دادهاند یارفتهاند بناساختهاند ویاملک خریدند ولی یک شاهی برعیت وخرده مالک نداده انده پیشنهادی کردهام و به مقام ریاست تقدیم کردهام و حالا به جناب آقای وزیر دارایی عرض میکنم و به دولت عرض میکنم بجای اینکه بسرمایه بانک کشاورزی اضافه بکنید بیاییدوجوه حاصله از فروش این ممالک را صرف خودرعایابکنید وجانشان راحفظ بکیند تمام کارها را اختصاص دادهاید به تهران وبمستخدمین دولت ولی یک قدم تاکنون برای رعایای این دهات وقراء وقصبات وبخشها برداشته نشده (صحیح است) بیایید پول این املاک رابیاورید اول جان این افراد را ازامراض حفظ کنید، الان در بخشهای این مملکت مریضخانه نیست، طبیب نیست، دوا نیست، غذا نیست، هچ چیز نیست بفرماییید اول روح اینها رادرست کنید، بدنشان رادرست کنید تا آنها بتواند رعیتی بکنند تابتوانند قرض کنند این پولی راکه از فروش املاک درست میشود وجه زیادی است درازای این بمحلها ونقاطی که مریضخانه ندارند درآنجا مریضخانه بسازید وجان مردم راحفظ کنید بنده مثال میزنم سه بخش دارد بروجرد و انتخابیه بنده سیلاخورسفلی، سیلاخورعلیا، جاپلق وبربرود درتمام این بخشها یک مریضخانه ندارد سیصد هزارنفرجمعیت دارد دوسه مرتبه دیگر هم بنده عرض کردم یک طبیب داشته درمرکز بخش آنهم آوردند برای نظا م وظیفه سیصد هزارنفرازمردم طبیب ندارند چند دفعه هم که عرض کردم کسی رانفرستادهاند آنجا، آنجا تنها نیست تمام این مملکت، این پول را بیایید آقا جان مردم راحفظ کنید شاید چندین میلیون تومان از فروش این املاک تحصیل شود در هریک از بخشها یک مریضخانه تأسیس کنید این بود عرض بنده.

با توجه به اینکه این شهر جای بسیار مناسبی برای کار و مهاجرت محسوب می شود و در نزدیکی های پایتخت یعنی تهران قرار گرفته است، بسیاری از افراد سالانه به این شهر سفر می نمایند. مطلب دیگری که باید به استحضارتان برسانم این است که در شعبه هفتم گویا آقای مخبر شعبه اشتباه فرمودند یکی ، دوتا از افراد را از قلم انداخته اند ، این است که در مقدسه طرح اعتبارنامه ها خواهش می کنم که آقای محلاتی تشریف بیاورند و راجع به کسری که داشتند توضیح بفرمایند مطلب دیگر اینکه اگر آقایان در این زمینه ها تقاضائی دارند مرقوم بفرمایند بنده رسیدگی خواهم کرد .

در همان تاریخ ایران در راستای تعهدات خود تحت «چارچوب همکاری» (به بند ۱۳ در بالا مراجعه کنید) پرسشنامه اطلاعات طراحی بروز شده را راکتور IR-40 را ارائه کرد. این ماشین علاوه بر این که از بالا بىاطلاعها ادارهاش میکنند در پایین هم پیچ و مهرهاش بد سوار شده. اردوئی را در گاراژ که میخواستیم راه بیفتیم، رفیق میزبانم به من معرفی کرد و قرار شد مرا در پیشامدهای محتملی که ممکن است تا قبل از چالوس اتفاق بیفتد، کمک کند. ایران همچنین موافقت کرد که اقداماتی را برای توافق با آژانس دربارهٔ انعقاد رویکرد پادمانی برای راکتور IR-40 اتخاذ نماید.

ایران در نامهای مورخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ مکان این کارگاهها و تأسیسات اطلاعاتی را به اطلاع آژانس رساند. ۶۰. ایران در نامهای مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در طول مرحله اول زماندار (شش ماه) ایران اعلام میکند که هیچ گونه خط بازتبدیل برای تبدیل مجدد اکسید اورانیوم غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 به UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 وجود ندارد.» آژانس به ترتیب در ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی از کارخانه تولید صفحه سوخت انجام داد که طی آن تأیید کرد که تبدیل UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 به U3O8 جریان دارد و هیچ خط فرآیندی در کارخانه برای باز تبدیل اکسیدها به UF6 وجود ندارد.

ایران همچنین در طول دسترسی مدیریتشده، اطلاعات مربوطه مورد توافق دوطرف را به آژانس ارائه کرد. علاوه بر آن دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان آژانس را قادر ساخته است تا آب سنگین را تشخیص دهد. آژانس در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۴ یک بازرسی و راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در راکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در تأسیسات MIX انجام داده است. ۶۱. آژانس راستیآزمایی کرد که ایران از تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۴ میزان ۲۶۲٫۷ کیلوگرم از UF6 غنیشده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U-235 (۱۷۷٫۴ کیلوگرم اورانیوم) را به فرایند تبدیل کارخانه ساخت صفحه سوخت خوراکدهی کرده و ۱۲۰٫۶ کیلوگرم از اورانیوم به شکل U3O8 تولید کرده است.

۶۸. چنانکه در بالا اشاره شد (بند ۴۷) در ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ ایران یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده برای راکتور IR-40 را به آژانس ارائه کرد. اگر چه این کارخانه تحت پادمان آژانس نیست، اما در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ (چنانکه در بند ۱۳ در بالا نشان داده شد) تحت دسترسی مدیریتشده آژانس قرار گرفت. ۶۶. آژانس همچنان خواستار دریافت پاسخ ایران به سوالات دقیق ارائه شده در مورد پارچین و کارشناس خارجی است و همچنین درخواست دسترسی به یک مکان خاص در سایت پارچین را دارد. آژانس در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در این تأسیسات انجام داد و ضمن آن تأیید کرد که تأسیسات مذکور هنوز راهاندازی نشده است.

همین جوون سرم کلاه گذاشت و مغبونم کرد. و امروز من آن آدم ابترم که پس از مرگم هیچ تنابندهای را بجا نخواهم گذاشت تا در بند اجداد و سنت و گذشته باشد و برای فرار از غم آینده به این هیچ گستردۀ شما پناه بیاورد. چمدان کوچک خود را زیر صندلی دوم، که با هم روی آن نشسته بودیم، گذاشت و راه افتادیم. ۴۴. ایران برخلاف قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، کار بر روی تمامی پروژههای مرتبط با آب سنگین را معلق نکرده است.

۴۲. متعاقب قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است فعالیتهای بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد. ۷۰. برخلاف قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکرده است. کندوان تبریز شبه به آثار مجسمه سازان است. موزه آذربایجان شامل سه بخش اصلی است – بخش اول شامل قدیمی ترین یافته های باستان شناسی از هزاره 5 قبل از میلاد تا سلسله ساسانیان (212-656 میلادی) ، بخش دوم حاوی بیشتر آثار باستان شناسی اسلامی و سکه ها و مهرها است. تو تا سه چهار سال دیگر حتی سنگی بر گوری هم نخواهی بود.

ولی درست دو روز بعد از موعد حرکت، بالاخره مجبور شدم یک روز صبح ساعت هفت با اتوبوس تهران خود را تا چالوس برسانم و از آنجا با ماشین دیگری به رشت بروم. کلاس دوم بغل دفتر بود و بچهها داشتند زور میزدند و ۷۵۴ را با ۲۶۱ جمع میکردند و معلمشان با چشم چپش میز سوم را نشانه میگرفت و میرفت سرمیز اول، بعد سالون بود. البته خیلى کم است اگر اینها میخواستند بکنند تشکیلات را وسیع میکردند ما الان یک صید انتظارى میکنیم یعنى منتظریم در کنار دریا که خداوند على اعلى یک تفضلى بفرمایند کولاکى بشود صید بیاید و بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید