سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

از طریق لینک زیر به صفحه نقشه تهران بروید و از روی ستون سمت چپ، این لایه ها را فعال کنید و اماکن مورد نظر خود را جستجو کنید. اینهارا بلدم و میفهمم که چه میگویم واشتباه هم نمیکنم انشاءالله ولی در این اموری که مربوط بمردم است از خدا میخواهم که اشتباه نکنم ما اگر سرمایهای بدهیم بدست دولت و دولت بدست مردمان با ایمان که بیایند و تراکتور در اختیار مردم بگذارند تا اراضی را شخم بزنند مجانی، عواید و سطح درآمد رعایا درست دو برابر میشود حداقل (یکی از نمایندگان – خیلی بیشتر میشود) خیلی بیشتر میشود چه مانعی دارد سی پارچه پنجاه پارچه را اگر بطور پاکیزه بمزایده بگذاریم فروشش را اما نه باخرج تراشی آن بازی هارا درست کنیم، گرگان ۸۰۰هزارهکتار اراضی دارد وشاید بیشتر وشاید کمتر حساب نکردم اسفراین که آقای سعید مهدوی درآنجا مالک است از جلوی سلطان آباد که حرکت میکنید تا میان آباد ۲۱ فرسخ است آن وقت عرضش راهم بگیرید از آن طرف ده تا پانزده فرسخ است من همه رادیدهام آثار سدها آثار سابقه مال ساسانیها مال دیالمه همه موجود است متأسفانه بدست ما که افتاد باین صورت درآمد ما برویم این اراضی را۵هکتار و۱۰هکتار درست بکنیم بدهیم بدست یک کارمند دولت بگوییم آقاجان این زمین است برایت شخم زدهایم این هم تخمش برو آنجا قیمت عادله اش این است ما بنصف قیمت برایت حساب میکنیم حقوق ده ساله راهم پیش میدهیم خدارا شاهد میگیرم از این طریق تأمین میشود ناینکه بیاییم این هزاروششصد هزارپارچه هزاروهفتصد پارچه ملک راهم از دست دولت بگیریم همین صورت باشد شما خواهید دید با این جور تقسیم خوزستان که ۴۰هزار هکتار و۲۰هزار هکتار باشخاص دادند مملکت آباد نمیشود مملکت داری روی حرفهای شیرین نیست روی دقت عمل با ایمان وتوجه بخدا وعدالت ومنافع مردم را در نظر گرفتن است از این جهت بنده حذف این ماده راهم قبلاً پیشنهاد کردم برای اینکه عرایضم را عرض کنم جناب آقای وارسته من شما را آدم خوبی میشناسم باید مجدداً بروی بنشینی فکر بکنی دقت کنی ببینی چطور میشود که در فروش این اراضی رعایا استفاده کنند بیانی که آقای ملک مدنی فرمودند جناب آقای ملک مدنی صحیح بود یک عدهای در تهران اگر تاجر است فعلاًرفته اراضی یک جایی را گرفته استفاده میکندولی باز رعیت ساکن آنجا همان طوربیچارهاست علت این را بادقت وتوجه بیشتری درک کرد توجه بفرمایید اگر اصلاح بشود البته در شور دوم در مجلس شورای ملی نمایندگان محترم بایک توجه مخصوصی رأی خوهند داد والا اگر غیر از این جور باشد بنده مخالفم.

جناب آقای نخستوزیر، عطف به مرقومه محرمانه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۶مهر ماه ۱۳۲۸ و نامه محرمانه این وزارت باستحضار عالی میرساند پس از اینکه اداره کل گمرک اقدامات اجرایی بر علیه اشخاصی که بنام آنها تخلف نامه هایی از نظر کشف اختلاف حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که برای ترخیص آنها از گمرک وارد کنندگان سیا هههای مخدوش تسلیم نموده بودند معروض داشت، یک عدهای از آنها شرحی در تاریخ ۲۹-۸-۲۸ به این وزارت نوشته و از این که اداره نامبرده چه مستقیما و چه از مجرای اداره مالیات بردرآمد، بمنظور استیفای حقوق دولت اقدام به بازداشت دارایی و کالاهای آنها نموده بقدر اینکه مطالبه وجود مذکور بدون رسیدگی کامل و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و قوانین ومقررات رسیدگی بعمل آمدهاست تقاضا نمودهاست کمیسیونی از اشخاص مجرب و طرف اعتماد تشکیل تا پس از بررسی و استماع اظهارات آنها تصمیمی اتخاذ گردد باداره کل گمرک دستور داده شد که کمیسیونی زیر نظر دادستان کل کشور آقای هیئت با حضور آقای فروزان و مدیر کل گمرک و آقای دکتر نصیری مدیر کل وزارت دارایی آقای اکرمی رئیس اداره دفتر بازرسی کل کشور و شکایت کنندگان تشکیل شود، چون درجلسه اول متشکله کمیسیون تشخیص داد حضور نماینده اطاق بازرگانی ضرورت دارد آقای حاج سید محمد رضا فاطمی که یکی از نمایندگان مورد اعتماد بازرگانان میباشد از طر ف هیئت دعوت شدند البته خاطر عالی مستحضر است باستناد تصویب نامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۲۷ هیئت وزیران ودستوری که طی شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶-۲-۲۸ از طرف وزارت دارایی صادر شدهاست اداره گمرک د رموقع تنظیم تخلف نامه نسبت به متخلفی که یکدفعه از سیاهه مخدوش استفاده کرده یک برابر و اشخاصی که دو دفعه استفاده کردهاند دو برابر و اشخاصی که سه دفعه استفاده کرده بودند سه برابر تفاوت حقوق و عوارض گمرکی را بعنوان جرایم تعیین ومورد مطالبه قرار بدهد و ضمنا برای ارزها یا کالاهایی که حقوق گمرکی و عوارض آنها براساس ارزش است بموجب آییننامه مربوط و دستورات صادره برای تسعیر ارزهای خارجی با توجه بنرخ ارز دربازار آزاد بشرح زیر عمل میکنند.

اما کسانی که از حوادث پشت پرده مطلعند حیرت نخواهند کرد زیراتضعیف شاه یعنی کوفتن حافظ وضامن وحدت ملی ایران، لندن و مسکو که هر دو از دست اندازی بمنابع ایران ناامید شدهاند بشکل بسیار خطرناک و موحشی به یک سیاست انتقامی خطرناکی علیه ملیت ایران دست زدهاند که فقط بیداری و هشیاری و متانت مردان وطن پرست ایرانی میتواند این نقشه را باطل وبرهم بزند (مهندس حسیبی – مردم خودشان بهم میزنند) جناب آقای دکتر مصدق: مسئولیت شما بسیارسنگین است باید احساسات را کنترل کرد باید امنیت و آرامش را باز گردانید اگر این تحریکات برای متلاشی ساختن نیروی انتظامی مملکت به ثمر برسد فردا بروز حوادثی نظیر حادثه آذربایجان در مازندران و گیلان و خراسان امری است که بایدباکمال تاسف باآن مواجه وروبروگردید.

نایب رئیس ـ دونفر از آقایان نطق قبل از دستور باید بکنند حالا تمام میکنیم بعـــد وارد دستور میشویم. این جا درج کردهاند نظر کمیسیون رابعد هم رفتهاست در هیئت دولت یک جلسه مورد مذاکره واقع شد بعد هم گفتهاند که در یک جلسه تمام نشده و مانده برای جلسه دیگر و آنوقت چون اواخر سال بوده ماندهاست تا این که این هیئت دلت تعقیب کند این بود جریان قضایان آن ولی فعلا هنوز هم نسبت به ۳۰۰ نفر تحت تعقیب و رسیدگی است چون نسبت بآنها تخلف نامه فرستاده نشده ورسیدگی نشده فعلا یکنفر از طرف وزارت دادگستری بیرشک که نماینده دیوان کیفر است با دستور اکرمی بخوزستان رفته و در آنجا مشغول تحقیق نسبت به این قضایا است، نسبت بآن ۳۰۰ نفر، و هنوز مدارک تکمیل نشده که رسیدگی بکنند تقریبا ۷۲ نفرشان اینجا هستند و سیصد وچندی هم آنجا است که نسبت بآنها هنوز رسیدگی تمام نشده و چون مدارک کافی در دست نیست باید رسیدگی بشود و فعلا آنها مورد تعقیب واقع نشدهاند (صدرزاده ـ آن مامورین هم تعقیب نشوند؟) اگر یک فرد عادی دزدی کرده بود برایش چه عملی میکردید؟

لذا باید مطابق موافقتی که بین وزارت دارایی و اطاق بازرگانی تهران برای ارزیابی کالاهایی که حقوق گمرکی را براساس ارزش با توجه بنرخ عمده فروشی بازار شده و این موافقت طبق دستور شماره ۴۴۸۱ مورخ ۱۸-۱-۲۷ اداره کل گمرک بتمام گمرک خانهها ابلاغ و ملاک عمل قرار گرفتهاست و در مورد این تخلف نامهها وموارد مشابه آن نیز همین رویه اعمال گردید یعنی این اداره گمرک که بطور مختلف با نرخ آزاد مطالبه حقوق و عوارض گمرکی میکرد این اختلافات پیدا شد آنوقت اطاق بازرگانی آمد یک توافقی حاصل کرده که میزان دولار را ۴۵ ریال که بنرخ رسمی ۳۲ ریال بود از اینها ۴۲ ریال مطالبه کند واین موافقت بین اطاق بازرگانی از طرف تجار وا داره گمرک حاصل شده بود واینطور هم دستور داده بودند بنام گمرکات که حقوق گمرکی و عوارض را با این نرخ معین کنند لذا کمیسیون هم این نظر را دادهاست که چون این تفاوت داده شدهاست برای اینکه کمیسیون خواست بر خلاف قانون نظری اظهار نکند گفت به ارزش این کالاها اداره گمرک صدی چهل اضافه کند ودولار را ۳۲ ریال بگیرد که نتیجه یکی میشد منتهی کمیسیون نمیخواست که بر خلاف قانون بگیرد چون بیشتر از نرخ رسمی دولت قاچاق است لذا نمیخواست اما آن منظور را خواست تامین کند گفت ارزش کالاها دربازار آزاد صدی ۴۰ اضافه کنید و دولار را ۳۲ ریال معین کنید نتیجه آن این میشود که ۴۵ ریال میشود و تفاوت دیگر بجای تسعیر دولار با نرخ ازاد کمیسیون رسیدگی بتخلف نامهها با افزودن چهل درصد بارزش سیف که از روی اعلامیههای فروش ارز مربوط به اظهار نامههای مورد تخلف نامههای صادره فروش شدهاست بنرخ رسمی تسعیر و نتیجه را مطابق تصفیه مابه التفاوت حقوق وعوارض گمرکی که بدین نحو بزیان خزانه تمام نشدهاست قرارداده.

آشتیانیزاده ـ بنده با خدای خودم عهد کردم و در مقابل وجدان خودم متعهد شدم بدون هیچگونه ملاحظهای، بدون هیچگونه خوف و وهمی هر کس در هر کجا هر نوع فساد و تباهی را باعث شود لااقل د راین مجلس مقدس هم بعرض دولتهای وقت برسانم و هم بگوش ملت ایران تصمیمی است که بنده گرفتهام حتی متعهد شدهام که بمنظور و اساس این سلطنت ورژیم حتی اگر نزدیکترین اشخاص مقام سلطنت اعم از خواهران و برادران اعلیحضرت مرتکب خطا و خبطی بشوند با کمال صراحت این جا بمنظور حفظ منافع شخص شاه بگویم و از امروز اعلام میکنم بتمام رفقا و دوستان و آشنایان و اشخاصی که با بنده سلام و علیک دارند که اگر روزی اینجا یکی از خلاف هایی که خدای نکرده اگر خلافی کرده باشند این جا بنده بگویم این جا و موجب رنجش آنها نشود حالا وارد مطالب میشوم، بموجب ماده ۷۶ قانون نظام وظیفه عمومی که درسال ۱۳۲۷ بتصویب رسیده و باستناد ماده ۷۹ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹ اسفند ۲۱ دانشکده افسری احتیاط د رمهرماه هر سال تشکیل میشود و ادامه نظام وظیفه عمومی مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکتر را از اول تاسیس دانشکده افسری احتیاط تا کنون در مهرماه هرسال احضار وبه نسبت احتیاج دانشکده برای خدمت وظیفه اعزام میدارد.

امسال بر خلاف مواد مصرحه فوق مشمولین لیسانسیه ودکتر در اول فروردین ماه احضار وبدانشکده افسری احتیاط نیز در همین تاریخ احتیاج پیدا شدهاست در نتیجه این عدم ترتیب وضع دشواری از لحاظ کارهای شخصی و زندگی خصوصی مشمولین پیش آمدهاست طبق معمول همه ساله و آمار دانشکده افسری احتیاط سالیانه بیش از دویست سیصد نفر و حداکثر پانصد نفر را برای انجام خدمت وظیفه احضار نمیکردند ولی امسال متجاوز از هزار نفر احضار کردند که د ردانشکده افسری مشغول انجام خدمت وظیفه بشوند.

مگر بین هزاران کارمندان باسابقه و شریف و بردبار دولت که بعقیده من خوشبختانه عده آنها هم زیاداست کسی پیدا نمیشد که باید خالصجات از طریق بانک کشاورزی بدست یک چنین هیئتهایی فروخته شود. الف ـ مهمترین مابه التفاوت تخلفات منتسبه اولا که باید مجموع مابه التفاوت تخلفات منتسبه را پرداخت بکنند و اگر درجات ارقام اشتباه شده باشدباید رسیدگی دقیق بین طرفین بعمل آید. نفر آخر من. در مقبره را بستم. عرض کردم از طرف وزارت بهداری یک نفر مامور شدهاست رسیدگی بوضع بهداشت آنان بکند. اکنون برای وزارت کاربهترین فرصتی است که باستنادقانون اختیارات تجدیدنظرکامل درقانون کارنموده وقانون کاری متناسب با احتیاجات امروزه کشوربتوضیح آقای نخست وزیر برساند باین منظور از۲ماه پیش باین طرف کمیسیونی مرکب ازعدهای از اشخاص ذی صلاحیت وپارهای ازکارمندان بصیر وزارت خانه مامور تنظیم قانون کارگردیده کمیسیون مزبور باحضوروزیرکارباتوجه بقوانین کارگری واجتماعی سایرکشورهای جهان وبخصوص کشورهای همسایه وهمچنین بادرنظرگرفتن شرایط خاصه کارگری کشور وسعی دراینکه کلیه افرادی که درموسسات مختلف صنعتی ونظیرآن کارمیکنند ازمقررات قانون برخوردار کردندبتدوین قانون جدید مشغول شده وتاکنون پیشرفت کاملی درقانون مزبور بعمل آمده امیدمیرود تابیست روزدیگر تجدید نظر کامل درقانون مزبور اتمام پذیرد.

قریب دو سال است که متجاوز از ۳۸۰ نفر جاعلین اسناد گمرکی خرمشهر در وزارت دادگستری تحت تعقیب میباشند مستدعی است بفرمایید که کار این پروندهها در چه مرحلهاست واشخاص مورد تعقیب کیانند وجمع مبلغ جرائم ماخوذه چه رقمی را تشکیل میدهد خلاصه جریان کار این است که در اوائل سال ۱۳۲۷ اطلاع حاصل شد که در گمرکات جنوب یک تخلفاتی شدهاست و موضوع روشن نبود از طرف وزارت دادگستری آقای اکرمی رئیس دفتر بازرسی کل کشور مامور شدند که باتفاق معاون دفتر گمرک تهران بروند باستان ششم و آنجا تفتیشاتی بکنند و تحقیقاتی بعمل بیاورند رفتند بآن جا در اول امر چیزی که عنوان شده بود این بود که یک جرمی اعلم شده بود بوسیله اداره کل گمرک و یکی از انبارداران گمرک خرمشهر، و موضوع این جرم ارتباط داشت با یکنفر حق العمل کار که در آن جا بود بنام سید جعفر مدحت مامور تفتیش که آقای اکرمی بود و شخصی بسیار دقیقی است در بازرسی (صحیح است) این آقا رفت و غفلتا دفاتر آن را توقیف کرد.

دکتر راجی ـ عرض کنم نظر آقایان هست که دردوره گذشته راجع بجعل اسناد گمرکی خرمشهر عده زیادی در حدود ۳۸۰ نفر که اخیرا اطلاع پیدا کردهام شماره شان در حدود ۴۵۰ نفر است تحت تعقیب قرار گرفتند متاسفانه چون آن اشخاص که تحت تعقیب بودند اشخاصی بودند متنفذ (شوشتری ـ پولدار) پولدار، موثر (امامی خوئی ـ گردن کلفت) گردن کلفت (فرامرزی ـ وغیره) دولت گذشته برای مساعدت بآنها چند توصیبنامه گذراند (بهادری ـ و هر چه هم سوال کردیم جواب ندادند) یکی از تصویبنامهها این بود جرائم گمرکی معادل بود با سه برابر مبلغی که تقلب شده، برای مساعدت آمدند آن ماده قانون را قبلا یک کلمه (ت) و (الف) بهش اضافه کردند نوشتند تا سه برابر (صحیح است) مدتی بدین منوال گذشت تصویبنامه دیگری گذشت که حتی این جریمه یک برابر را هم باقساط بپردازند و درش زمان هم قید نشده بود که ممکن بود تا آخر دنیا بپردازده بعد از انجام این عمل و گذارندن این دو تصویبنامه آقایانی که تحت تعقیب بودند آمدند در روزنامه اطلاعات یک بیانیهای در حدود سه، چهار ستون گذراندند که اصلا جعل چی موضوع نداشته، انکار کردند بنده سؤالم از آقای وزیر دادگستری این است که راجع به این امور وزارت دادگستری چه کرده؟

حالا آقایان توجه بفرمایید که آنها میگویند که این فاکتورها مورد استفاده نبوده برفرض جعلی هم باشد سند مجعول وقتی شامل تعقیب کیفری است که مستلزم ضرر یک کسی باشد و از آن یک کسی استفاده کند، فاکتورها در موقع ورود این کالاها مورد عمل و سند نبوده وسند یت نداشته بلکه مطابق مقررات گمرکی بایستی که اجناس در گمرک ارزیابی بشود و روی همان ارزیابی حقوق و عوارض قانونی گرفته شود و اداره گمرک ارزیاب تعیین کرده و آمده اینها را تقویم کرده ومطابق همان تقویم از ما حقوق گمرکی گرفتهاست (شوشتری ـ یعنی زدند زیرش) (صدرزاده ـ درهر حال قابل تعقیب است)وثانیا آییننامه مصوب ۱۳۱۵ که ماده ۹۸ آن مستند به این جریمهاست ملغی و بجای آن آییننامه مصوبه ۱۳۲۰ میباشد و ثالثا اداره کل گمرک درجات ما به التفاوت ماخذ تسعیر دولار را بیشتر از نرخ رسمی د ولتی قرار داده و این عمل مجوز قانونی نداشتهاست، این هم یک دفاعشان بود میگفتند این مابه التفاوت وقتی حساب کردند دولار را با نرخ آزاد حساب کردهاند اداره گمرک حق ندارد که بر خلاف نرخ رسمی دولت یک نرخی خودش مطالبه کند اینهم یک دفاعشان بود باستناد این مدافعات از پرداخت وجوه تخلف نامهها خودداری و در مقام شکایت بجناب آقای وزیر دارایی بر آمدند و از طرف ایشان رسیدگی بشکایات آنان و اظهار نظر بکمیسیونی مرکب از امضاء کنندگان زیر ارجاع شدهاست کمیسیون چندجلسه با حضور نمایندگان بازرگانان طرف اختلاف و شرکت آقای حاج سید محمدرضا فاطمی که از اطاق بازرگانی تهران دعوت و بسمت نمایندگی معین شده بود تشکیل و پس از امضاء توضیحات وبیانات آقایان وقرائت لایحه دفاعیه آنان و پاسخی که از طرف اداره گمرک داده بودند و مراجعه بمواد مربوطه قانون وآییننامهها و تعویض اختیار نامه سازش وقطع وفصل اختلافات از طرف هشت نفر از بازرگانان مرقوه الاسامی در زیر مذاکره ومشاوره نمودند برای حل اختلاف و بطریق زیر اظهار نظر میماند این هشت نفر عبارت بودند از اینها شرکت سوفار که در ۵ دفعه مرتکب این عمل شده عنایت الله صبوریان در سه دفعه علی اصغر صدقیانی در ۶ دفعه حاج زین العابدین رحیمزاده خوئی بآن عددش نوشته نشده، حاج سید عبدالله مهاجری در ۱۴ دفعه شرکت کسری در ۴ دفعه آقای حبیب الله مطیع در ۶ دفعه الکساندر گریگوریان در ۹ دفعه یکی از این هشت نفر بودند که اختیار نامه تقدیم کرده بودند مجموع مابه التفاوت نسبت به این ۸ نفر جمعا سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال شده بود (فقیهزاده ـ پولشان راهم دادهاند؟) نخیر (یکنفر از نمایندگان ـ صدقیانی چقدر؟) صدقیانی در شش دفعه مجموعش ۸۵ هزار ریال است ایشان پسر آن صدقیانی معروف است سه میلیون وسیصد و پنجاه هزار ریال مجموع این مابه التفاوت است این نظریه نسبت به این ۸ نفر واقع شدهاست، جریمه که به بزرگترین تخلف اینها یعنی سه برابر تعلق میگرفت آن ۸۳۹ هزار ریال جریمه آن دفعات است که تقریبا به بزرگترین تخلف را متضمن بوده نظریه نسبت به هشت نفر نامبردگان حالا چون اختیار نامه تعهد و امضاءنمودهاند لذا بطریق زیر اختلافات را حل وفصل مینماید عرض کنم نسبت به این ۸ نفر این نظریه اگر وزارت دارایی موافقت کند قطعی است امابا این شروط که در اینجا هست اما اگر وزارت دارایی چون اختیار سازش ندادهاست آن رافقط بکمیسیون ارجاع کردهاست که نظریه بدهد وزارت دارایی میتوانند یا آنرا رد کند یا قبول کند.

ب ـ چون تخلفات بدفعات است جریمه فقط به بزرگترین تخلف تعلق میگیرد و چون تخلفات منتسبه یکی از دونفر نامبرده از دودفعه بیشتر است لذا معادل سه برابر مبلغ بزرگترین تخلف بعنوان جریمه دریافت خواهد شد. از لحاظ وضعیت بازار و امکان این نظریه بود تا این جا حکم قانون بود از این جا ارفاق شروع شدهاست. آشتیانیزاده ـ بطوریکه تیمسار فرمودند معلوم است که هیچ تغییری در وضع صاحبمنصبان و افسران وظیفه حادث نشدهاست وضعیت مثل سال گذشتهاست این طور فرمودند یعنی مجموع فرمایش شان این نتیجه رابدست داده که وضعیت مشمولین امسال با سالهای گذشته تفاوتی نداردولی گمان میکنم آقایان تصدیق دارند که امسال یک جریان غیر عادی نسبت بمشمولین در جریان است واین عدم رضایتها بیخود نیست (دهقان ـ جوانها رابخدمت نظام وظیفه باید تشویق کرد) جوانها را باید نان داد این حرفها چیست آقای دهقان هم نان باید بخورند هم بهداشت داشته باشند همه اش نظام همه اش ارتش بنده قانع نشدم به این دلیل که اشخاصی بمن مراجعه کردند و گفتند با این که معافی در دست ماهست و ما مطابق قانون معاف هستیم مع الوصف ما را تعقیب میکنند حتی جلب میکنند و در جواب این معافیت گفتند که چون اشخاصی راما احضار کردیم و حاضر نشدند به این جهت ما شماها را جلب میکنیم.

د ـ از لحاظ وضعیت بارار واشکال تهیه وجه نقد مقرر میشود که هریک از آقایان نامبرده وجوهی را که بر طبق این نظریه بابت مابه التفاوت و جریمه منظوره براو تعلق میگیرد بطریق اقساط پرداخت نمایند بدین نحو که در ظرف دوماه اول از تاریخ این نظریه مبلغ یکصد هزار ریال و بعدا هم در مدت هر دو ماه یکصد هزارریال بپردازد تا بکلی تصفیه حساب بشود نظر به این که در مواد مربوط آییننامهها وطرز اداره گمرک و توضیحاتی که در ضمن لوایح و شکایات شفاهی در محضر کمیسیون داده شده مستفاد میگردد که اوراق فاکتورهای بازرگانان رسما و بطور قاطع مبنای عمل گمرک واقع نبود و بلکه این اوراق بمنزله اظهار نامهاست وسندیت برای بازرگانان ندارد وباید مامورین مربوطه گمرک بطریق ارزیابی میزان قیمت کالا را معین و روی آن حقوق گمرکی و عوارض را دریافت دارند لذا در ضمن این تصمیمات مقرر میشود که اداره کل گمرک درباره هریک از بازرگانان فوق الذکر عملا در مقام تسلیم برآید به نظریه کمیسیون و حاضر به تصفیه حساب گردد ونامهای مستقیم بدادسرای دیوان کیفر بفرستند و دعاوی خود را مسترد نمایند اداره کل گمرک از دادسرای دیوان کیفر تقاضای استرداد دعاوی کیفری خود را بنماید و دولت از تعقیب کیفری آنها که فقط بمنظور استیفاء حقوق خود یعنی حقوق دولت بودهاست انصراف حاصل نماید.

نبوی ـ عرض کنم که مجلس البته جای بحث و طرح مذاکرهاست ولی در عین حال نباید این بحث و مذاکره به میزانی برسد که اصل موضوع را از بین ببرد الان چهار جلسه بلکه پنج جلسهاست که این قانون مطرح است و هنوز نصف نشده و درماده ۶ تازه داریم صحبت میکنیم و این قانون ۱۲ مادهاست و شش ماه دیگر باقی است و اگر همینطور که در گذشته عمل شده در آینده هم عمل بشود باید چهار پنج جلسه دیگر برای شور اول معطل بشویم و تازه این باید به کمیسیون برود و برای شور دوم به مجلس بیاید و فراموش نفرمایند آقایان که در مجلس سنا هم بحث و شور باید بشود و همینقدر یا شاید بیشتر ممکن است این قانون طول بکشد پس آن منظور اصلی که ما داریم ممکن است به آن نرسیم منظور ما این بود که هرچه زودتر این املاک فروش بشود یا به رعایا واگذار بشود.

من نفهمیدم علت این احضار وعلت این که یکدفعه هزار نفر را برای انجام خدمت احضار کردند والا چیست وضعیت امسال باسال گذشته فرق کرده؟ کمیسیون رسیدگی متخلف نامهها اعلامیههای فروش از طرف بانک ملی و اعتباراتی که در دفاتر بانک ملی و بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه منعکس بوده وتوسط آقای اکرمی در مراجعه بآن سوابق کشف وتعیین گردیده و در حقیقت اینها را ملاک عمل قراردادهاند کمیسیون متشکله زیر نظر جناب آقای دادستان کل کشور چندین جلسه وقت خود را صرف استماع اظهارات و اعتراضات شاکیان که هشت نفر بودند نموده و چندین جلسه نیز بدون حضور آنها د راطراف بدست آوردن راه حل استثنایی مناسبی که ضمن وصول حقوق و عوارض از بین رفته خزانه دولت رعایت اوضاع نا مطلوب بازار هم شده باشد مذاکرات را ادام داده و چون شکایت کنندگان اختیار نامه امضاء و تسلیم کمیسیون نموده بودند کمیسیون با توجه باوضاع و احوال تصمیم اتخاذ و پیشنهاد نموده که بنظر اینجانب نه فقط با مقررات تصویبنامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۲۷ هیئت وزیران وفق میدهد بلکه راه ارفاقی در مورد عملیات گذشته برای وصول حقوق و عوارض تضییع شده میباشد اینک ضمن ارسال عین صورت جلسه خلاصه از پیشنهاداتی که شدهاست معروض میدارد.

دیدگاهتان را بنویسید