از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

آقای ابریشم کاردوست عزیزم اینجافرمودند که چهل هزارهکتارهم دارد آقا شش هزارهکتار۶۰ میلیون زرع است و۶۰ میلیون زرع را من سؤالی دارم از دولت دارم حاضر میکنم، از جلو سرخه حصارتا زیر پل کن تا پشت امین آباد تا این طرف سمت جنوب غربی تهران تمام راحساب کردم نهصدهکتاراست که ۴۵۰،۵۰۰ پارچه شهرتهران و قرائی مثل عباسآباد، عشرتآباد، بهجتآباد، یوسفآباد، سلیمانیه عضدالملک، کجا کجا را تشکیل میدهد ۳۰۰ تایش هم که بنده صورتش رادادم وسؤال میکنم لوطی خورده شده چپاولگرها، غارتگرها، دزدها که هی میآیند میدزدند وگتهش رامی گذارند سرفامیلهای اینها درصورتی که کسی نمیتواند ۱۵۰ تافامیل بشمرد آن مرد که هم از آنجا میآید واهانت میکند که اینها میدزدند احتکارمی کنند، من سؤال کردم تمام این مسافت ۳۰ کیلومتر در۳۰ کیلومتر ۹۰۰ کیلومتراست ۶ هزارکیلومتررا کی آبادمیکند، اگربنا به آبادکردن است خوب حالاهست، اگرازدست آقا دربیاید بدست بنده بیفتد وآباد نشود این چکارلغوی است (نورالدین امامی – آنها سوء هاضمه دارند) ما هاضمه شان رادرست میکنیم انشاءالله دیگر اینکه عدهای از فخارهای تهران آنروز هم تذکردادم این را بگویم که من معتقد نبودم به بودن این کورهها درآنجا اولاً حرام است، حتماً دفن راهم اجازه نمیدادیم درچهارده معصوم برای دعواست، آن اراضی مغضوبه بودهاست، دفن باید دراراضی غیر مغضوبه باشد واراضی چهارده معصوم نمیدانم چطوری است حالا مردههای مسلمان راببرند آنجا آجر بسازند باین صورت مخالفم هم از نظر موازین شرع وهم از حق وهم از صحت عمومی ولی یک استدعایی دارم که دو وزیر هم هستند تذکر میدهم آنها میگویند آجررا شبه صادرات بگیرید، آبادان وشرکت نفت سالی ۶۰ میلیون آجر از عراق مملکت همسایه، برادرعزیزمان وارد میکند آنجا مصرف میکند، این آجرهای ماراشبه صادرات بگیرید و۷۵ درصد تخفیف بدهید که ما آجررا ببریم ۲۶ هزار نفر کارگرداریم همه کارخانهها دارند میخوابند و وضعیتشان بدشده، کمک بما بکنید آجر هم مال مملکت خودمان است برداریم ببریم آنجا مصرف بکینم، این بود عرایض بنده.

از این رو تلگراف خانه مرکزی و ساختمان شهرداری تهران را به ترتیب در بخش جنوبی و شمالی میدان ساختند. ۲- برای تهیه سازمان استخدامی وزارت کشور وتجدید نظردرسازمان سابق کمیسیونی دروزارت کشورتشکیل وپس از مطالعات لازم باتوجه بحداقل احتیاجات ضروری ورعایت میزان کارادارات ومراتب مندرج درقانون استخدام کشوری صورت سازمان جدید ادارات مرکزی ووزارتخانه وشهرستانها وسازمان ادارات کل تابع (ژاندارمری کل کشور وشهربانی کل کشورواداره کل آماروثبت احوال) تهیه وتقدیم شدهاست. وکیلپور – بنده عرایضم خیلی مختصراست ضمن اظهار تاسف از این سانحه اخیر هواپیمایی خواستم بعرض آقایان برسانم که یکی از مقتولین این حادثه محمدحسن نادری جهرمی بودهاست که ماموریت پیک نخستوزیری را داشتهاست این جوان در کمال صداقت و صمیمیت خدمت میکرد بطوریکه جلب توجه جناب آقای نخستوزیر را فراهم کرد و مخصوصا ماموریت پیک نخستوزیری را باو محول کردند و این خیلی فرق دارد با دیگران از نظر اینکه در راه انجام وظیفه و در حین انجام وظیفه و بخاطر انجام وظیفه مقتول شدهاست این است که بدین وسیله خواستم جلب توجه آقایان را بکنم و از حضور آقایان نمایندگان محترم استدعا بکنم که جلب توجه دولت را بفرمایند و یقینا خود آقای نخستوزیر هم نسبت به این موضوع توجه دارند که یک مستمری برای ورثه او معین بفرمایند مخصوصا این که پدر او یک پیرمرد نابینایی است دوخواهر و یک برادر صغیردارد و کاملا مستحق هستند که به آنها یک کمک مستمری بشود (صحیح است) موضوع دیگری که خواستم اینجا بعرض آقایان برسانم و مخصوصا توجه جناب آقای نخستوزیر را جلب بکنم راجع به این پیشامدهایی است که در این چندماه اخیر نسبت به مستخدمین دولت پیش آمده چون بنده احساس میکنم که در این چندماهه همیشه یک موجباتی برای ناراحتی خیال اینها فراهم شده یک روز آمدند تصویب نامههای استخدامی را نقض کردند یکروز آقای وزیر دارایی آمدند گفتند صد هزار نفرمستخدم زیاد است در حالیکه بنده اعتقاد دارم در یک مملکیت که پستخانه اش باید چند برابر فعلی باشد در یک مملکیت که آمار کشاورزی نداردآمار بهداری ندارد آمارصنعتی ندارد آمار اقتصادی ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار صحیحی از کارمندان خود ندارند در یک چنین دستگاهی این همه زجردادن مستخدم دولت صحیح نیست و من خیلی خوش وقتم که شخص آقای نخستوزیرکه جز بخیر و صلاح مردم این مملکت نظری ندارند توجهی باین موضوعات دارند و در این تجدید نظری که کردند تاحدی ارفاق کردند ولی با همه این حرفها این لایحهای که اخیرا راجع به سازمان وزارتخانهها تهیه فرمودهاند نواقص و معایب بسیاری است که در حقیقت حکم این را دارد که مستخدم دولت را قبلا محکوم کند بعد بازنشسته میکند مستخدم دولت را محکوم میکند بدون اینکه باو حق دفاع بدهند بنده میخواهم مخصوصا استدعاکنم که یا اصلا آن ماده ۳ را از آن لایحه بردارند و یک مساعدتهایی از نظر بازنشستگی اگر ممکن است درباره کارمندان بکنند و اصولا اگرمی خواهند قانون بازنشستگی را اجرا کنند و یک عدهای را که بسن بازنشستگی رسیدهاند با کمال احترام از خدمت معاف بدارندبنده خیال میکنم که خیلی از این کثرت کارمندان کاسته میشود و منظور دولت هم عملی میشود والا بدون اینکه آنها را از نظرحسن شهرست و سوءشهرت تفکیک کنند صالح و طالح را بشناسند بدون اینکه حق دفاع به آنها بدهند نباید همه را یکسان بازنشسته کرد و اگرممکن است در این لایحه حق تجدید نظری برای کارمندان بدهند یک تجدید نظری که چند نفر از متسشاران دیوان عالی کشور در آنجا شرکت داشته باشند و ضمنا میخواهم عرض کنم که یک غلطی هم در خود لایحه هست که نوشتهاند واجدین شرایط بازنشستگی میتوانند این وضع واجدین باید غیر واجدین باشند.

در خصوص لایحه انتخابات و جدول منضمه متاسفانه در مورد ساوجبلاغ و شهریار مختصر اشتباهی رخ دادهاست باین معنی که جمعیت شهریار و ساوجبلاغ طبق اعلامیه خود دولت که در مجلس قرائت شده در حدود ۱۸۰ هزار نفر است طالقان و ارنگه آن هم اضافه شده که جمعیت کلیه بالغ بر ۳۲۵ هزار نفراست و یکنفر وکیل نمیتواند که احتیاجات مردم را باین کثرت جمعیت تسریع کند حتی طول این حوزه ۱۸۰ کیلومتر (از طالقان الی رباط کریم) و متجاوز از ششصد شهر قصبه قریه مزرعهاست بنده مراتب را خدمت جناب آقای نخستوزیر حضورا عرض و نامهای هم در این خصوص بایشان تقدیم کردم وعده فرمودند مورد توجه قرار خواهند داد از این حیث از ایشان تشکر میکنم.

د- راه آهن ۱- درشش ماهه اخیر قطعات ۲۳ و۲۴ و ۲۵ و ۲۷ خط آهن میانه تبریز به اتمام رسیدهاست ۲- درخط شاهرود مشهدومیانه تبریزروی هم ۲۴۰ هزار مترمکعب خاک ریزی وخاکبرداری شدهاست. ضمنادر۲ ماهه اخیر ۳ نفرازکارمندان این وزارت خانه با استفاده ازبورسهای سازمان بین المللی برای تکمیل اطلاعات بهزینه سازمانهای مزبور باروپا عزیمت نمودهاند. اخگر – قریب چهل سال قبل که جنگ بین المللی اول درگیر بود عساکر دولت انگلیس با اینکه کشور ما بیطرف بود به بوشهر حمله آورند و بوشهر را اشغال کردند مردم رشید و دلاور شهرستان بوشهر قریب ۳ سال در یک دشت همواره با نداشتن هیچگونه وسایل با ارتش متجاوز جنگیدند و در این راه واقعا از حیث شجاعت و دلیری موجب افتخار تاریخی ایران شدند بعد از این واقعه عمال استعماری که دولت انگلیستان یکی از جهت انتقام گرفتن از این مردم رشید و یکی هم از جهت اینکه برای شرکت نفت سابق کارگر ارزان قیمت لازم بود چنان وسایل خرابی این شهرستان را فراهم آورند که بجای اینکه همه جا توسعه و ترقی پیدا کردهاست روزبروز برخرابی این شهرستان افزوده و حال صورتی پیدا کردهاست که این بنادر بحال مخروبه افتادهاست.

مژده به تصمیم دولت ملی دایر به آزادی بندر بوشهر که موجب توقف سیرقهقرایی و میمون قوس صعودی این بندر و تشویق در مراجعت مهاجرین به وطن مالوف و انبار بازرگانی بنادرعربستان و دول شرقی خواهد بود مایه امید و خوشحالی و دمیده شدن روح در کالبد مردم مفلوک محروم استعمارزده این سامان گردیده هر چند اخلالگران درصدد هستند از این اقدام مفید اقتصادی و سیاسی ذهن دولت را مشوب کنند ولی مزایای این عمل بردولت ملی روشن است لذا باکمال بی صبری اهالی استدعای عاجز در تسریع این تصویب نامه که از هر حیث متضمن منافع بیشمار برای بوشهر و مملکت است دارند.

بنده عرض کردم برای اینکه آنها هم بتوانند از این قانون استفاده کنند بجای اینکه پول را تسلیم کنند اگر بوجه اطمینان بخشی تهیه کنند همینقدر که تعهدکرد که ظرف مدت مقرر بدهد یک مدت معینی که قرار تقسیط داد و تعهد پرداخت کرد و دولت هم قبول کرد آنوقت او را آزاد کنند والا از دو جهت اینکار عیب پیدا میکند یکی اینکه ممکن است کسانی باشند که اگر فرضا هم بتوانند در ظرف یکسال اصل مال یا قیمت آن را مسترد بکنند در ظرف یکسال مدت زندانشان تمام میشود و در حقیقت دیگر از این قانون استفاده نمیکنند بنابراین تشویق و ترغیب نمیشوند که اصل مال یا قیمت آن را مسترد کنند بنظر من بضرر دولت تمام میشود و از طرف دیگر یک تبعیضی هست اینجا در جایی که جنایات را جزء این لایحه آوردهایم و اشخاص جانی را هم بموجب همین قانون معاف میکنیم در حقیقت صحیح نیست که کلاهبرداری هم که جرم جنحهای است آنرا مشمول این قانون قرارندهیم و این اشخاصی را که در این قسمت اخیر نوشتهاند از این قانون بی بهره بگذاریم اینجا است که بنده خواستم از حضور محترم آقایان استدعاکنم که باین اصلاحی که شدهاست رای بدهید (دکتر معظمی – در پیشنهادتان مرقوم فرمودهاید ماده واحده اینطور اصلاح میشود در حالیکه قسمتی از ماده واحده باید باشد) اصلاح میکنم پیشنهاد مینمایم قسمت آخر ماده واحده (دکتر معظمی – باید بنویسید جمله فلان ماده واحده اینطوراصلاح میشود) اجازه بفرمایید پیشنهاد را بنده میخوانم پیشنهاد مینمایم جمله (از محکومین بجرم ارتشا الی در ظرف یکسال تسلیم نمایند بطریق زیر اصلاح شود محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی مقررات این ماده استفاده خواهند نمودکه اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم بابوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.

عرض میشود که متاسفانه این پیشنهادات را آقایان توجه نمیکنند(صحیح است) (میراشرافی – ایشان توهین میکنندچطورمی دانید ما توجه نمیکنیم؟) عرض کنم در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری قید شدهاست باینکه هرگاه بشخص کفیل اخطار شد که متهم را تحویل بدهد و در ظرف پنج روز تحویل ندهد خود کفیل زندانی میشود و وجه الکفاله از او وصول میشود آقا در ظرف پنج روز کدام کفیل میتواند متهم را تحویل زندان بدهد؟ کهبد- بنده عرایضی داشتم چون یادداشت نکردهام شمرده حرف میزنم تاآقایان تندنویسها و مخبرین جراید یادداشت بفرمایندقبل ازاینکه بعرایض خودم شروع کنم خواستم یک تذکراتی بدهم تذکراول بنده راجع به نفت است بنده خواستم ازروش دولت سابق دمکرات آمریکا گله کنم و توجه دولت جدیدوشخص آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکارابه مسئله نفت ایران که بستگی کامل بصلح جهان داردمعطوف کنم متاسفانه دولت سابق آمریکا براثر تلقینات سوء سیاستمداران انگلستان و آمریکا علاه و براینکه کمکی بحل قضیه نفت ایران نکردندپیشنهاداتی دادندو روشی اتخاذنمودند که بهیچوجه باحقوق حقه ما وفق نمیداد و نظرملت ایرانرا تامین نمیکردواگر دولت و وزارت خارجه امریکااقلا اجازه میدادند که کمپانیهای امریکایی ازمانفت بخرند علاوه براینکه ملت ایران راممنون میکرد تاکنون قضیه نفت حل شده بوداینک انتظار ملت ایران ازدولت جدید و ملت آزادمنش متحده آمریکااین است که تحت تاثیرتلقینات دولت انگلستان قرار نگرفته و بیش از این اجازه ندهند ملت کهنسالی که یک روزمایه افتخار بشریت و دارای تاریخ و تمدن چندین هزارساله و مرکزعلم و صنعت جهان بوده بیش از این درفشاراقتصادی قرارگرفته و مورد تعدی دولت انگلستان قرارگیرد ماازکسی صدقه نمیخواهیم نفتی داریم که مورد احتیاج دنیااست (صحیح است) نفت ماراکه بمراتب ازحیث مرغوبی جنس و قیمت برسایرنفتهای جهان رجحان داردازمابخرند و ازدولت غارتگروزورگوی انگلستان بیش از این حمایت نکنند و اگردولت جدیدآمریکابخواهدروش دولت سابق را پیش بگیرد من یقین دارم به حیثیت و آبروی خوددردنیا لطمه بزرگی خواهدزد و مابهیچوجه نه حرف بی حساب میزنیم و نه حرف بی حساب میشنویم (احسنت) بنده راجع به نفت میخواستم توجه دولت جدیدآمریکا را جلب کنم که روش دولت سابق امریکا را پیش نگیرندوبه وضع ایران یک توجهی داشته بانشد و بصلح جهان اهمیت بدهندوقضیه نفت را آنطوریکه بایدوشایدوطبق بخواستههای ملت ایران است انجان بدهندعرض دوم بنده موضوع نفتی است که بطور جسته و گریخته شنیدهام دادگاه عدن حکم دادهاست برعلیه نفت مااگرچه بنده درجلسات مکرروسایرآقایان هم این تذکرات را دادهاند که بهیچوجه من الوجوه حکمی که انشای آن درانگلستان شده و باپست هوایی فرستاده شدهاست باندازه پشیزی برای ما ارزش نخواهدداشت (صحیح است) و خودهمین رای دلیل است برحقانیت ملت ایران است بنده از این آقایان قضات دادگاه قلابی عدن میپرسم آیااین نفت مال چاههای منچستر است یالندن؟

وکیلپور – آنروز ضمن پیشنهادی که جناب آقای نریمان فرموده بودند بنده یک توضیحاتی راجع باین ماده عرض کردم که فکرمیکردم آقایان نمایندگان محترم قانع شدند موضوع این است ک این جملهای راکه الان میخوانم در این ماده نوشته: محکومین به جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت درصورتی از این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا در ظرف یکسال تسلیم نمایند و همانطور که آنروزعرض کردم این قضیه شرطیهاست یعنی اگراینها در ظرف یکسال این پول را تسلیم کردند تا شاهی آخر آنوقت میتوانند آزاد بشوند والا اگر تا یکشاهی آخر را ندادند آزاد نمیشوند.

محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم یا بوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند. جای بعضی از دوستان خالی در زندان که بودیم (اخگر – دوستان بجای ما) (خنده نمایندگان) (زنگ رئیس) بما یک افرادی را میدانند که خدمت ما را بکنند در مقابل یک چیزی از ما میگرفتند اینها وقتی مستخلص میشدند التماس میکردند که کس دیگری را جای ما استخدام نکنید ما برمی گردیم و همینطورهم بود شب دومرتبه برمی گشتند زندان حالا که اینها مرخص بکنند زندان که خالی نمیشود اینها جایشان زندان است کارشان این است که بیایند بیرون یک کارهایی بکنند که برگردند زندان بهرصورت منظوربنده این است که بیشتر افرادی که در زندان هستند متمکن هستند و این لایحه برای تعلیق زندان آنها است اما خیال میکنم تعلیق به محال باشد و آنها نتوانند بدهیشان را بدهند و بیایند بیرون متمکنین هم که آن تو نیستند این است که بنده پیشنهاد کردم برای اینکه یک مشت بدبخت را نجات بدهید یکعده غیرمتمکن را آزاد بکنید و عدهای بی سرپرست را سرپرستی برایشان در نظر بگیریم اجازه بفرمایید موافقت شود و این پیشنهاد بنده تصویب شود از دو سال تا چهار سال برای غیرمتمکنین دولت مدت قائل بشود.

اگر بمن بگویید که این ماده واحده در مورد کسانی است که محکومیتی دارند و فعلا زندانی هستند مجازاتشان معلق میشود هیچ مانعی ندارد که از نظر اتهام هم معلق بشود باین معنی کسانیکه متهم هستند اگر در مورد جنحه ثلت و در مورد جنایت نصف از مدت مجازات مقرره اتهامشان را بدون تعیین تکلیف در زندان ما نه باشند آزاد شوند و در صورتیکه در ظرف پنجسال باز هم باتهام جنحه و جنایت زندانی شوند باتهام قبلی شان باز رسیدگی شود و یکی از آقایان صحبت میکردند برای اینکه رفع اشکال بشود این مطلب را عرض میکنم که نظر آقایان جلب شود میفرمودند که در اتهام ممکن است جرم شخصی را بزرگتر از آنچه که هست جلوه بدهند و وقتی که به دادگاه میرود یا تخفیف قائل میشوند یا اینکه پس از رسیدگی معلوم میشود مرتکب جنحهای شده نه جنایت بنابراین در موقعی که متهم است میگوییم اگر متهم به جنحه یا جنایت یک ثلث یا نصف مدت زندانی را گذراند آزاد بشود این در حقیقت یک فشاری است به ان متهمین در صورتیکه در جواب میتوان گفت کسانی که تا این تاریخ زندانی هستند که یک ثلت در جنحه و نصف مدت را در جنایت زندانی شده باشند آزاد میشوند و کسانی که تا این تاریخ آزاد شدهاند شامل نمیشود اگر چنانچه برخلاف حقیقت جرمشان را بزرگ جلوه دادهاند که در محکمه کمتر از آنچه ادعا شده درباره شان حکمی صادرشود که آنها مدت محکومیت را در زندان بودهاند یعنی این تنها در مورد کسانی که متهم هستند و بدون تعیین تکلیف و صدور حکم تاکنون زندانی هستند شامل میشود باز تصدیق میفرمایید که وقتی مجرمینی که حکم قطعی برایشان صادرمی شود و محکومیتشان قطعی است آزاد میکنیم بطریق اولی متهمی را که بدون صدورحکم و بلاتکلیف هستند اینها را هم باید آزاد کنیم.

خلخالی – عرض کنم این پیشنهادی که تقدیم شده بمنظوراین است که وقتی مجرمینی که محکومیت قطعی پیدا میکنند در این لایحه با گذشتن نصف درجنحه و دو ثلت در جنایت مجازاتشان معلق میشود و آزاد میشوند بطریق اولی متهمین هم باید آزاد بشوند (چند نفر از نمایندگان – این پیشنهاد رد شد) پیشنهادات قبلی راجع به متهمین که رد شد راجع به متهمینی بود که قبلا به اتهاماتشان رسیدگی بشود و پس از رسیدگی و صدور حکم آزاد بشوند اینها چنین چیزی نیست من عرض میکنم همانطور که کسانی که محکومیت قطعی دارند آزاد میشوند کسانی هم که بصرف اتهام زندانی میشوند و مدتی در زندان بلاتکلیف ماندهاند آزاد شوند چنانکه دیشب در روزنامه خواندم که یک دادگاهی در زندان تشکیل میشود چرا اینها هم آزاد نشوند؟

شهیدی – خیر قربان مشابه نیست (معتمددماوندی – پس بگیرید آقا) چی را پس بگیرم؟ امامی اهری – درقرائت پیشنهادات باید پیشنهادات مشابه باهم خوانده شود. نایب رئیس – مخالفی نیست (اظهاری نشد) امامی اهری – یک مرتبه دیگر قرائت شود. امامی اهری – منظور از تقدیم این لایحه آقای خلخالی بطور خلاصه دولت اظهارش این بود که من آن وسایل لازمه را برای اصلاح حال زندانیان که اینها را در آنجا تربیت و تادیب بکنیم و خلاصه مردمانی صالح قرار بدهیم و تحویل جامعه بدهیم این وسایل را ندارم بنابراین ارفاق میکنم و اینها را بحال معلق رها میکنم (خلخالی – قتل عمد را استثنا کردهام) اجازه بفرمایید اساسا متهم غیر از مجرم است آن کسی که محکوم شده برفرض هم که معاف بشود دارای مجازات تبعی است و یک اثراتی دارد ولی آن کسی که متهم است ممکن است تبرئه شود (خلخالی – اگر تبرئه شد که بهتر دیگر آزاد میشود) در این مورد درست توجه نمیفرمایید جناب آقای خلخالی متهم بموجب قرار مستنطق بازداشت میشودهنوز محکومیتی پیدانکرده حکم محکمه صادر نشده (خلخالی – آزادی او چه اشکالی دارد؟) آزادی او به گردن شما نیست محتاج به گفته شما نیست مستنطق میتواند او را در صورتیکه لازم بداند آزاد بکند بهر حال این مورد ندارد و با این طرز عمل این تشویق ارتکاب جرم است چنانکه ممکن است یکنفر دیگرپیشنهاد کند چون شما درباره متهم همانطورکه آقای خلخالی پیشنهاد میکنند مجازات را معاف کردید بطریق اولی اجازه ندهید که هر کسی سرقت کرد تعقیب شود و بطریق اولی باید معاف باشد این آقا موجب تشویق ارتکاب جرم میشود که صحیح نیست.

از وزارت بهداری و انجمن شهر کرج و رئیس انجمن و رئیس بهداری آنجا که برای احتیاج بیمارستان کرج از بذل هر قسم کمک مادی و معنوی خودداری نکردند صمیمانه تشکر میکنم از وزارت فرهنگ خواهش دارم توجه مخصوصی به فرهنگ شهریار و ساوجبلاغ بفرمایند در خاتمه توفیق همه را در راه سعادت به کشور از قادرمتعال خواستارم. دکتر مصباحزاده – بنده توضیح عرض میکنم که ما البته با اصل پیشنهاد نماینده محترم موافقیم اصل پیشنهاد نماینده محترم صحیح است یعنی پنج روز کافی نیست این مسلم است و این تذکری که دادید خیلی بمورد بود از این جهت اکنون که قانون اصلاح جزا تحت شور است و اصلاح میشود این نظرتان را ممکن است آقای معاون دادگستری در آنجا مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند.

دکتر مصباحزاده (مخبرکمیسیون)- در جلسه گذشته آقای دکتر بقایی پیشنهادی که دادند حکایت از این میکرد که متهمینی که محکوم میشوند و حکم آنها قطعی میشود این قانون درباره آنها اجرا بشود مجلس باین پیشنهاد رای نداد پیشنهادی که جناب آقای خلخالی میفرمایند این است که بدون اینکه اشخاص محاکمه بشوند و برای آنها مجازات معین شود همینطور از روی اتهامی که به آنها نسبت دادهاند مجازات را به نصف یا ثلث و ربع تخفیف بدهند و این را آزاد کنند خواستم عرض کنم کسی که متهم است یک کسی است که هنوز معلوم نیست واقعا مرتکب جرم شده یا نشده و ما نمیتوانیم یک کسی که هنوز تکلیفش معلوم نیست درباره او بگوییم مجازات اجرا میشود وقتیکه در باره کسانی که حکم درباره آنها صادرشده ما تردید داریم بطریق اولی درباره کسانی که حکم قطعی صادرنشده و این تردید بیشتراست.

دیدگاهتان را بنویسید