همه چیز در مورد تبریز

پرونده انتخاباتی خانم گوهر الشریعه دستغیب از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . تولیت یک ساعت و ۱۵ دقیقه. ملک مدنی – بلی بطوریکه جناب آقای وزیرکشوراظهارکردند وقتی که این لایحه اتوبوسرانی تقدیم مجلس شد برای اینکه توافقی بین نظرآقایان نمایندگان شده باشد یک جلسهای خارج ازمجلس شد که بیشتراعضای کمیسیون کشور بودند بالاخره باینجا رسید که این طرحی که تهیه شدهاست و تقدیم شد وزارت کشوراین طرح را به منزله لایحه اولی خودش قبول کرده و دردستورجلسه هست البته بنده بااین طرح موافقم (خسروقشقایی – باکدامیک از طرح ها؟) بااین طرح که مطرح شد (یکی ازنمایندگان – پس چرابعنوان مخالف صحبت میکنید؟) بنده موافقم ولی یک دوسه اصلاح لازم دارد که برای عرض همان اصلاحات بنده آمدم پشت این تریبون که نظریات خودم را اظهار کنم.

و مقداری هم به کرج رسید و روسها بردند و ساختمانهای ذوب آهن کرج هم تدریجاً بصورت مخروبهای در آمد. یکروز گرم تابستانی که آسمان از ابرهای تیره پوشیده شده بود، در ادارهٔ مالیه کار فوقالعادهای پیش آمد کرد. تلگراف شد بامریکا نمایندگان بانک بین المللی بیایند زیرا که آنها هم باید در این طرحها نظر بدهند ادارات فنی و مشاورین فنی هستند آنها هم بیایند این مدارک و این نقشهها و طرحها را وقتیکه دیدند و تصدیق کردند آنوقت وام داده شود حالا ملاحظه بفرمائید اظهار یاس نباید کرد این کارها یک حسابی دارد یک مراحلی دارد که باید طی شود این مرحله اولش بود مثلا سد کرج (ابتهاج جریانی که مطالعه شه مهم نیست) مهم است آقا مهم وغیره مهم ندارد، تصور میکنم مهم است سد کرج یک مطالعهایست که دو سال طول میکشد یکی یکسال طول میکشد یکی سه سال طول میکشد الان در مغان دارند مطالعه آبیاری از پارسال تا حالا میکنند این نقشه قطعی نیست این چند نقشه دارد و این نقشه برداریها آن اندازه هم که خودمان قانع شویم کافی نیست باید فرستاد به بنگاههای خیلی مهم اروپائی و خارجی برای اینکه آنها هم نظر بدهند برای این که این کارها ی ابدی است کارهای اساسی است آنها هم باید درش نظر بدهند.

برای اینکه وقتی آن دیوار را جلوی آن میگذارند سد را آب نباید و ببرد و آنوقت برای گذاشتن این دیوار مطالعات طبقات الارضی میشود میاورند و آنها را تجزیه میکنند برای اینکه استقامتش را بدانند استقامتش را که فهمیدند برای آب هم که اندازه گیری شد آنوقت نقشه میکشند که این دیوار عرضش چند متربایدباشد ارتفاع وطولش چند متر باید باشد چندمتر آب باید جمع بشود و کجا باید جمع بشود و با این اب چکار باید کرد و چه استفادهای میدهد یک همچو نقشههائی لازم است برای اینکه روی این نقشهها بایدوام خواست بحرف کسی وام نمیدهند این نقشهها را باید مطالعه بکنند و آن طرف وام دهنده هم بسنجد حساب عمل و خرجش را، حساب استفاده و در آمد و بهره برداریش را، و در نتیجه سنجش کند این وامی که گرفته شد چه جور بر میگردد یعنی این عملی که میشود عمل مفید باشد و این بمرور چند ساله، اصل و فرع این خرج را استهلاک بکند ملاحظه بفرمائید مدارکی که ما طبق آن مدارک وام میخواهیم باید از این قرار باشد باید اینها تهیه بشود حالا بآقایان عرض کنم چند فقره از این مدارک تهیه شدهاست در سازمان برنامه در قسمت آبیاری و تاسیسات صنعتی است تهیه ماشین آلات و غیره چند فقرهاست شاید پنج شش فقره این طرحها تهیه شده و اینها حالا مدارکی است، مدارکی است که میتوانیم بموجب آنها وام بگیریم.

موضوع عدم دخالت وزارت دارائی در سایر وزارتخانه هم در برنامه ذکر شده همان عقیده را داریم وهمان عمل را هم میکنیم البته برای اینکار همانطور که عرض کردم بایستی در یک مقدار از قوانین ومقررات تجدید نظر کرد و آن راهم الان در وزارت دارائی مشغول هستند و مراقب هستیم که انشاء الله بمیزان و اساس صحیح این کار را درست کنیم بطوری که اسباب تسهیل و پیشرفت کار همه وزارتخانهها بشود و خود وزارت دارائی هم از این سنگینی بار کارش خلاص بشود و بکارهای اصلی خودش برسد، در باب برنامه ۷ ساله و شرکتها هم ملاحظه میفرمائید این شرکتهائی که سازمان برنامه تاسیس کرد، با پول خود برنامهاست اینها یک شعبی هستند از کار برنامه منتهی صورت شرکتی دارند برای اینکه د رامورشان تسریع بشود بیلان مرتب بدهند هرسال و عمل تجارتی بکنند که بهره برداریشان بصرفه تمام بشود و یک مقدار هم باین نتیجه رسیدهایم، الان کارخانههائی که در حال ورشکست بودهاند بیک درجهای کارشان پیشرفت کرده که دارند دخل و خرج میکنند بعضیهاشان هم منفعت میدهند و البته این کار باید تکمیل شود.

این که گفته شد مهم نیست بعقیده من مهم است بجهه این که این راه باز بشود ولو این که ۵ و ۶ فقره پیشنهاد هست ولی این دنبالش خواهد آمد اینجا که آمدند و این قسمت اول بجریان صحیح افتاد دنبالش هم دارند تهیه میکنند و در رشتههای مختلف طرحها و نقشههای فنی تهیه میشود این دنبالش میاید دیگر این جریان در واقع تامین شدهاست باب این معاملات باز شده این شرحی که بنده دادم برای جلب توجه آقایان بود که بدانند قضیه ما ازچه قرار است زود نبایداظهاریاس کرد و ما امیدوار هستیم که در این قضیه وام از بانک بین المللی وکمک اقتصادی استفاده کنیم (انشاءالله) بیاناتی هم فرمودند راجع بوضع مالیاتها و ترتیب وصول مالیاتها که اینها را میخواهم عرض کنم که موضوعاتی است که در برنامه ما قید شده وبرنامه ما هم امیدوارم که یک برنامه باشد که رویش عمل کنیم چنانکه بنده الان که حضور آقایان هستم یک مقدار از این کارها بجریان افتاده یعنی تهیه لوایح شده یکی از آنها همین لایحهای بود که امروز تقدیم کردم خوب، اینها علائم اجرای برنامهاست بنده بیک کلمه نمیخواهم بطور کلی ومطلق بگویم که برنامه را داریم اجرا میکنیم ما برای اجرای برنامه این مراحل را باید طی کنیم (انشاءالله) مطالعه بکنیم لوایح قانونیش هم بنظر آقایان برسد وتصویب شود و باجرا برسد البته در وصول مالیاتها هم دقت کامل خواهیم کرد و مراقبت داریم که مطابق قانون وصول شود بدون تبعیض البته همه باید بقدر مراتب خودشان حقوق دولت را بدهند حقوق دولت هم آن حقوقی است که بمصرف احتیاجات ملت میرسد بنابراین، این دینی است که بملت دارند بجامعه خودشان دارد البته بدون حرف باید بدهند بدیهی است که رسیدگی و تحقیق وتشخیص هم باید بموازین عادلانه و قانونی باشد نه افراط بشود نه تفریط راجع بمامورین فوق العادهای که رفتهاند برای مطالعات وتحصیل اینها، خوب یکعدهای قبلا رفتهاند وباید هم البته دقت شود دولت نظر ندارد که پول بیخود خرج بکند امیدوارم دقتهائی بشود که آنچه در هر قسمتی زائد و در واقع بمصرف حقیقی نمیرسد جلوگیری شود صرفه جوئی بشود برای کارهای مفید و برای کارهای تولیدی ونافع (اسلامی ـ صورت اسامی آنها را بیاورید بمجلس) حالا در این باب دقت میکنم و با آقا هم علیحده صحبت میکنم.

کهبد – بنده یقین دارم این عمل و روشی که دولت انگلستان پیش گرفتهاست جزبه زیان خودش به زیان دیگری نباشد البته بماهم زیان واردمی آیدولی چون ما یک روشی اتخاذکردهایم که اگرکارخودمان را باآن روش تولیدی و کشاورزی انجام بدهیم ماچندان ضرروزیانی نخواهیم بردولی درعین حال اینها بیشترازماضرر خواهند کرداین نکته را آقایان باید متوجه باشند که هرقدرلجاجت بکننددرست است بضررماخواهدبود ماهم باید مطالبه ضرروخسارت بکنیم ولی آنهاهم بیشترضرروزیان خواهندبردوبعدازمدتی تاریخ قضاوت خواهد کردکه سیاستمداران انگلستان بزیان ملت انگلستان و سایرملل دنیا اقدام کردهاند بنده عرایضی داشتم که اینجابطوراختصار یادداشت کردهام حضور آقایان عرض کردم حالاکه ما از دولت جناب آقای دکتر مصدق پشتیبانی کردیم و به لایحه اختیارات رای دادیم باید هریک ازآقایان محترم آنچه به نظرشان میرسد از پیشنهادات مفید که بخیرو صلاح مملکت باشد بدون تذکربدهند و بنده کمال تشکررا دارم که چندین فقره پیشنهادکردم که مورد توجه جناب آقای نخست وزیر قرارگرفت یکی راجع به چغندر بودیکی راجع به پنبه بود و پیشنهادات دیگر از این قبیل که بنده خدمتشان عرض کردم و پیشنهاددادم و مورد توجهشان قرارگرفت و بنده از این حیث ازایشان تشکرمیکنم ولی البته ماباید سعی کنیم بیشتر توجه بامورکشاورزی و بازرگانی خودمان مخصوصا کارهای تولیدی داشته باشیم بنده آنچه استحضار پیداکردم درجراید هم بود البته آقایان هم کم و بیش اطلاع دارند اعلانی از طرف سازمان برنامه بود برای خرید ۱۱۰۰ دستگاه تراکتور بنده هرچه با مطلعین امر مشورت کردم و خودبنده هم مطالعه کردم دیدم بااین عملیاتی که پیش گرفتهاند و این رویهای که اتخاذشدهاست بهیچوجه من الوجوه تراکتوربرای ایران نمیشودخرید برای اینکه آقایان استحضاردارندبطورکلی اجناسی که درکارخانجات اروپا و آمریکاساخته میشوداین یک قیمتهای مخصوصی دارند که قابل کم و زیادشدن نیست مثلا فرض بفرماییدکه یکدستگاه اتومبیل باری انترناش را بنده عرض میکنم یایک دستگاه تراکتوراینها مینشینند سندیکایی خودشان دارند قیمت را درنظرمی گیرندوبانظراتحادیه قیمت رویش میگذارند و این قیمت قیمت مقطوع است و این قیمت فیکس برایش میشود کمااینکه تاکنون چندین میلیارد دلار دولت آمریکا باین کارخانجات معامله کردهاست و تمام باین قیمتهابوده و یکی دیگر از نقصهایی که بنده درآن اعلان دیدم این است که پانصدهزارتومان ودیعه خواستهاند نتیجه این خواهدشدآنهایی که اجناس خوب دارند شرکت نمیکنند کمااینکه الان ۲یا ۳ ماه است که دولت این اعلان مناقصه را گذاشتهاست و کسی شرکت ننمودهاست و بالنتیجه یک عدهای اشخاص دلال و غیر وارد وقتیکه اشخاص صحیح شرکت نکردند آنهاواردمی شوند و بالنتیجه بزیان کشورتمام میشود بنده خواستم مخصوصا ازمعاون جناب آقای نخست وزیرتقاضاکنم که باین قسمت توجه کنندوببینندکه دولت آمریکا یادولت سویس دولت فرانسه اینها بچه نحوباکارخانجات معامله میکنند این کارخانجات برای اجناسشان یک قیمت معینی دارند نه کم نه زیاد و بایددوچیزرادرنظربگیرند یکی حقوقی که به نمایندگی آنها داده میشود و یکی تخفیف صادرات بایدبانمایندگیهای آنها صحبت بکنند و ایندوقسمت را درنظربگیرندتاتراکتور بکشوروارد شود.

این را بایدخودآ، ها بگوینداگریک قدری وجدان و شرف داشته باشند این حرف بنده را تصدیق میکنندکه نفت درانگلستان وجودخارجی نداردنفتی که متعلق به ممالک غارت زده ازجمله این میباشد پس هرنوع حکمی که تاحال علیه مادراین مورد صادر شده یادرآتیه صادربشودعلاوه براینکه برای مابهیچوجه من الوجوه ارزشی نداردخوددلیل برحقانیت ملت ایران است و بایدیکی ازدلایل محکم دولت ایران باشد که این هاقریب ۲۰ ماه است که مارادرمحاصره اقتصادی قراردادهاند و نگذاشتهاند که ماازمنابع طبیعی خودآنطوریکه باید و شایداستفاده کنیم و بایستی دولت ایران این را جزو دعاوی خودش ازبابت غرامتی که برای ماوارد شده بگنجاند این را عرض کردم و خواستم توجه دولت را جلب بکنم.

کهبد- بنده عرایضی داشتم چون یادداشت نکردهام شمرده حرف میزنم تاآقایان تندنویسها و مخبرین جراید یادداشت بفرمایندقبل ازاینکه بعرایض خودم شروع کنم خواستم یک تذکراتی بدهم تذکراول بنده راجع به نفت است بنده خواستم ازروش دولت سابق دمکرات آمریکا گله کنم و توجه دولت جدیدوشخص آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکارابه مسئله نفت ایران که بستگی کامل بصلح جهان داردمعطوف کنم متاسفانه دولت سابق آمریکا براثر تلقینات سوء سیاستمداران انگلستان و آمریکا علاه و براینکه کمکی بحل قضیه نفت ایران نکردندپیشنهاداتی دادندو روشی اتخاذنمودند که بهیچوجه باحقوق حقه ما وفق نمیداد و نظرملت ایرانرا تامین نمیکردواگر دولت و وزارت خارجه امریکااقلا اجازه میدادند که کمپانیهای امریکایی ازمانفت بخرند علاوه براینکه ملت ایران راممنون میکرد تاکنون قضیه نفت حل شده بوداینک انتظار ملت ایران ازدولت جدید و ملت آزادمنش متحده آمریکااین است که تحت تاثیرتلقینات دولت انگلستان قرار نگرفته و بیش از این اجازه ندهند ملت کهنسالی که یک روزمایه افتخار بشریت و دارای تاریخ و تمدن چندین هزارساله و مرکزعلم و صنعت جهان بوده بیش از این درفشاراقتصادی قرارگرفته و مورد تعدی دولت انگلستان قرارگیرد ماازکسی صدقه نمیخواهیم نفتی داریم که مورد احتیاج دنیااست (صحیح است) نفت ماراکه بمراتب ازحیث مرغوبی جنس و قیمت برسایرنفتهای جهان رجحان داردازمابخرند و ازدولت غارتگروزورگوی انگلستان بیش از این حمایت نکنند و اگردولت جدیدآمریکابخواهدروش دولت سابق را پیش بگیرد من یقین دارم به حیثیت و آبروی خوددردنیا لطمه بزرگی خواهدزد و مابهیچوجه نه حرف بی حساب میزنیم و نه حرف بی حساب میشنویم (احسنت) بنده راجع به نفت میخواستم توجه دولت جدیدآمریکا را جلب کنم که روش دولت سابق امریکا را پیش نگیرندوبه وضع ایران یک توجهی داشته بانشد و بصلح جهان اهمیت بدهندوقضیه نفت را آنطوریکه بایدوشایدوطبق بخواستههای ملت ایران است انجان بدهندعرض دوم بنده موضوع نفتی است که بطور جسته و گریخته شنیدهام دادگاه عدن حکم دادهاست برعلیه نفت مااگرچه بنده درجلسات مکرروسایرآقایان هم این تذکرات را دادهاند که بهیچوجه من الوجوه حکمی که انشای آن درانگلستان شده و باپست هوایی فرستاده شدهاست باندازه پشیزی برای ما ارزش نخواهدداشت (صحیح است) و خودهمین رای دلیل است برحقانیت ملت ایران است بنده از این آقایان قضات دادگاه قلابی عدن میپرسم آیااین نفت مال چاههای منچستر است یالندن؟

آن ۳ کشور استفاده کردهاند و متاسفانه کشورایران بعلت کشمکشی که بین سازمان برنامه و وزارت بهداری است استفاده ننمودهاست سازمان برنامه میگوید من بایدمداخله کنم وزارت بهداری میگوید که من باید مداخله کنم نتیجه این شدهاست درصورتیکه یکی ازکارهای مفید همین کارخانهاست که مورد احتیاج مااست مادرحدود۱۵۰۰ تن ددت درسال احتیاج داریم که برای امورکشاورزی برای مالاریا و برای سایرچیزهامورداحتیاج مبرم است از طرفی باید ۱۱۰۰ دلار برای هرتن ماپول بدهیم و خود این قریب ۲میلیون دلارمیشود درصورتیکه اگر این کارخانه رابیاوریم علاوه براینکه یک عده کارگر ایرانی مشغول کارمی شوند یک همچومبلغ هنگفتی ازخزانه این کشور بیرون نمیرود بنده مخصوصا توجه دولت راباینکارمعطوف میدارم بخصوص که بنده شنیدم بعضی ازدول سهمیه خودشان را ندادهاند و اگرتوجه عاجلی نشود که این کارخانه بایران واردشود خود آنها منصرف میشوند یعنی دیگر استفاده نخواهد شد و موضوع منتفی میشود بنابراین بنده میخواستم توجه دولت را باین موضوع جلب میکنم و تمنی میکنم که باین قضیه حیاتی توجه بکنند عرض دیگربنده این است که وزارت کشاورزی بایدتوجه مخصوص بامورکشاورزی کشور بکنندواگرما به امور کشاورزی توجه کنیم بنده یقین دارم که بایک توجه مختصر شایددولت ایران درسال آینده بتواند ازحیث ارزیک کمک بسیارموثر و مهمی را به کشور بکند بنده اطلاع پیداکردم یعنی تلگرافی به بنده رسیده که عیناتقدیم مقام ریاست برای اقدام میکنم و این تلگراف ازکارمندان بنگاه شیمیایی کرج است متاسفانه چهارماه است حقوق آنها داده نشده بنده بااینکه چندین مرتبه خدمت آقای وزیرکشاورزی عرض کردم و قول قطعی بمن دادهاند و خدمت جناب آقای وزیردارایی هم عرض کردم خدمت جناب آقای معاون نخست وزیرهم عرض کردم ولی تاکنون هنوزتوجهی نشدهاست و این بیچاره هاغالبا عائله مندندواین تاخیرحقوق اسباب زحمت آنهاشدهاست که وضع مامطلوبی را ایجاد کرده و آنهامی خواستند اعتصاب بکنند و تحصن اختیار کنند بنده تاکنون ازآنهاجلوگیری کردم و خواش کردم و اینک هم خواهش میکنم ازدولت که یک توجه مخصوصی بفرمایندوحقوق این آقایان را تامین بکنند چون الان چهار ماه است که به آنهاحقوق داده نشده یکشاهی به آنهاحقوق داده نشده بنده حتی با آقای وزیر کشاورزی عرض کردم که شمااگرراست میگوییدیک شب شام نخورید یکروز ناهارنخورید این صحیح نیست (دکتر طاهری – اصلاح بودجه اش درکمیسیون بودجه تصویب شده) بلی بسیارمتشکرم ازاینکه کمیسیون بودجه تصویب کردهاست ولی باید حقوق آنهارابدهند.

راجع به بنگاه جنگلها یک اظهاری فرمودند که اگر اجازه بفرمائید خیلی اشتباه است میدانید جنگلها یک منبع ثروت کشور ما است، ومتاسفانه هیچ درش دقت نشده توجه هم نشده (صحیح است) و قسمت عمده اش از بین رفته و کار جنگل هم با این وسائل درست نمیشود که مثلا در طهران ما یک بنگاه جنگلبانی درست کردهایم، این از آن حرفهاست کار جنگل یک کاری است خیلی فنی و خیلی باید درش دقت کرد. بنده در موضوع فرمایشاتی که آقایان کردند اگر چه مذاکرات کافی شده بین آقایان ولی تصور کردم که من مجاز باشم نسبت به بعضی موضوعاتی که اظهار فرمودند برای روشن شدن موضوع و افکار واذهان یک چند کلمهای عرض کنم اولا تاخیر تقدیم بودجه را چنانکه آقایان خودشان هم مسبوق هستند تصور نمیکنم بنده باید توضیحاتی عرض کنم همینقدر خاطر آقایان مسبوق باشد که از نقطه نظر اهمیت این کار ومسئولیتی که داریم ناچار هستیم دقتهای زیاددر امر بودجه بکنیم بودجه که تا تشکیل این دولت سابقا تمام نشده بود و بتصویب نرسیده بود ما وارد شدیم بامر بودجه ویکی از اولین کارهای مهم ما اینست که تاثیر دارد در تمام قضایا و خیلی مهم است بنده اجمالا میتوانم عرض کنم که وضع مالی ما چندان آسان نیست همینقدر بطور اجمال عرض میکنم و مستلزم یک امعان نظر ودقت مخصوصی است برای اینکه اساس بودجه ما بایستی محکم باشد (صحیح است) مخارج وعایداتمان باید توازن داشته باشد و توازن واقعی داشته باشد که بتوانیم بالاخره تکیه کنیم باین عمل بودجه و بعلاوه مصارفی که در بودجه گذاشته میشود حتی الامکان بایستی که از افراط تفریط دور باشد یعنی بیک مصارفی برسانیم پولمان را که ضرورت دارد و از مصارف زائد صرفنظر کنیم احتیاجات را در نظر بگیریم بطور واقعی مطابق برنامهای که داریم بنابراین تصدیق میفرمائید که در دوسه هفته اول تشکیل یک دولتی با وجود اینکه موقع هم موقع تعطیل بودهاست و گرفتاریهای دیگر هم بود ما نمیتوانستیم یک بودجهای را آنطور که عرض میکنم تقدیم میکنیم ونخواستیم یک چیز سطحی و ظاهری باشد بنابراین ناچار بودیم که دقت کنیم مراقب اینکار بودم ومقدمات بررسی در امر بودجه شروع شده که الان هم در جریان است و انشاءالله سعی میکنم که هر چه زودتر ولی دیگر از اواسط اردبیهشت زودتر نخواهد بود این را هم با تردید عرض کردم برای اینکه خیلی دقت و بررسی لازم دارد در هرحال در اردیبهشت ماه بودجه را تقدیم خواهیم کرد.

شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از کارخانههای خود را که مقتضی بداند با تشکیل شرکت سهامی مستقلسهام آن را جداگانه منتشر و به فروش برساند شرکت موظف است انتشار سهام این قبیل کارخانهها را ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون خاتمهدهد مادام که اکثریت سهام شرکتهای مستقل مذکور به فروش نرسیده باشد هیأت مدیره و بازرسان شرکت از بین کارکنان شرکت سهامی کارخانههایایران یا خریداران سهام انتخاب میشوند و از این بابت هیچ گونه حقوق و مزایایی به آنان پرداخت نخواهد شد. قانون افزایش میزان اعتبار انتقالی قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا.

دیدگاهتان را بنویسید