مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۲ – ویکینبشته

مجموعه تهران ملودی کالاهای خود را فقط در وب سایت تهران ملودی و تنها فروشگاه حضوری خود عرضه می کند و هیچگونه همکاری با فروشگاههای سطح کشور ندارد. ۷- درقسمت حمل ونقل پستهانیزباوجود کمی اعتبارات لازمه اقداماتی بعمل آمده ازجمله سرویس سریع السیر پستی بین تهران اصفهان – شیراز دائرگردیده وسرویس پستی هوایی بین تهران – یزد- کرمان وبالعکس نیزبرقرارشدهاست. یکی هم راجع باین محصلین طب است که یک حرفهائی خیلی اساسی و حسابی دارند و گرو هم کردند ما از دولت تقاضا میکنیم که زودتر باین موضوع توجه بشود و اینها دلگرم باشند (صحیح است) و بدرد ممکلت بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بعرایضم خاتمه میدهم همه آقایان صحبت از این میکنند یا در روزنامهها خوانده میشود که در بعضی شهرستانها قحطی و غلا و گرفتاری است مخصوصا بنده شنیدم و ایندفعه هم گفته شد که در کرمان گرسنهها و بیچارهها کاسه میبرند د سلاخ خانهها خون میگیرند ووقتی این خون منجمد میشود مبخورند الان آقای زند اینجا هستند آیاصحیح است یا نه؟

دکتر مصباحزاده ـ بنده هم اخطار نظامنامهای دارم، اصلا پیشنهاد مورد ندارد. آقای نجمالملک موقعیکه وزیر دارائی بودند آمدند اینجا گفتند آقا یک پروندههائی هست که این پروندهها را درست من اطمینان دارم که سوء استفادههائی شد، مجلس اجازه بدهد که رسیدگی بکنیم، بنده همانروز هم عقیدهام این بود که احتیاجی باجازه مجلس نیست در مرداد یا در شهریور ۳۲۴ بود، بنده درست تاریخش خاطرم نیست که برحسب پیشنهاد آقای دکتر مصدق قانونی از مجلس گذشت که کمیسیونهای مالیاتی بتوانند با مودیان توافق کنند (اردلان ـ آذر ۲۴ بود) اذر ۲۴، بهر صورت باستناد این قانون میاید کمیسیونها با مودیان توافق کنند نه مامورین مالیه و اتفآقا همین موضوع را آقای نجمالملک در اینجا متذکر شدند که بسیاری از پروندهها هست که مامورین مالیه در آنموقع مالیاتشان را صد میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان نوشته بودند (بنده آنصورت را گم کردم) ولی بعد رفتند همان پروندهها را با دوهزار تومان توافق کردند و این عمل اصلا برخلاف قانون شدهاست یعنی قانون گفته کمیسیون توافق کند نه مامور مالیه.

محمد علی مسعودی ـ چون جناب آقای وزیر دارایی با اصلاح ماده ۵ موافقت فرمودند و مخصوصا مقرر شد در کمیسیون هم در این باره مذاکراتی به عمل بیاید بنابراین بنده پیشنهاد میکنم در قسمت ماده ۵ رای به کفایت مذاکرات گرفته بشود. مخصوصا که تصویب نامههای اخیر بعوض اینکه وضع را بهتر کند بدتر و نارضایتیها را بیشتر ساختهاست اصلاح بعضی از وزارتخانهها شاید قدری مشکل بنظر بیاید ولی چه خوب بود دولت جناب آقای منصور برای نمونه هم شدهاست قبلا بوزارت دارائی متوجه میشوند و خیلی متاسفم که در دولت ایشان این وزارتخانه مهم آنهم د رچنین موقع حساسی وزیر و حتی معاونی که وارد و بی نظر و طرف اطمینان اکثریت نمایندگان ملت ومردم باشد وجود ندارد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) (فولادوند ـ چرا هست) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده اکثریت عرض کردم) (فولادوند ـ چند نفری توقعی دارند) اگر دولت نتوانند نگرانی مردم را که از وضعیت بد این وزارتخانهها و سوء استفادهائیکه در آنجا میشود بر طرف سازد و بطور قطع از اصلاح سایر وزارتخانهها عاجز خواهد بود (صحیح است) و هر وعده که در این باره بدهد باور کردنی نیست موضوع ماموریتهای خارج و انتخاب روسای ماموریتها ورسیدگی ونظارت در کیفیت خدمت مامورین و شایعاتی که گاهی درباره بعضی ازآنان منتشر میشود از جمله مسائلی است که هم باید در آن تجدید نظر بیطرفانهای بعمل آید و هم با مقررات خاص و حتی قانون خاصی چنان تنظیم و تثبیت گردد.

عرض کنم آقای استاندار سابق آنجا که مرد شریفی هستند تصدیق میکنند آذربایجان هم که چیزی پیدا نمیشود بنده از مجلس شورای ملی تقاضا میکنم دو نفر معین کنند بنده با ماشین خودم و با خرج خودم میبرم بمازندران ببینید انجا چقدر برنج ریخته، دولت خودش چقدر برنج دارد و چقدر برنج پارسال است که پوسیده و در دریا ریختهاند این برنجها سابقا حمل میشد بروسیه و حالا نمیدانم چرا حمل نمیشود نمیدانمم دولت چر اینکار را نمیکند چرا قرارداد تجاری منعقد نمیکند، بنده نمیدانم چرا؟ این برنج مازندران از هر چیزی ارزانتر است، کیلوئی سه ریال آقا، این را دولت اجازه بدهد ببرند در آنجا بفروشند و یک مقررا یک شرایط مخصوصی قائل بشود یا خودش ببرد عوض این خریدن گندم برنج بخرد که زارعین از بین نروند.

من از موقع استفاده کرده موضوع کودکستانها را مخصوصا یاد آور جناب آقای وزیر فرهنگ میسازم مردم ایران چند سالی است پی بمحاسن این بنگاهها بردهاند ولی متاسفانه هزینه اعزام اطفال بکودکستانها برای هریک نفر گاهی از هزار ریال در ماه هم تجاوز میکند یا دولت باید خود بتاسیس کودکستانها درهمه شهرستانها بپردازد و یا با پرداخت کمک و تشریک کمک و تشریک مساعی با موسسات ملی استفاده از این قبیل بنگاهها را برای کلیه کودکان و نو نهالان کشور مجانی سازد.

یک چیزی که برا ی دولتها و بعضی از آقایان نمایندگان شاید اشتباه شدهاست که خیلی میکنند فرضا مازندران اینطور است که در مازندران تما م در آمد ملک مال مالک است، ته آقا اینطور نیست در مازندران اینطوری است که هرجریبی که ده هزار مترمربع است، هر هکتار آنجا اگر سی بار، سی بار سی و یکمن آنجا محصول برداشت میشود یا چهل بار، حداقلش ۲۰بار است درآنجا ۵ بار مال مالک است وبقیه مال زارع است بنده این حرف را که میزنم برای زارع میگویم، آن زارع از سی بار پنج بار میدهد بمالک و ۲۵ بارش را میبرد بازار میفروشد و قماش و شکر میخرد و البته اگر توجهی نشود آنجاهم مثل اذربایجان میشود میروند در کارخانه روی ۳۵ ریال مزد میگیرند در اینجا ما مراجعین زیادی داریم که همه میایند از ما کار میخواهند آقایان نمایندگان هم همه میدانند ما اینها را بطرق مختلف قانع میکنیم که بروند در آنجا کار خودشان را بکنند بنده دیگر عرضی ندارم یعنی عرض که دارم صحبت من زیاد است ولی میگذارم برای بعد.

این جا جناب آقای نخست وزیر اگر اجازه بفرمائید یک موضوعی چون راجع بوزارت خارجهاست حضورشان عرض کنم آنهم بنده قول میدهم که هیچ نظرخاصی روی این جریانی که شنید ام ندارم، چون خودم افتخار عضویت وزارت امور خارجه راداشتم این است که شاید اشخاص را کم و بیش بشناسم و آن راجع به آقای شایسته وزیر مختار ایـــران در بغداد است البته نسبت بایشان نظرها خوب نیست و شاید یک چیزهائی در پروندههای بایگانی وزارت خارجه نسبت بایشان هست. زیرک زاده – زیرکزاده – قبل از این که داخل در بحث برنامه بشوم اجازه میخواهم یک طومارى که از کسبه رشت رسیده است و یک طومارى که کارمندان بانک ملى راجع به پشتیبانى از دولت جناب آقاى دکتر مصدق و اظهار انزجار از وقایع اخیر کردهاند تقدیم مقام ریاست بکنم.

این لکهها اگر قبل از وقایع قیام ملی بود باز مورد پوزخند بعضی از آقایان واقع میشد ولی با چشم خودتان دیدید برای حفظ استقلال این مملکت جلوی تانک ارتش ایستادند و عقب نشینی نکردند و ثابت کردند که این طومارهاییکه امضاء شده ظاهری نیست ملت ایران استقلال خودش را با خون خودش ضمانت کردهاست ناچار من این طومارها را تقدیم مقام ریاست میکنم که همانطوریکه آقای مکی تقاضا کردند دستور بفرمایید اینها را که افتخارات مملکت ایران است در یک محل مخصوصی بایگانی بشود اما راجع به تلگرافاتی که رسیده از کرمانشاه، قصرشیرین، خمین، شیراز، همدان، کنگاور، اسدآباد، قصرشیرین، صحنه، شاه آباد، خرمشهر، سنقر، اصفهان، مشهد، اسدآباد کردستان مقدار بسیار زیادی تلگرافات رسیدهاست چون این تلگرافات یک قسمتش اظهار قدردانی از بنده و رفقای بندهاست اینها را بنده سند افتخارات خودم میدانم اینها را اجازه میخواهم که تقدیم مقام ریاست مجلس نکنم ولی آنچه مربوط باین عمل نیست و مربوط باظهار انزجاز از دولت قوام و تقاضای انتقام خون جوانان ملت است تقدیم ریاست مجلس میکنم و عرایض خودم را خاتمه میدهم و بقیه وقت خودم رابه آقای مهندس حسیبی میدهم.

نبوی ـ بنده توضیح زیادی در این باب نمیخواهم عرض کنم لایحه ۲ دوازدهم اساسا یک امر استثنائی بوده همه آقایان هم موافقند که این عمل تکرار نباید بشود و بایستی هر چه زودتر بودجه مملکتی بیاید بکمیسیون بودجه آقایان محترم هم اگر بحثی دارند در اطراف بودجه موقعی که میآید بمجلس بفرمایند در اطراف آن نظریات خودشان را بگویند زیرا در موقعی که باید بودجه مجلس داده میشد متاسفانه مجلس تعطیل بود و تشکیل نشده بود و دولت هم متاسفانه نتوانست دولت گذشته، بودجه را بمجلس تقدیم کند و آن مرادی که بنده و سایر آقایان نسبت بتقدیم بودجه داریم که قبل از سال بودجه تقدیم شود بعمل نیامد دولت سابق بودجه را تائید کرده بود و در راه تقدیم بمجلس بود متاسفانه نشدحالاهم آقای منصور چارهای جز این ندارند که بودجه را بصورت دو دوازدهم بیاورند بمجلس برای اینکه یک ماه و نیم گذشتهاست مستخدمین دولت هم امروز طوری نیستند که حقوق بگیرند و دوماه بدون حقوق زندگی کنند وضع ادارات و سایر مخارج ضروری مملکت هم طوری است که باید حتما داده شود باین جهت جناب آقای نخست وزیر هم چارهای نداشتند جز اینکه لایحهای بصورت دو دوازدهم بیاورند و روی این قسمت هم مذاکرات مفیدی شد البته لایحه بودجه هم در آینده خواهد آمد با آقایان هر تذکری که دارند خواهند فرمود بنابراین بنده استدعا میکنم آقایان اجازه بدهند امروز این موضوع تمام شود چون بقدر کافی هم در اطرافش صحبت شدهاست و مطابق آئین نامه داخلی مجلس هم پیشنهادی نمیشود در این مورد داد آق پس تغییری در وضع این لایحه بهیچوجه میسر نیست و هر چه بیشتر از این صحبت شود وقت مجلس گرفته خواهد شد این است که اجازه بفرمائید بکفایت مذاکرات رای گرفته شود و باین موضوع امروز خاتمه داده شود.

دروزارت خارجه اغلب سعی شدهاست که جلوی ترقی تحصیل کردهها را بگیرند و حس ابتکار و استعداد و حاضر خدمتی راخفه سازند باید حقوق مامورین وزارت خارجه د رخارج طوری تعین شود که در محل ماموریت خود رفته و آبرومند زندگی کنند و بر آبروی دولت وملت خود بیفزایند و در عوض هر وقت کوچکترین اعمال با تقصیری از جانب آنان مشهود گشت و مورد مواخذه شدید قرار گیرند کارمندان تحصیل کرده و جوان وزارت امور خارجه همگی آماده همکاری وتشریک مساعی در راه انجام چنین اصلاحاتی هستند و اطمینان میدهند که در راه عظمت و بهبود وزارت خانه خود با هر وزیری که چنین منظور مقدسی را دنبال نماید از صمیم قلب کمک نمایند (احسنت) (اردلان ـ در بسیاری از جاها ما وزیر مختار لازم نداریم) بر عکس عدهای بنده معتقدم که همه جا وزیر مختار باید داشته باشیم، عرض کنم امور سیاسی یک چیزی است که باید همه جا وزیر مختار داشته باشیم با این وضع سیاسی و روابطی که امروز در دنیا معمول است با این طیاری که ۲۴ ساعته میتوانید همه جا بروید لازم است که درهمه جا نماینده داشته باشید.

بنده در دوره پانزدهم دوسه مرتبه این موضوع را تعقیب کردم، حتی با ارقام و شیفر در اینجا اشخاصی را که پروندههای بزرگی داشتند آنها را خواباندهاند و بایگانی کردهاند متذکر شدم. الف – برای تهیه منافع اطلاعاتی در مورد عربهای خوزستان که شامل سازماندهی و تشکیلات و رهبری آنها و هرگونه شرکت و دخالت یا حمایت عراق از اینها باشد . حالا با وجود چنین پیشبینیهای صریح و روشن قانون اساسی ایران و تطبیق آن با تئوری امروز تقسیم قوای حکومتی، معلوم نیست چرا در تشکیلات قوه مجریه این مملکت باید وزارت عدلیه تاسیس شود و در کابینه وزرا که مختص قوه مجریهاست وزیر عدلیه وجود داشته باشد ممکن است گفت چنین تشکیلاتی بموجب قوانین مجلس شورای ملی بوجودآمدهاست.

بنده من باب نمونه عرض میکنم که یک پل آهنی در بابلسر بود که شاید امروز یک میلیون تومان بیشتر خرجش است بین راه شاهی و بابلسر بود و خراب شد، البته این راه راه فرعی است وشاید آقایان ندیده باشند سیل آمد و یک پایه این پل شکست. با چند هزار تومان آنروز ممکن بود این یک پایه درست بشود ولی وزارت دارائی وقتی موافقت کرد که تمام پل را آب برد و در دریای خزر انداخت و الان باید یکمیلیون خرج بکند و آن پل را بسازند و تازه نمیشود اگر آقای نخست وزیر اینکار را بکنند خیلی خوبست حالا وزارتخانهها کارهای فوری رانمیتوانند بکنند اما دروزارت دارائی هرکاری را میتوانند بکنند بنده بعنوان نمونه عرض میکنم بعد از شهریور ما نه ساختمان اساسی بنا کردیم و نه میتوانستیم ساختمانهای اساسی را که نیمه کاره بود تمام کنیم اما وزارت دارائی آمده و با این بی پولی میخواهد چند میلیون گویا هفت میلیون خرج کند و بنای وزارت دارائی را پشتش را سیمان بکند، خوب میخواهیم چه کنیم و همانطور آجری باشد بگذار بگویند وزارت دارائی ایران بنائی داردکه آجرش پیدا ست.

بنده در این موضوع خیلی حرف دارم ولی مختصرا عرض میکنم بنده در یک جائی خواندم یا از کسی شنیدم، البته یک اطلاع موثقی است که در زمان اعلیحضرت فقید یکی از وزرای فرهنگ گویا کسالت پیدا کرد ومیخواست برور بفرنگ معالجه تقاضا ی ارز کرد بعرض اعلیحضرت همایونی که رسانیدند گفتند این ارز مال مردم است برای وارد کردن کارخانجات و لوازم تولیدی و نمیدهیم. حالا بنده از آقای منصورالملک استدعا میکنم برئیس کمیسیون ارز دستور بفرمایند و ممکن است همین موضوع رابنده سؤال بکنم که صورت اسامی کسانی را که در سال ۱۳۲۸ بعناوین مختلف ارز گرفتهاند بیاورند این را در مجلس بخوانند که ببینند بچه عناوینی و بچه طریقی ارز مملکت، پول مملکت، ثروت مملکت خارج شدهاست.

مانمیگوئیم دوباره مالیات بگیرند ولی یک مرجع رسمی قانونی که دیوان محاکمات مالیهاست رسیدگی ثانوی بکند تذکر دیگر بنده راجع بخروج ارز و پول ایران بخارج است. بنده این تذکرات راعرض میکنم که توجه بشود چون کارخانجات شمال ومازندران اثر این شرکتها دارد از بین میرود. در این تذکرات هیچکدام اختلاف نظر نداریم ولی درنشان دادن راههای مختلف و کمک بدولت اختلاف سلیقههائی پیدا میشود. البته همه ما این تذکرات را داده و تردیدی نداریم که بار بودجه کشور سنگین و دوش ملت ایران قادر بر تحمل آن نیست ارقام سرسام آور این بودجه از طبقه مفلوک و محروم وصول میگردد با ادامه این ترتیب نسل ایرانی هر روز رو به تقلیل و انقراض میرود وباید سرانجام بار بودجه سبک تر گردد ارقام اضافی و غیر ضروری آن حذف ومالیاتها طوری تنظیم و مقرر شود که سنگینی آن بیشتر متوجه توانگران و سرمایه داران گردد.

ه – درقسمتهای سایرکمکها ازجمله کمک عائله مندی وبازنشستگی – کمک به بازماندگان کارگران متوفی مزایای بیشتری برای کارگران پیش بینی شدهاست. امیدوارم دولت تا وقتی که میتواند از وجود مامورین وزارت امور خارجه برای انجام بعضی امور در خارج استفاده کند من بعد از اعزام مامورین دیگر خود داری نماید در اینجا لازم است از آقای دکتر شهید نورائی که در بسط روابط بازرگانی و اقداماتی که در دوران تصدی خود بنفع مملکت ایران انجام داده تشکر نمایم (صحیح است) باید ضمن اینکه اعزام مامورین افتخاری را برای همیشه قدغن نمود وزارت امور خارجه نیز اجازه و اختیار داد که رفتار و کردار مامورین اعزامی دولت را در همه جا مراقبت نماید و بماموریت کسانی که بر خلاف وظیفه و شئون کشور اقدام میکنند خاتمه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید