مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ – ویکینبشته

مکان اصلی برای مهمان های معمولی در تبریز خیابان فردوسی و خیابان امین است. ۲- حفرسه حلقه چاه عمیق برای تامین آب دامپروریهای حیدرآباد وگلپایگان ومحلات بکمک اداره همکاری فنی سه حلقه چاه عمیق در۳ نقطه مزبورحفرگردیده که یکی ازآنها درگلپایگان خاتمه یافته وفعلا ازآب آن برای مشروب کردن اراضی دامپروری استفاده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم ، خدا را سپاس که دیگر بار لطف و عنایت خویش را در حق ملت رنجدیده و مسلمان و انقلابی ایران به منطقه ظهور رسانید و کید شیطان که همواره ضعیف و محکوم به شکست است مجددا شکست خورد و توطئه نافرجام کودتا بوسیله بهترین فرزندان اسلام و انقلاب خنثی شد در همین رابطه مطالبی را که یادداشت شده است بطور مختصر عرض می کنم گرچه وقت کوتاه است موضوع هم بسیار عمیق و وسیع است .

شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ماده ۶ اراضی خالصه که اعیانی آن متعلق به اشخاصی است از طرف بانک به توافق یا با توافق که صحیح است به صاحبان اعیانی در صورتیکه طالب باشند نقدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود عرصه خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار میشود در این ماده از نظر اصول نما اگر اعیانی راما به نحو مطلق بگیریم اراضی که در آن کشت میشود باغ میشود غرس اشجار میشود استخر ساخته میشود اینها اعیانی است اینها نما است دیگر موضوعی باقی نمیماند یعنی همه باید مجانا واگذار شود (صحیح است) و اگر غیر از این بود که خانه هائی که در این اراضی ساخته شده بناهائی که ساخته شده گاراژ و مستقلاتی که ساخته شده اینها بایستی به طور صریح روشن بشود این جور ماده ترتیب دادن همان بساطها میشود همان اغراضها میشود (کشاورز صدر ـ خانه رعیتی) خانههای رعیتی بلی یک کسی دکان بزازی یک بنکداری هم ساخته اینهم رعیت است رعیت را که نگفتهاند حتما باید مثل رعایای کرمان و خراسان و آذربایجان لخت وستر عورت هم نداشته باشند رعیت را ما انشاء الله سعی میکنیم که همه چیز داشته باشند (نمایندگان ـ انشاءالله) این ماده به این کیفیت اگر اعیان را درست و تمام اگر به معنی نمای موجود تلقی کنیم نمای موجود از نظر قضاوت اعیان است و باید مجانا واگذار بشود وباید این ماده روشن بشود به طوری که اسباب زحمت نشود.

یک متصدی را که بدعمل کرده در روزنامهها اعلان کردند که این بدولت و ملت خیانت کرده و مال بیت المال مسلمین را از بین برده این را ما میخواهیم جریمه دیگر سرشان را بخورد غرض من این است که با این ترتیب پول برای ساختن راهها ندهید خرج تعمیر بکنید خاک بریزید. به وجود آمدن بنیانهای اجتماعی و حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی کشور موجب شد که سطح زندگی روستانشینان به نحو مؤثری ارتقاء یابد وهمچنین تحولی شگفت در پیشرفت صنعتی کشور پدیدار شود بدان گونه که در مدتی کوتاه ترکیب اقتصادی مملکت دگرگون شد و سهم تولیداتصنعتی و معدنی (به استثنای نفت) در تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بین سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۹ تقریباً سه برابر گردیده و سهم ارزش افزود، بخش صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافت.

ملت ایران آنقدر بیدار و هوشیار هستند که امکان کودتا در اینجا نیست اما برای شناخت افراد ضد انقلابی در این جریان مسوولین موظفند در این روزها من شنیده ام البته قطعی نمی دانم اما احتمال صحتش زیاد است که بعضی از نمایندگان که اینجا پرونده شان در کمیسیون تحقیق است و هنوز بررسی نشده و احضار شده اند فرار کرده اند و رفته اند خارج این فردی که خارج رفته است آیا وزارت امور خارجه که می دانست پرونده اش در اینجا مورد بررسی است چگونه اداره گذرنامه به او گذرنامه داده است و چطور اجازه خروج از کشور را به او داده اند اینها هم مسائلی است برای مجلس و برای ملت ایران و در مساله مجاهدین باز مطالب زیادی دارم همه اینها موضع خودشانرا معین نکرده اند هنوز با اینکه امام فرمود مجلس گفت و دیگران گفتند تعجب است از اینکه ( این نظر شخصی خودم است ) وزارت کشور و معاون وزارت کشور هم به اینها اجازه بحث آزاد می دهد ،بحث آزاد در موقعی است که جای بحث باشد اما گروهی که بعد از پیام امام باید بحکم اینکه امام صریحا مساله مجاهدین را مطرح کردند اگر می خواستند خود را مسلمان بدانند و روی اسلامشان صحه بگذارند باید حتما در برابر فرمایشات امام تسلیم بشوند ولی می بینیم که درست بعد از پیام امام عکس العمل شدیدی و حرکات مذبوحانه ای انجام دادند و با کمال تاسف بعضی که شاید در مجلس هم حضور داشته باشند که تعدادشان شاید بیش از یکنفر هم نباشد مطالبی بنفع آنها نوشتند و باید رفع اتهام از خودش بکند و یا اینکه خود منافقین بیکی از مقاماتی که شناخته شده است که نمی خواهم اسم ببرم نامه ای می نویسند و خودشانرا می خواهند بواسطه این نامه منتسب به او بکنند آن شخصیت باید حتما موضع خودش را بعد از پیام امام مشخص بکند .

پرونده انتخاباتی آقای رضا اصفهانی از شهرستان وزامین در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . نجف آبادی – جناب آقای رئیس یک توضیحی در مورد اعتبارنامه آقای حسینی میخواستم بدهم . دهقان ـ راجع به نظار بانک گمان میکنم آقایان هم توجه داشتهاند چون راجع به نظار بانک الان یک تنشی بین آقایان هست چون نظار بانک باید به کار اندوخته اسکناس و سایر امور بانک رسیدگی کنند و باید با یک اکثریت جالب توجهی از مجلس انتخاب شوند خواستم تذکر بدهم که چند دقیقه تنفس داده شود که روی این عمل تبادل افکار بشود.

عرض میکنم که همیشه آقای نخستوزیر وقتی که استاندار آذربایجان بودند فشار زیادی بدولت آوردند یک قسمت از راه بستان اباد به تبریز را که صد و چند کیلو متر است اسفالت شده سال گذشته خودم از این راه عبور کردم مشغول اسفالت ریزی بودند و چون اسفالت میریختند راه فرعی درست نکرده بودند و بعد هم این راه تمام شد جناب آقای سر تیپزاده سه چهار روز قبل از آذربایجان آمدند میگویند این اسفالتها خراب شده و راه قابل عبور نیست آخر ملاحظه بفرمایید اگر خاک ریزی میکردند بیشتر دوام میکرد ایشان میفرمایند در ظرف شش ماه این اسفالت از بین رفتهاست حالا آقای وزیر را تشریف بیاورند اینجا آن روز گفتند ما بازخواست کردیم سیصد هزار تومان پولش بود ضبط کردیم سیصد هزارتومان پول پانصد متر یا یک کیلومتر است ۳۵ کیلومتر چه شد خیلی خوب هر کنتراتچی میاید که سه میلیون تومان پول میگیرد سیصد هزار تومان هم در صندوق میگذارد و بقیه را بر میدارد و میرود اینکه فایده ندارد پس اسفالت نکنید بهتر است آقای حاج حاذقی داد میزند که برای مردم اسفالت درست کنند برای مردم فکر کنید این اسفالت است این پول مردم است پول کیست؟

نایب رئیس ـ تلگرافی توسط یکی از همکاران که فعلا در مسافرت هستند رسیده و بمجلس تقدیم داشتهاند وخواهش کردهاند که در مجلس قرائت شود این تلگراف قرائت میشود و بعد وارد دستور میشویم دستور هم انتخاب نظار بانک است ((تلگراف بدین شرح قرائت شد)) جناب آقای نخستوزیر رونوشت توسط جناب آقای اقبال نماینده محترم خراسان مجلس شورای ملی رونوشت وزارت کشور رونوشت وزارت جنگ رونوشت اطلاعات رونوشت کیهان مشهد جناب آقای استاندار رونوشت آفتاب شرق رونوشت خراسان پیرو شکایات عدیده نسبت به حسین و سلطان سارق افغانی که مدت ۱۲ سال است در این بوم مسکن گرفته و بچپاول و غارت اموال مردم قناعت ننموده و تا کنون متجاوز از یکصد نفر بیگناه را بقتل رسانیده اخیرا دوازده پرتقالی را در مقابل مطالبه مبلغ پانصد هزار ریال گروگان برده که بلافاصله اهالی جریان را تلگرافا بعرض مقامات عالی رسانده و استدعای تعقیب و برقراری امنیت عاجل رسانده و استدعای تعقیب و برقراری امنیت عاجل را از اولیاء امور کردهاند و حاج سید علی هم با اینکه تمکن بپرداخت مبلغ مزبور را بلادرنگ داشته معهذا بخیال اینکه اولیای امور از این واقعه شوم حداکثر نگرانی را دارند و برای تعقیب نهایت فعالیت را مرعی خواهند داشت جهه حفظ امنیت عمومی پیش آمدهای نظیر آن بدوا از تادیه وجه خودداری و در واقع حاضر شده بود از حیات فرزند عزیز خود چشم پوشی نماید خون وی را نثار دیگران نماید ولی متاسفانه دولت بتلگرافات عدیده و انتظارات اهالی کوچکترین توجهی ننموده و بمستدعیات این توده ملت برای حفظ ابروی لشکر هم که شده اقدامی مبذول نداشته چون سید علی از اقدامات مامورین مایوس و دید تنها از جان گذشتگی وی برای این کشور فایده ندارد بعد از ۱۲روز با پرداخت مبلغ سی هزار ریال فرزند خود را از چنگال ظالمانه آنها که در ۱۵ کیلومتر کاشمر مسکن داشتهاند نجات داده این حال نمیدانیم منظور از تشکیل لشکر پهناور خراسان و هزینههای جبران ناپذیر آن که از بودجه این ملت فقیر تامین میشود چیست استدعا داریم در درجه اول نسبت بقلع و قمع سارقین مزبور که با نهایت پشتگرمی ببی توجهی مقامات بالا باعمال بی شرمانه خود مشغول هستند اقدام و امنیت عمومی را برای همیشه در این سامان برقرار نمایند و در ثانی تعداد ۳۰ نفر پاسبان بر نفرات فعلی شهربانی بیفزایند زیرا با وضع کنونی مردم شبها خواب راحتی ندارند و ملاکین جرئت سرکشی با ملاک خود نمینماید چنانچه باز هم توجهی بعرایض اهالی نشود برای حفظ جان و ناموس خود ناگزیر از مهاجرت بتهران و تحصن در دربار میباشند حاجی قربان مخبر ـ غلامرضا زوار ـ محمد افتخار ـ محمد علی شهنی ـ محمد رضا مظفری، حاجی زورا حسین، هوشمند امجدی محمد رشیدی رحمان کریم نیا صدر نبوی رفعت متولی مرتضی احمدی راد احمدی حسین افتخاری داداش احمد ی صفائی کرباسی علی احمدی رحیمی شیخ الاسلامی علمی غفاری.

امروز بیش از یک ثلث محصلین ما در سطوح مختلف را دختران تشکیل میدهند (۳۸ درصد در سطح دبستان – ۳۳ درصد در سطح دبیرستان و درهمین حدود در سطح دانشگاه) و قسمت قابل ملاحظهای از معلمان خصوصاً در سطح آموزش ابتدایی از بانوان ترکیب شدهاست (نزدیک پنجاهدرصد) سپاهیان دختر ۱۶۹۶ نفر و زنان سپاهی مجموعاً ۲۱۹۶ نفرند که در بخشها و دهات کشور فعالیت میکنند و علاوه بر آموزش کودک و پیر وجوان، به خدماتی در زمینه تأمین بهداشت و سالمسازی محیط و نوسازی روستاها و ارشاد روستاییان پیروز و سربلند بوده و هستند.

تبدیل سوخت وسائط نقلیه،کورهها، حمامها، کارگاهها، وضع قوانین لازم علیه کسانی که موجبات آلودگی محیط را فراهم میسازند و ایجاد یک دستگاه قوی نظارت و کنترل ازاقدامات اساسی است که طی برنامه پنجم صورت خواهد گرفت تا بتوان نه تنها تهران بلکه سراسر کشور را از عواقب آلودگی محیط زیست محفوظداشت. و تا اوایل سال ۱۳۲۵ به مظفر فیروز نزدیک شده است . رها ساختن نیروهای اجتماعی که در قید اسارت بود موجب شد که تحرک بیشتر و قابل توجهی در کلیه فعالیتهای مملکتی به وقوع پیوندد بهترین نمودارآن بهرهمند شدن زنان از حقوق سیاسی بود و چنان که همه ما در سالهای اخیر شاهد بوده و هستیم هر سال عده روز افزونی از زنان در انجام خدماتاجتماعی و سیاسی و اقتصادی در شهرها و روستاها شریک و سهیم میشوند.

نایب رئیس ـ سه نفر بقرعه برای نظارت در استخراج آراء معین میشوند. نایب رئیس ـ آقایان باتفاق دونفر از آقایان منشیها. تبصره ۱ – بانک کشاورزی موظف است که آراء صادره از کمیسیون تعویض املاک موضوع قانون دوم مرداد ۱۳۲۸ و تبصره ۳ ماده واحده قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم مصوب چهارم اریبهشت ماه ۱۳۲۹ و سایر محکومیتهای دولت را بابت املاک خالصه اعم از اینکه محکومیت دولت نقدی یا جنسی و یا واگذاری عین ملک باشد اجراء نماید. دکتر علوی ـ فرمودند که بنده گفتم نصف این دانشجویان کارورز باشند بنده کاملا موافقم با اینکه تمام دانشجویان پزشکی کارورز باشند و حتما نظرشان باید تامین شود ولی آقا راه این نیست که بیمارستانهای وزارت بهداری ملحق بدانشکده پزشکی بشود راه این است (اسلامی ـ مطابق قانون ۱۳۱۹ باید بیمارستانها ملحق بدانشکده پزشکی بشود) آن قانون را بنده مطالعه کردهام عرض کنم یازده سال پیش از روی فرس ماژور یک مقدار تختخواب باختیار دانشجویان آمدند در دانشکده پزشکی شروع به تحصیل کردند وقت داشتند که خودشان بعده دانشجو تختخواب برآورد کنند الان بیمارستان پهلوی حاضر است و گنجایش یکهزار تختخواب دارد و بیش از ۴۰ تختخواب در آنجا ندارد به این بیمارستان بودجه بدهید در ظرف ۱۵ روز ۶۰۰ تختخواب تهیه میکنند البته آقایان باید کارورز بشوند ولی راهش این نیست که با چاقو پیکر وزارت بهداری را قطع کنید.

حاذقی ـ ما که جراح نیستیم آقا. نایب رئیس ـ آقا این اخطار وارد نیست. نایب رئیس ـ راجع بچه موضوع؟ نایب رئیس ـ طبق کدام ماده؟ نایب رئیس ـ شروع میکنیم به انتخاب نظار بانک. البته توقع و انتظارمااین است که دولت و بخصوص بانک کشاورزی اقداماتی برایآبادی قناتی که ازبین رفتهاست بکنند و همچنین بنگاههای مشابه آن اقدامات لازم را برای فراهم کردن مختصروسایل رفاه و راحتی برای کسانی که آسیب دیدهاند بکنند و روی این زمینه بنده توجهشان را خواستارم بایدعرض کنم که اقداماتی که جناب آقای امین استاندارمحترم کرمان دراین زمینه کردهاند یااینکه عدهای ازمردمان خیرشهرکرمان و خودراور بعمل آوردهاند تاحدی قابل ستایش است و بنده از این حیث واقعا متشکرهستم که آن اندازه که وسایل مختصری در اختیار داشتهاند بکاربردهاند ولی دراین زمینه لازم است که دولت هم توجهی بکند.

طلایع تاریخ دراز و پر نشیب و فراز ملتایران که مشحون از خصائص بشر دوستی و احترام به آزادی و حقوق انسانی و اعتقاد به عدالت اجتماعی است، این درس ارزنده را به ما میآموزد کهبرنامههای خود را ضمن تأمین موجبات رفاه مادی مردم بر پایه اصول و مبانی اخلاقی و معنوی که از سنتهای پسندیده و دیرینه ایرانی است تدوینکنیم بر همین اساس ضمن گزارش نتایج انقلاب سفید ایران در سالهای گذشته برنامه دولت را که بر پایه اصول دوازدهگانه منشور انقلاب تدوین گردیدهعرضه میدارم. همانگونه که استحضار دارند انقلاب سفید ایران تغییرات بنیادی عظیمی در بر داشت که از جمله تغییر روابط و مناسبات اجتماعی و دگرگونی بنیادهایحقوقی به منظور ایجاد زیر بنای لازم برای ساختمان جامعهای سالمتر و نیرومندتر تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد و تعمیم رفاه وخدمات اجتماعی، آزاد کردن نیروهای خفته و نهفته اجتماع ایران و شرکت دادن آنها در راه سازندگی ایران فردا و به وجود آوردن شرایط و زمینه لازمبرای رشد سریع اقتصادی و صنعتی ایران میتوان ذکر کرد.

موجب مباهات است که این دولت هنگامی تصدی امور مملکتی را عهدهدار میشود که از یک سوی سی سال بر دوران پرافتخار سلطنت رهبر خردمندایران میگذرد و از سوی دیگر ملت ایران بیست و پنجمین قرن بنیانگذاری شاهنشاهی خود را جشن میگیرد. اسلامی ـ بنده صحبت خیلی دارم ولی حرفهایم را نمیزنم فقط از آقایان اجازه میخواهم که پنجدقیقه وقت بنده را تمدید بکنند ۵ دقیقه فعلاوقت دارم اگر تمام نشد پنجدقیقه دیگر هم تمدید بکنند. رئیس – آقای دکتر شما وقتی بتز ادامه میدهید مسائل خیلی بیشتری هم در پیش هست و وقت هم نیست .

دکتر علوی ـ اشتباه کردم ماده ۱۹۰ است مینویسد: اگر در ضمن مذاکرات صریحا یا تلویحا نسبت سویی بیکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت بارفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت باو اجازه داده میشود و نطق او نباید از مدتیکه در فقره ۳ بند الف ماده قبل معین شده تجاوز نماید. تأمین عدالت اجتماعی که از اهم هدفهای انقلاب مقدس ایران بودهاست در طی سالهای انقلاب به وجوه مختلف صورت عمل بخود گرفته و از جملهتعمیم سواد و آموزش و پرورش به روستانشینان دور افتاده و برخورداری آنان از بهداشت و درمان و دیگر مزایای زندگی جدید تحقق یافتهاست.

همچنین طرح تعریض خیابانهای موجود و احداث خیابانها و بزرگراههای جدید آماده و تدریجاً به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و نسبت به تنظیم عبورو مرور اقدامات مجدانهای به عمل خواهد آمد. تغییر روابط و مناسبات اجتماعی موجب شد که اقتصاد ایران پس از سالهای رشد آرام و ملایم در زمانی کوتاه، شاهد چنان جهش و پیشرفت تندیشود که در همه تاریخ پیشین ایران سابقه نداشت و معجزه اقتصادی ایران که فقط در یکی دو کشور دیگر مشابه آن دیده شده بود به وقوع پیوست، معجزهای که هنوز از نویدها و امیدهای بیشتری برای آینده سرشار و بارور است. بخش نفت نیز بر اثر پیروی از سیاست مستقل ملی که خود بر انقلاب مقدس ایران متکی بوده و هست به رشد و توسعهای شگرف نائل آمد و ایران را درمیان کشورهای صادرکننده نفت به مقام اول ارتقاء داد.

دیدگاهتان را بنویسید