مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

از طبقات شش گانه دعوت شد دوازده نفر معتمد هم آمدند وارد شدند ۹ نفر اعضای اصلی انتخاب شدند هیئت اصلی شروع کردند، اعلان شد وشروع شد به توزیع تعرفه و اخذ آرای انجمن ختام اخذ آرای را در روز معین اعلام کرد همه فهمیدند آرای تهران وحومه تهران تمام شدهاست شروع کردند بخواندن آرا البته تا بیست و پنجهزار بیست و شش هزار، سی هزار رای که خوانده شد کاندیدها یک روش مخصوصی داشت انجمن هم هر روز صورت آراء را میداد و روزنامهها هم منتشر میکردند بعد از سی هزار بود یا سی و پنجهزار نمیدانم کاندیدها عوض شدند این کاندیدها عوض شدند این کاندیدها که عوض شدند البته سروصدای عدهای مردم بیرون آمد یا مردمی که ذینفع بودند مردم بیغرض که چطور شد اینطور شد البته اعتراض نازل به اشخاص میشد و همه میگفتند که دست زدند به صندوق، موش رفته زیر صندوق، رای عوض شده از این جور حرفها و این اعتراضات در آمد این انجمنها پنجاه و چهار تا بودند این پنجاه و چهارتا را نمیتواند همه را گفت که از مردمان غیر شریف بودند البته ممکن است شش تا ده تا دوازده تا، پانزده تا، بیست صندوق دست خورده باشد تردیدهم ندارد من خودم در آن انتخابات رفتم تعرفه گرفته و رای دادم ولی این انتخابات دوم را قانونی نمیدانم هر چه اصرار کردند و فشار آوردند گفتم نمیروم من شخصا رای مخصوصی داریم و تا قانون انتخابات اولیه را ابطال ننماید انتخاب فعلی یعنی دوم قانونی نیست (حاذقی ـ وقتی باطل بشود چه کنند؟) اجازه بدهید من عرایضم را بکنم بیایید حل بکنید من آقایان را حکم قرار میدهم چرا؟

آشتیانیزاده ـ بنده از حضور جناب آقای نخستوزیر استفاده میکنم و از ایشان استدعامیکنم نسبت به وضع آب رودخانه جاجرود که در جلسه گذشته عرض کردم دستور بفرمایید اقدام عاجل و فوری بشود که خرده مالکین و رعایای قسمت اعظم از ورامین دچار بیآبی نشوند تذکر هم نسبت به این موضوع به بعضی اشخاص دیگر هم دادهام در موقع خود، و اگر اقدام عاجلی نشود مجبورم موضوع را بعدا در مجلس مطرح کنم.

من به او مبلغی پرداخت نکردم در مورد دلیل آمادگی تماس او با ما باید حدس بزنم ، چون بیاد ندارم که در این مورد بحثی کرده باشیم و در پرونده ها هم هیچگونه اشاره مشخصی چه به من یا به مامورین قبل از من که دقیقا انتظار او از این تماس چیست . بنابراین ساخت هتل های تبریز نقاط محبوب برای گردشگر در این منطقه بی فایده است. ضمنا بنده استفاده میکنم از موقع و یک نامه و تلگرافهایی از در جز به بنده رسیدهاست راجع به بیمارستان در جز که از پول مردم و کمک و عطیه ملوکانه ساخته شده و دو سه سال است ناقص مانده و هیچ استفادهای از آن نمیشود بنده خواستم اینجا یادآوری کنم ضمن عرض تشکر از اقدامات هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و زحماتی که حقیقه کشیدهاند برای ساختمآنهایی که متجاوز از هزار خآنهاست برای رعایا و شش باب دبستان وشش باب حمام و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و آقای ویژه رئیس اداره کارگزینی مجلس شورای ملی که متصدی این کار بودند واقعا زحمات قابل تقدیر و تقدیسی کشیدند که بنده از نزدیک شاهد و ناظر بودهام ضمنا از مقام ریاست استدعا میکنم که بپاداش زحمت و خدمات ایشان قدر دانی بشود وتشویق و کمکی بشود از طرف جمعیت شیر و خورشید هم البته از ایشان قدردانی خواهد شد، مطابق تلگرافات و نامه هایی که به بنده رسیده از طرف مردم در جز و بخصوص رعایایی که از زلزله آسیب دیده بودند ماموریت دارم که تشکرات آنها را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید سرخ تقدیم کنم وضمنا استدعا میکنم که از محل وجوه اعاناتی که جمع آوری شده بود برای زلزله زدگان در جز و افراد ملت ایران از تمام نقاط کشور با کمال سخاوتمندی و جوانمردی کمکهای شایانی کردند مجلس شورای ملی هم کمک کردند و مبلغ متنابهی ازآن اعانات موجود است از آن محل کمک بفرمایند که بیمارستان آن جا زودتر تکمیل شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

در ۱۷ سال پیش در این مملکت دانشگاه تاسیس شد، آن شخصی که مؤسس دانشگاه بود، خودش از مردم بود از توی کاخ نیامده بود که توی کاخ بنشیند از میان مردم آمده بود بهمین دلیل برعکس یکی از رجال مملکت که یادم هست گفته بود در دوره گذشته، اینجا در اواخر دوره یا اواسط دوره گذشته گفته بود که معتقد بود به اینکه هر کس که پول ندارد نباید برود حقوق بخواند، یک همچو اعتقادی اینجا بود، من یادم نیست کی بود، گفت باید اشخاصی بروند تحصیلات عالیه بکنند که پول داشته باشند شهریه بدهند ولی آن شخص که دانشگاه را ایجاد کرد برای اینکه از این دسته نبود راهی برای مردم، برای طبقات دانیه و توده مردم باز شود که آنجا بروند و موفق به کسب علم بشوند.

برای اینکه باید این کار در مملکت درست بشود که هر کس دلش میخواهد نباید آراء را بسوزاند (حاذقی ـ کار از این درست تر نمیشد رایها را عوض کرده بودند) بسیار خوب آراء را عوض کرده بودند این آراء که عوض شد در قانون انتخابات جعل کنند تطمیع کننده، تزویر کننده برخلاف مقررات عمل کننده برایش یک فکری شده برایش یک مجازاتی معین شده (صحیح است) (حاذقی ـ کمک کنید اجراء شود) آقای حاج حاذقی در قانون انتخابات میگوید باید صورت مجلس باشد، باید انجمن ابطال کند بنده خودم رفتم پیش آقای عماد ممتاز استاندار محترم تهران که حقیقت را تجسس کنم (امامی خوئی و بهادری ـ مرد شریفی است) بلی آقا عماد ممتاز نوه مرحوم میرزاد قلی خان وزیر رفتم پیش ایشان گفت آقا من این صورت را دارم گفتم آقا صورت مجلس را بیاورید، آنوقت یا بخشیان یا بدخشیان نامی است (ناظرزاده ـ بخشیان) بلی بخشیان نامی گزارش میدهد جناب آقای فرماندار یا استاندار، حسب الامر رفتم برای رسیدگی وقتی وارد شدم در آنجا، یک مرتبه بمن گفتند آراء را سوزاندند آراء را سوزاندند؟

در صورت جلسه نوشته شدهاست که بنده گفتهام هیچ ناخوشی نیست که در اینجا قابل معالجه نباشد بنده همچو حرفی نزدم بنده گفتم هیچ ناخوشی نیست که در تهران معالجه نشود و در خارج معالجه شود و بنده یک روز هم اگر اجازه داده شود یک بیاناتی قبل از دستور در این موضوع خواهم کرد چون این موضوع وضع مخصوصی بخود گرفتهاست و یک عدهای از ایرانیان بخیال اینکه بیماریشان در خارجه قابل معالجهاست و در تهران معالجه نمیشود بخارجه میروند و ارز مملکت را به خارج میبرند و به این وسیله مقدار خیلی زیادی ارز مملکت خارج میشود.

در جلسه بعد که صورت مذاکرات جلسه قبل بایستی قرائت وتصویب میشد بنده مریض و غایب بودم بعدا که صورت مذاکرات مجلس را مطالعه کردم معلوم شد بیانات بنده با اشتباهات فاحشی چاپ شدهاست این اشتباهات و مندرجات بعضی روزنامهها در قسمت نقل مذاکرات مجلس که متاسفانه غالبا نطق نمایندگان را بطور ناقص ودست و پا شکسته در ج میکنند سوء تفاهمی ایجاد کردهاست که موجب نگرانی و ایراد و اعتراض عده زیادی از اشخاص روشن فکر و اصلاح طلب به بنده شدهاست کارتی هم با پست شهری از طرف جمعی طرفداران قانون اساسی به بنده رسیدهاست که عینا تقدیم مقام ریاست میکنم.

اما چون یک قسمت از مطالب امروز بنده به جهاتی که ضمن عرایضم توضیح خواهم داد خالی از اهمیت نیست لزوما نوشتهام که بیاناتم در تندنویسی مجلس وخبر نگاری روزنامهها اشتباها تحریف نشده و سوء تفاهم و نگرانی تازه ایجاد ننماید و باعث مزاحمت مجدد بنده و تضییع اوقات گرانبهای مجلس شورای ملی نشود. بنده میخواستم یاد آوری کنم که این اصل متمم قانون اساسی نماند این بود اشتباه یا غلط فاحش چاپ صورت مذاکرات مجلس که استدعای تصحیح آن را دارم اما راجع بسوء تفاهمی که برای بعضی از آقایان محترم پیدا شده شفاها به بنده ایراد واعتراض فرمودهاند و با پست شهری نوشتهاند که چرا اصلا چنین عنوانی در اینجا کردهام چون یقین دارم که این اعتراضات حاکی از کمال وطن پرستی وعلاقه کامل افراد ملت ایران بحفظ قانون اساسی است و این احساسات پاک قابل تقدیر و تقدیس است فقط عرض میکنم که تذکرات قانونی اولین وظیفه نمایندگان مجلس شورای ملی است.

همانطور کهشاهنشاه مکرراً تأکید فرمودهاند دولت موظف خواهد بود که از طریق توسعه سیستمهای بورس و کمک تحصیلی موجبات آن را فراهم آورد که کودکانو جوانان پر استعداد متعلق به خانوادههای کم درآمد از عالیترین مراتب تحصیلی و مدارج علمی بهرهمند گردند و هیچ استعداد شکوفایی باقی نماند کهمحرومیت اجتماعی آن را از روبندگی و تابندگی بازدارد. ضمناً باید راههایی اندیشه کرد که به کار انداختن منابع مالی محلی را از طریق شوراهای آموزش وپرورش منطقهای ممکن سازد و این منابع بر منابع مالی که دولت در اختیار آن شوراها میگذرد مضاف و مزید گردد. الف – تنظیم سیاست شهرنشینی و تعیین توزیع متناسب جمعیت شهرنشین کشور از طریق بررسی مسائل مربوط به مهاجرت و تحرک جمعیت،استعدادها و مشکلات مناطق کشور و بررسی رشد و توسعه شهرهای بزرگ و روشهای کنترل آنها.

محمد امین سازگارنژاد از شهرستان سروستان در ساعت هشت و پنج دقیقه روز یکشنبه ۵۹/۳/۱۱ در شعبه ۷مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تایید گردید . پرونده انتخاباتی آقای حسین انصاری از شهرستان نیشابور در ساعت ۱۰/۴۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مخصوصا شمرده صحبت میکنم واستدعا دارم آقایان نمایندگان محترم و مخبرین جراید این عرایض اصولی مرا کاملا دقت بکنند که هیچگونه تحریفی در ش داده نشود و تصور نکنید و نکنند و نرود کدخدای ناخواسته در عرض عرایض خیال تشنج یا تباین فکری با عدم الفت وائتلاف در نظرم باشد ما برای وصل کردن آمدیم، همه که اینجا جمع شدهایم ا زنمایندگان محترم تهران که تشریف آوردهاند اینجا و نمایندگان ولایات هم انشاء الله، انشاء الله برای خدمت به این مملکت و به این جامعه آمدهایم (انشاء الله) در جلسه قبل از هم مکرم و بمنزله پدرمن یک تذکری فرمودند که آن تذکر صحیح بود و هم کردند که من موضوع خاصی را در نظر دارم و نظر شخصی دارم از این جهت از شخص ایشان هم متشکر به ایشان هم عرض کردم استغفار میکنم و ایشان هم قبول فرمودند بنده در دو جلسه اینجا راجع به اساس انتخابات تهران اعتراض اسول کردم این اعتراض من یا از نظر کوتاهی بیان و عدم فصاحت یا از نظر تحریف ونظر خاص جوری جلوه کرد که تصور کردند من با افراد خاصی نظر مخصوصی دارم از اینجهت آقای کتر بقائی در روزنامه خودشان استعلامی کردند و من پاسخ روشن دادم و در ذیل آن استدعا کردم که اگر پاسخ من قانع کردهاست شما را بسیار خوب و گرنه بمن پاسخ بدهید، جوابی ندادند معلوم شد ارضا شد خاطر ایشان از از عرایض بنده، عرایض من چه بود؟

دیدگاهتان را بنویسید