لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

آب آن از رودخانهء بادین آباد، محصول آنجا غلات، توتون و حبوب. به استناد سرود های ریگ وید ( 1400ق م ) ودیگر اسناد و دلایل موثق پشه یی های امروز درآن زمان بنام الینا یاد شده و در جنگ ده قبیله آریایی آن زمان که مشهور است نام ومقام درخشنده داشته است. رفتن در زمین همانطوری که آب. آب از چشمه و محصول آنجا غلات، ارزن و لبنیات است.

آبش از قنات و چشمه و محصولش، غلات و حبوب و میوه و لبنیات است. 1) – در تلفظ امروز بفتح است. اما از آن جا كه زبان هر ملت با ديگر نهادهای زندگی اجتماعی و سياسی اش پيوندی انداموار دارد، همهی جنب و جوشهای نوجويان و رهايی خواهان و دوستداران پيشرفت و پويایی جامعه، در زبان آنان نيز باز می آيد و انگيزهی ديگرديسی و نوگرديدن آن می شود، ما درجامعهی ايران و در ميان همهی فارسی زبانان نيز در دو سدهی پشت سر، شاهد پديداری و پيشرفت گام به گام چنين فرآيندی بوده و ديدهايم كه زبان عليلِ ميرزا بنويس های درباری و ديوانی و سنگواره های دخمه های خاموش تاريخ، به زبان زنده و پرخون و پويای شعر و داستان و نمايش نامه و زبان روشن و استوار و رهنمون دانش و پژوهش امروز ديگرگون شده و كاركردهای بسيار گستردهتر و متفاوت با گذشته يافته است و تازه در آغاز راهيم.

این نرم افزار نخستین دیکشنری فارسی به فارسی تحت ویندوز میباشد و تاکنون مشابه آن وجود نداشته است و قریب به ۴۳,۰۰۰ واژه دارد! ش. دبیرسیاقی ص58) این نام به عنوان داروغهء دفترخانه ای که در زمان شاه سلطان حسین صفوی قریب به دویست تومان تیول وی برآورد میشده، یاد شده است. حسین کاظم زاده. نویسنده و دانشمند ایرانی که چهاردوره مجلهء ایرانشهر را در سالهای 1340 ه . درین وقت سلسله ای از ترجمه های کتب به بازار عرضه میشدند که به وسیلۀ مترجمین ایرانی در اتحاد شوری سابق چاپ شده بودند.

شهری در یک فرسخی شاهرود که مولد عارف مشهور بایزید میباشد. از نیشابور به بسطام رفتم شیخ عارف بایزید بسطامی منسوب باین شهر است و قبرش نیز در آنجا قرار دارد قبر شیخ با قبر یکی از اولاد امام جعفر صادق زیر یک قبه است. ابن بطوطه نیز که در قرن هشتم آن شهر را دیده گفتهء یاقوت را تأیید نموده و به گنبدی که بالای قبر بایزید بسطامی افراشته بوده است، اشاره کرده است. یاقوت از سیب بسطام تمجید بسیار کرده گوید بر فراز تپه ای در نزدیکی آن شهر کاخی بزرگ قرار دارد که گرداگرد آن بارویی کشیده شده و گویند از بناهای شاپور ذوالاکتاف است.

ق. دیده و آن را مرکز آن ایالت شمرده و شهر قومس نامیده است وی به قبر صوفی بزرگ بایزید بسطامی که در سال 260 ه . سُجْل ||. ناقۀ سجلاء؛ شتر مادهء بزرگ پستان. حدود العالم چ 1340 ه . احصائیه نفوس پشه یی ها به صورت دقیق موجود نیست در احصائیه های خیلی قبلی یکصد هزارو یکصد وبیست هزار و در بعضی نوشته ها بیشتراز ششصد هزار نشان داده شده به صورت وافعی د حدود یک ملیون تخمین شده می تواند . وی افزود: اهمیت هرنوشته ای را می توان از سوی نویسنده یا مترجم کتاب ، گستره جغرافیای نشر اثر و یا کسانی که این اثر را مورد توجه قرار داده اند می توان دریافت .

منسوب به بسطام که شهریست در قومس. 1) (اِخ) نام شهریست و باین معنی بفتح هم آمده است. ١٨ گزينهای است از گفتار يك استاد ايرانی در يكی از دانشگاه های بيرون از ايران كه در يك فصل نامه فرهنگی چاپ خارج درج شده است. ش. دانشگاه طهران ص146). دید شد. از مشخصات این سبک : قصاید ساده ولی غزل پیچیده شد و عاشقان خود را به سگ و گبه نسبت می دادند و یا به مرتبه الوهیت و اغراق می رساندند. عمر بن عبدالعزیز در جنگ با وی مسامحه کرد تا درگذشت و پس از وی یزیدبن عبدالملک با وی به جنگ پرداخت و مردم کوفه را به جنگ با وی گسیل کرد اما هزیمت شدند و شوذب آنان را تا کوفه دنبال کرد سپس یزیدبن عبدالملک سه گروه مرکب از شش هزار تن به جنگ با او فرستاد و همهء آنان شکست خوردند و سرانجام کار بسطام بالا گرفت و مردم از وی بیمناک شدند تا سلمة بن عبدالملک لشکری مرکب از ده هزار جنگاور بسرداری سعیدبن عمرو حرشی تجهیز کرد و شوذب را محاصره کردند و وی را به قتل رساندند.

نامش جوخا بود و هشتاد تن همراه داشت. ابن هبیرة الشیبانی. یکی از امرا و سرداران دلاور اسلام بود که بر ری فرمانروایی داشت. یکی از سرداران زکیخان زند که مأمور خاموش کردن شورش رشیدبیک و جهانگیرخان پسران فتحعلی خان افشار در اصفهان شد. حمله کردن : عقابی که از بی پري شد زبون ستونه کند لیک هم بر ستون. یا آنکه نسبت بیک ستون دارد. با آنکه میدانم صفحۀ فسبک دوستان، مجال پرگویی بیشتر را ندارد، ولی از خداوند توفیق میخواهم تا علاوه از فسبک، این نوشته را در سایتهای دیگر انترنتی که گنجایش بالائی از نوشته ها را دارد هم، انتشار دهم.

3) – اشاره به آنست که دینور و دامغان از مراکز دعوت اسماعیلیه بوده و بشبهات دینی شهرت داشته و مردم بسطام به ایمان. ق. وفات یافته و در آن شهر بخاک سپرده شده نیز اشاره کرده است. مقدسی در وصف مسجد آن گوید مسجدی پاکیزه است و مانند قلعه ای است ودر میان بازار قرار دارد. اما درقرن دوم و سوم هجری است که جرقه های ازین زبان که دران وقت لهجۀ رایج در یکی از روستاها یا شهری از شهرهای خراسان بود (به قول ابن مقفع که نخست زردشتی بود وبعد به نام عبداله مشهور گردیدونویسندۀ کتاب ادب الکبیر بود ودر سال 759 م توسط منصورعباسی به عمر 36 سالگی زنده سوختانده شد) درحوالی بلخ و حومۀ آن در کتب جغرافیا، تاریخ و ادب عربی دیده میشود که نمونه های آنرا داریم.

واژه جدید از ویرایش دوم کتاب در ۲۰۰۳ میلادی از عنوان کتاب حذف شد. ش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص 390 و 418، ترجمهء تاریخ یمینی، مرآت البلدان ج 1، قاموس الاعلام ترکی، نزهة القلوب چ 1331 ه . مؤلف مرآت البلدان آرد: مسجدیست قدیمی و در گنبد شبستان مسجد تاریخی است که از آن چنین مفهوم میشود که در عهد شاه خدابنده این مسجد را مرمت و تعمیر کرده اند. رجوع به مرآت البلدان ج 1 ص98 شود. رجوع به ستیزه کار شود. این کار از طرف جمعی از محققان معاصر شده و میشود، ولی کامل نیست.

1) – ابن درید در جمهره بنقل سیوطی در المزهر آرد: این کلمه عربی نیست و از کلماتی است که اعراب از ایرانیان گرفته اند و اصل آن اوستام است. با تأسف فراوان حتی بعضاً اگر جهت معرفی شخصیت فرهنگی ای اقدام می نمائیم، دوستان و خویشاوندانی که چیزی از زندگی پر بار شان در اختیار دارند، آن را احتکار نموده و نه خود در معرفی آنها اقدام می نمایند و نه هم دیگران را از آن مستفید می سازند. در آن شهر کسی را درد چشم و عشق عارض نشود و اگر عاشق وارد آن شهر گردد از عشق تسلی یابد.

دیدگاهتان را بنویسید