لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

به ابوالحسن علی بن حسین بن علی و علی بن حسین شود : سپسِ باقر و سجاد روم در ره دین تو بقر رو سپس عامه که ایشان بقرند. موضعی است که در وي کتاب فجار و کفار بود، یا وادیی است در جهنم یا سنگی است در زمین هفتم. هواي آنجا سرد و داراي 1867 تن سکنه است. برای نمونه، «-انه» در واژه هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژهٔ خود است، ولی از آنجا که نمی توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی شود.

مانند ویژگی داشتن سه ضلع برای مثلث، که اگر چیزی سه ضلع نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند مثلث باشد. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۴، این مطلب بروزرسانی شد و لغت نامههای المعجم الوسیط و المنجد، که توسط دوست عزیزمان، جناب آقای محسن بهرامی به صورت کامل فهرستنویسی شده است، جایگزین فایلهای قبلی گردید. در صورتی که تمایل به استفاده از دیکشنری انگلیسی به فارسی را دارید لغت خود را به صورت انگلیسی تایپ نمایید. لغت نامه آنلاین وب سایت و یا اپلیکیشنی است که به صورت اینترنتی خدماتی مربوط به لغت نامه ها و فرهنگنامه ها را ارائه می دهد.

هنگامی که موصوف شناخته نباشد، بخاطر رفع التباس. جالبه بدونید با این زحمتی که دوست خوبمون کشیدن، سرعت پیدا کردن لغت در این دو کتاب، از نصف هم کمتر شد! ابوالفرج. رجوع به ابوالفرج سگزي در همین لغت نامه و آتشکدهء آذر ص 55 و 83 شود. دهخدا در سال 1324 هجري شمسي ميليون ها فيشي را که در تهيه لغت نامه فراهم کرده بود، توسط مجلس شوراي ملي به ملت ايران هديه کرد و مجلس نيز قانوني را تصويب کرد که اين ميراث عظيم چاپ شود. لغت نامه بزرگ دهخدا کتابی جامع شامل شرح و معنی واژگان زبان فارسی است.

لغت نامه بزرگ دهخدا شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. فرهنگ دهخدا کامل هم دایرۀ المعارف است و هم کتاب مرجع علوم گوناگون و هم لغت نامه. با این وجود، این لغتنامه فاقد بخش اعظم واژگان علمی و صنعتی فارسی است که بیشتر در دهه های پس از تألیف این لغتنامه به حوزه زبان فارسی وارد شدند، منابع بسیاری در دنیای مجازی از این لغت نامه استفاده می کنند. چنانست که دیگر زمعاصی واجب نشود بر تو یکی روز ستغفار.سنایی.

این اثر حاوی کلیه لغات فرهنگهای خطی و چاپی فارسی است و در نقل آنها بسیاری از غلط های گذشتگان تصحیح شده است و بسیاری از لغات ترکی، مغولی، هندی، عربی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، روسی و دیگر زبان های متداول در زبان فارسی نیز در این فرهنگ آمده است. بسیاری از لغات ترکی ، مغولی ، هندی ، عربی ، فرانسوی ، انگلیسی ، آلمانی ، روسی و دیگر زبانهای متداول در زبان فارسی نیز در این فرهنگ آمده است.

لغتنامهٔ دهخدا معنی، تفسیر، و شرح تاریخیِ شمار قابل توجهی از وامواژههای عربی که وارد فارسی شدهاند را نیز داراست. حیات این سازمان در دی ماه سال 1324خورشیدی، حدود 30 سال پس از آنکه دهخدا طرح تألیف لغت نامه را ریخت، با تصویب مجلس شورای ملی، در خانۀ دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران آغاز شد. در آن نامه تحیت رسان دیده در آن سجده تحیات خوان.نظامی. ستمدیده را یاورم.فردوسی. نبیند دگر روشنی دیده را مگر داد بدْهد ستم دیده را.اسدي. علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۵۷ خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود.

نحوهٔ انجام این امر در مورد لغت نامهٔ دهخدا از سوی کارشناسان و پژوهشگران زبان فارسی مورد بحث و نقد بسیار بوده. علاوه بر این مزایا، یک دوره مفصل دستور زبان فارسی نیز در لغت نامه آمده است. مهر نامه. ج، سحاء، اسحیۀ. پرده. ج، سجوف، اسجاف. پرده. (منتهی الارب). پرده و ستر. لغات اضداد است. (منتهی الارب). رفت و از عامهء شیوخ آنجا حدیث فرا گرفت و در همهء علوم ریاست بدو منتهی شد. بودند تا بازیافت و بر زبان وي رفت که از ما بر محمود ستم آمد. حمله کردن : عقابی که از بی پري شد زبون ستونه کند لیک هم بر ستون.

که بی سبب با من جهان سفله بکین است و چرخ دون به ستیز. اگرچه تصور می شود که دیکشنری فقط با واژه ها سر و کار دارد ولی دامنه پوشش آن اغلب می تواند از این هم فراتر برود. بسجدهء مهتاب.خاقانی. آنجا که دست ماست درو حلقه زآن ماست وآنجا که پاي اوست سر و سجده زآنِ ماست. میگسار.اسدي. که شد مرگ از آن خوار بر چشم خویش سته گشت و نفرید بر خشم خویش.اسدي. فزود پس از مرگ ما را که خواهد ستود. منسوب به ستیکن است که از قراء بخاراست.

رجوع به پنج انگشت شود. فی تفسیر « عین المعانی » – که پنج گونه را در بر دارد. اِ مرکب) کنایه از جایی است که در او ظلم و تعدي بسیار واقع شود ||. ستم کردن. ظلم کردن. درنگ کردن در کاري و انقباض از آن. این اثر حاوی تمامی لغات فرهنگهای خطی و چاپی فارسی است و در نقل آنها بسیاری از غلط های گذشتگان تصحیح شده است . هاي ایشان بسیار مسلمان شده است. شیر تنک بسیار آب. ستمکش گر آهی برآرد ز دل زند سوز او شعله در آب و گل.سعدي. سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس کاندوه دل سوخته هم سوخته داند.سعدي.

این فرهنگ هم مطابق با سنت «اکدی»، تدوین شده و کلمات بر اساس موضوع، طبقهبندی شدهاند. 2) – این کلمه غلط است و صحیح سحا است. در جلوی هر کلمه ، معنای لغوی آن ، موارد کاربرد ، طرز تلفظ صحیح ، اشعاری در رابطه با آن و بسیاری اطلاعات دیگر درباره لغت قرار دارد. خاقانی. در دلشدگی قرار میدار صبري به ستم بکار میدار.نظامی. درنوشت. خاقانی ||. رقمزده. ناصرخسرو. دراز قامت در هر وجب بقتل عدو هم از میانه کمر بسته بر میان ستوار. هر چیز بلند و راست همچون ستون و قامت مردم.

رود روز و شب در بیابان و کوه ز صحبت گریزان ز مردم ستوه.سعدي||. بر آن گذشته باشد و شب مانده شده باشد. و ماده را بعکس آن. دهخدا 50 سال، يعني بيشتر عمر خود را صرف آن کرد. لغت نامة بزرگ دهخدا که در شانزده جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. «واژه» کوچک ترین شکل معنادار از حروف است، اگر بتواند به تنهایی به کار رود.

که آن رومی سجلاطس است، سپس معرب گشته و آن را سجلاط گفته اند. که میداشت راز سپهبد نهان.فردوسی. 2) – gethih – ( ستها که دنیا و روزگار باشد. ، قیاس کنید با ستها. رجوع کنید به ستون. در لغتنامه آنلاین شما با وارد کردن هر واژه ای در بخش مشخص شده و زدن دکمه جستجو، به سرعت معنی و توضیحات مربوطه را می توانید مشاهده کنید. به معنی سجد که سرماي سخت باشد. که بصورت بستوه آید : چنین بود هر دو سپه هم گروه نه زآن سو ستوه و نه زین سو شکوه. کسی که در ستم کردن شریک بود.

بلبل کردش سجود گفت که نعم الصباح خود بخودي باز داد صبحک اللَّه جواب. سجود آورد شیرین در سپاسش ثناها گفت افزون از قیاسش.نظامی. تاریخ تولد و ذکر نام پدر و مادر و سایر خصوصیات بعدي از قبیل تاریخ ازدواج و فوت و اولاد در آن ثبت و ضبط میشود. شایان ذکر است که استفاده از نسخه PDF قطعاً معتبرتر و مطمئن تر از نرم افزار است. ستوده بود نزد خرد و بزرگ که در رادمردي نباشد سترگ.فردوسی. از کسانی است که در قرن سوم هجري میزیست و به مخلوق بودن قرآن قایل بود. مطالعه منظم روی لغتنامهها به فردی به نام لادیسلاو زگوستا (Ladislav Zgusta) در قرن بیستم نسبت داده شده است.

روي ستی.مثنوي. رجوع به ست شود. پنداشتم که دهر چراگاه من شده ست تا خود ستوروار مر او را چرا شدم. تعدي و آزار. (برهان) : با فراخی است ولکن بستم تنگ زید آن چنان شد که چون او هیچ ختنبر نبود. است: چو بالا پسند تناور که چون او نتابد ز بالاي گردون سه خواهر. بزند. دوم جائی که نباید در نماز سلام دهد. قبول کرد. مسیلمه فرمود تا خرگاهی از ادیم براي او نصب کنند و عود فراوان در آن بسوزند.

مسیلمه کس ببنی تمیم فرستاد و سجاح را خطبه کرد و ایشان او را بزنی بمسیلمه دادند. کوتاه دارید تا بر کس ستم نکنند. آن بوستانها و نخلستانهاست تا آنجا که چشم رسد و در چهار فرسنگی آن روستایی است که آن را تیومتین گویند. به زلف گوي که آیین سرکشی بگذار به غمزه گوي که قلب ستمگري بشکن. رجوع به حدود العالم چ دانشگاه ص 117 و 42 شود. رجوع به ستوق شود. علی بن حسین بن علی معروف به سجاد و مکنی به ابوالحسن و ملقب به زین العابدین. 5 – شرح علی بیتین فی المقولات. نفسانی و ذخیرهء خوارزمشاهی شود.

دیدگاهتان را بنویسید