لغت نامه دهخدا حرف ب

برای دریافت نسخه رایگان و کرک شده از سایت های ایرانی استفاده کنید. هم اکنون این دیکشنری بسیار کارآمد در ادامه مطلب از سایت قایل دریافت میباشد. 2. تحصلات عبدالحی حبیبی عبدالحی حبیبی هرچند درکودکی از لطف محبت پدر محروم شد به قول خودش« درسن طفولیت از سایه پدری محروم شدم» ولی باوجود فقرویتیمی به تحصیل ادامه داد «ازپدرم جزچند کتاب کلگسیون های جراید سراج الاخبار افغانیه وحبل المتین وکتاب های شادروان محمود طرزی مدیر مجله سراج الاخبار که درکابل نشرشده بود، چیزی دیگری به ارث نبردم » بصورت کلی می توان تحصیلات علامه حبیبی را به چند دوره تقسیم کرد: 1-2. دوره ابتدایی درکشورافغانستان از قدیم مرسوم بوده که معمولا درکنار مساجد مکتب خانه ای می ساختند که کودکان قبل از اینکه به مدارس دولتی بروند، به این مکاتب می رفتند وروخوانی وروان خوانی قرآن کریم گاه همراه باتجوید ونیزادب فارسی را فرا می گرفتند، وبعد از ختم قرآن کریم دیوان خواجه حافظ شیرازی وهمچنین گلستان وبوستان سعدی را پیش ملای مکتب می خواندند، بدین طریق باخواندن کتب فارسی آشنا می شدند.این مکاتب هم اکنون نیز بصورت هرچند ضعیف وجود دارد.

موضوعی در تاریخ زبان فارسی رخ داد که قابل توجه و مطالعه است و ان انتشار زبان فارسی در خارج از ایران است در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم دو تن از شاهان پیروز ایران ، یعنی ناصر الدین سبکتکین و پسر او یمین الدو له محمود شروع به پیشرفت و فتوحاتی در ولایت سند کردند . ابوشکور. ستد و داد جز به پیشادست داوري باشد و زیان شکست.لبیبی.

آماده و ساخته شده باشد به جهت کاری و شغلی. بسیج بودن؛ آماده بودن. نخست باید دانست که منظور از ایرانی بودن این شخصیتهای تاریخی معنی دقیقی دارد. خود نام “گنجه” و “شروان” “دربند” “باکو” “لنکران” “بردع” و عیره همه ریشهی ایرانی دارند. لطفا در مورد حفظ لغت های انگلیسی که چند معنی مختلف دارند هم راهنمایی بفرمایید. هیچ کدام از اشعارهای پنج گنج نظامی واژگان ترکی مانند این ابیات بالا (که این همه واژگان فارسی دارند) در آن دیده نمیشود. » و این سخن نشان می­دهد که در همان هنگام نیز زبان اوستایی برای گویندگان پهلوی، زبان دور بوده است، چنانکه ایرانیان آن­را به درستی در نمی­یافته­اند و انبوه نامه­ها که به زبان پهلوی بر اوستا نگاشته می­شد؛ همه از برای گزارش واژه­های دور از زبان و سخنان دور از اندیشه­ی مردمان بود.

این زبان در زمان مادها و هخامنشیان (ق.م330- 559 ق.م) رواج پیدا کرده و قدیمی ترین زبان است که مادها و هخامنشیان با آن می نوشته و صحبت می کردند. اما جغرافیای یاد شده در نوشته های معاصر مسکوت مانده و تنها یک نقطة خورد در جنوب شرق ایران امروزی به نام ایرانشهر است که به گفتة دهخدا: «در شهریور ۱۳۱۴ ش. میهمان، اما میهمان طفیلی که برفاقت یاران و دوستان بجایی برند یا خود بی آنکه او را طلبیده باشند برود. اما همین که قربانی سیاسی به قدرت دست­ می­یابد؛ معیار به کارگیری­اش به عنوان یک وسیله­ ی سیاسی به پایان می­رسد و دور انداخته­ می­شود؛ نوبت به وسیله­ ای دیگر می­رسد.

همچنین میتوان به منابع دیگری اشاره کرد. همچنین چون مقالهی بالا پاسخ کاملی به همهترکانگاران داده است ما تنها فشردههایی را در این مقاله مینویسیم. به این دلیل که در زمان نظامی در آن دیار آذربایجانیها وجود نداشتند(البته لازم به ذکر است که در شوروی، ترکزبانان آران را آذربایجانی خواندند). در زمان نظامی گنجوی حتی یک بیت ترکی از آران و شروان وجود ندارد و مردمان آن دیار پارسی/ایرانی/کرد بودند چنانکه کتاب نزهةالمجالس بهترین سند در این مورد هست و داوری را در این مورد تمام میکند.

دکتر محمدامین ریاحی تعداد شعرای ارانی و آذربایجانی این مجموعه را به این شرح آوردهاست: «از گنجه ۲۴ تن، از شروان ۱۸ تن، از هریک از دو شهر تفلیس و بیلقان ۵ تن، از باکو و دربند از هرکدام یک تن، از یازده شهر آذربایجان و زنجان هم نام و شعر شاعرانی به این تعداد آمدهاست: مراغه ۷ تن، تبریز ۵ تن، ابهر ۳ تن، خوی، زنجان و اهر هرکدام یک تن، اردبیل و اشنو و سجاس و خونج و اخلاط و موصل هرکدام یک تن. آن چه او دربارۀ زبان فهلوی یعنی پهلوی و پیوستگی آن با فهله یعنی پهله میگوید و پنج شهری که نام میبرد، همه میرسانند که خواست او همان زبان پهلوی پارتی یا پهلویک یا پهلوانیک است.

فرهنگ ایرانی و زبان پارسی و گویشهای فهلوی خوب از آثار نزهةالمجالس در آران و شروان ثابت میشوند ولی هیچ نوع آثار هممانندی به زبان ترکی وجود ندارد زیرا ترکان آن دوران تنها از زمان سلجوقیان وارد این منطقه شدند و همگی آنها عشایر کوچنشین و مهاجر بودند و مردمانان شهر همه یکسره پارسی بودند. در کل این اثر نشانگر فرهنگ ایرانی آران و شروان در آن زمان است در حالیکه حتی یک بیت از ترکی از آن دوران وجود ندارد. بنابراین کتاب نزهةالمجالس داوری را در مورد زبان و فرهنگ آران و شروان آن دوران تمام میکند و پاسخ محکمی است به یاوهگویانی که زبان فارسی را محدود به “شعراء دربار” میکردند و به دروغ و کلک ادعا میکردند که زبان مردم آن سامان در زمان نظامی گنجوی “ترکی” بوده است و نظامی چون “زبان فارسی زبان ادبی بوده است” آن را انتخاب کرده است.

این آثار مانند غزلها و رباعیهای نظامی گنجوی هیچ ربطی به دربار نداشتند (برخی از پانترکان ادعا میکنند که دربار تنها آثار فارسی را پرورش میداده است ولی هیچ پاسخی در مقابل کتاب نزهةالمجالس ندارند). نزهةالمجالس حاوی مجموعهای از ۴۰۰۰ رباعی که توسط جمال خلیل شروانی در میان سالهای ۶۲۲ تا ۶۸۳ هجری قمری در ۱۷ فصل گردآوری شدهاست. این کتاب ارزشمند، که از این کانون پررونق فرهنگ ایرانی با بیش از چهارهزار رباعی زیبا تدوین شده، مؤید آن است که در اران و آذربایجان، زبان و ادب فارسی، زبان مردم کوچه و بازار و دربار بودهاست. ما فارسی زبانان امروز، در هرجای جهان كه باشيم، وظيفه داريم كه زبان فارسی را با هزاران واژه و تركيب از مادههای بنيادين اين زبان و وامواژه های پذيرفته از ديگر زبانها و جاافتاده و “فارسي شده” (٢٣) (خواه عربی تبار، خواه از تيره و تبارهای زبانی ديگر)، بی هيچ تمايزی ميان آنها، درچهارچوب ساختار و هنجار و دستور زبان فارسی، بگوييم و بنويسيم و برای يكايك واژهها و تركيبهای تازه كه در زبانهای بيگانه بدانها برميخوريم و بر پايهی ضرورتهای زندگی امروز، ناگزير از كاربرد مفهوم آن ها در زبان خوديم، واژهها و تركيبهای زنده و رسا و خوش ساخت فارسي پيشنهاد كنيم و بي هيچ هراسی از نيشخند گران جانان و بی پروایی فرنگی مآبان، آنها را به كار ببريم تا به ترين آنها بر بنياد قانون گسترش و گزينش، از سوی بيش ترين مردم اهل زبان پذيرفته شود و كاربرد قطعی و همگانی بيابد.

از جمله در فصل ۲۱ مینویسد که شهر گنجه به طور انبوهی پر از ایرانیان(پارسیان در ارمنی اصلی و ایرانیان در ترجمهی انگلیسی و پارسیان در ترجمهی روسی) است و اقلیت کوچک مسیحی نیز در آن زندگی میکند. همچنین در ساله 1988 نیز یکی از دانشمندان عالیقدر شوروی به نام میخائیل کاپوستین سعی نمود حقایق ماجرای نظامی را در روزنامهء پر انتشار سووتسکایا کولتورا (فرهنگ شوروی) با خوانندگان در میان بگذارد. همچنین بسیاری از زنان شاعر نیز در این اثر نامآوری شدهاند. مدخلهای فرهنگ، که تعدادشان حدودِ هشتهزارتاست، برمبنای پیکرۀ نودمیلیونواژهایِ فارسیِ امروز، گِردآوردۀ حمیدِ حسنی، گزینش شدهاند.

در عین حال افرادی بودند که تبارشان ایرانی بوده است (یعنی زبانهای ایرانی زبان پدری/مادری آنها بوده است) که در بغداد در صدر اسلام فراوان بودند. و غیره. یعنی افرادی که سواد زیادی نداشتند. در المعرب از ابن قتیبه سجیل بفارسی سنگ و گل است، یعنی حجارة و طین. واژههای اصلی که در زیر هر یک از اصطلاحات و عبارات مربوطه داده شده بهترتیب حروف الفبای انگلیسی آمده است و مراجعهکننده فارسیزبان، ادبی یا عامیانه یا گفتاری بودن هر اصطلاح یا عبارت انگلیسی را میتواند از معادل فارسی آن تشخیص دهد. دیاکونوف هم پس از فروپاشی شوروی در آخرین اثر خود نکات بالا را برزبان آورد و به خوبی ایرانیتبار بودن نظامی را تایید کرد و دروغ شوروی را برملا کرد.

البته در کشور کنونی ایران، زبانهایی نیز هستند که جزو خانواده ایرانیتبار در علم زبانشناسی حساب نمیشوند ولی زبان ترکی تنها در دوران صفویان در آذربایجان غالب میشود (پیش از آن زبانهای ایرانی غالب بودند) و زبان عربی نیز در دوران پس از اسلام کم کم در خوزستان جا میگیرد. این زبانها را جزو زبانهای ایرانیتبار میدانند. البته با توجه به اینکه دسترسی به سیستم iOS نداشتم، این پیشنهادات از روی نظرات مردمی است. البته منظور دیاکانوف از آذربایجانی همان ترکزبانان آران است و در آن زمان چنین قومیت وجود نداشته است و دیاکونوف به طور صریح و مستقیم اشاره میکند که مردمان گنجه در آن دوران ایرانیزبان و پارسی بودند.

پس، به طور کلی، کتاب نزهتالمجالس به طور واضح نشان میدهد که زبان روزمره و بازار مردمان گنجه همان پارسی بوده است. اگر دوستانی دارید که آنها هم به یادگیری زبان انگلیسی علاقمند هستند، لغات جدید را در قالب مکالمه یا جمله با آنها تمرین کنید. این روش میتواند تکمیل کنندهی روشهای دیگر در یادگیری لغات باشد. یادگیری هر زبان خارجی، به خصوص زبان انگلیسی، یک دستاورد بزرگ است. این کتاب را آقای رابرت بِدروسیان (Robert Bedrosian، بدروس گونهی ارمنی پتروس یا پیتر است) به زبان انگلیسی برگردانده است و میتوانید تمام متن کتاب را در پایگاه اینترنی آقای بدروسیان بخوانید.

رابرت بدروسیان این کتاب را در سال ۱۹۸۶ م. و این یکی از بیشمار مدرکهایی است که دروغهای پانترکان را دربارهی ترک بودن نظامی گنجوی باطل میسازد. شماری از محققان ، فارس را در مقابل ترک قرار دادند علت این موضوع در خلال این گفتار روشن خواهد شد . وجود این تعداد شاعر که در قرن ششم و هفتم و هشتم در شمالغرب ایران قدم به عرصهٓ هستی گذاشتهاند و در زبان همگانی ایرانیان ـ فارسی ـ شعر سرودهاند، نشانگر این حقیقت مسلم است. کتاب درک مطلب (سطح متوسط) آزمون زبان GER نوشتهی روح الله یوسفی رامندی ، با مطالب آموزشی خود در زمینه درک مطلب به دو زبان انگلیسی و فارسی به موفقیت شما در آزمونهای زبان کمک میکند.

سجود آورد شیرین در سپاسش ثناها گفت افزون از قیاسش.نظامی. کل افسانهی ترک و آذربایجانی بودن نظامی از زمان استالین (۱۹۴۷ م/ ۱۳۲۶ خ) شروع شد که میخواست برای جمهوریهای تازه تاسیس اتحاد شوروی هویتتراشی کند. ق. شروع شده و به امیر ابوالفوارس عبدالملک بن نوح به سال 389 ه . به نوشتهی تاریخنگار دیگر ارمنی، گریگور اکنرتسی (Grigor Aknerts’i)، کراکوس در سال ۱۲۷۱ یا ۱۲۷۲ م. این لغات نه تنها دراصطلاحات علمی و فنی كه حتی در مكالمه مردم عادی نیز رسوخ كردهاند. جالب است که دیاکونوف، در یک کتابی که در زمان شوروی نوشته بود، ناچار بود نظامی را غیرایرانی قلمداد کند ولی پس از فروپاشی شوروی، در آخرین کتاب خود، که همان زندگینامه میباشد، نظر شخصی و علمی خود را اعلام میکند.

فارسی پس از اسلام با خط عربی نوشته شد ، در حالی که قبل از آن با خط پهلوی به نگارش در آمد . یک ایراد بنیادی در این سالگرد نظامی وجود داشت. صید ماهی های گوناگون خلیج فارس در این اواخر اهمیت پیدا کرده است. ۱۳۶۵ خ. در نیویورک به زبان انگلیسی برگردانده است. ایرانی یعنی زبان اول و اصلی این افراد یکی از زبانهای خانواده ایرانی(ایرانی-آریایی) مانند سغدی و پارسی و کردی و خوارزمی و سکایی و پارثی و اوستایی و بلوچی و پشتو و گیلکی و دیلمی و تالشی و زازا و غیره بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید