قانون برنامه چهارم توسعه/فصل پنجم – ویکینبشته

پرونده انتخاباتی آقای محمد جواد باهنر از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید . نایب رئیس – رأی میگیریم به کفایت مذاکرات در ماده ۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد آقای وزیر جنگ مطلبی دارید؟ لت وجمعیت شیروخورشید سرخ خواستارم که توجه فوری نسبت به اعطای اعانه ومساعدتهای لازم بخسارت دیدگان محل مبذول وآنان را بمراحم دولت امیدوارفرمایند (صحیح است) ضمناً از جناب آقای نخست وزیر تقاضا دارم که دستور فرمایند سازمان برنامه هم از لحاظ وظایف عمران وآبادی که مورد توجه میباشددرقسمت سدبندی مسیر سیل میانه که همه ساله اهالی آن شهررامورد تهدید قرارمیدهد توجه عاجلی فرموده با اعزام مهندسین ترتیب سدبندی محل راتعیین واقدا م فرمایند.

آقای ابریشم کاردوست عزیزم اینجافرمودند که چهل هزارهکتارهم دارد آقا شش هزارهکتار۶۰ میلیون زرع است و۶۰ میلیون زرع را من سؤالی دارم از دولت دارم حاضر میکنم، از جلو سرخه حصارتا زیر پل کن تا پشت امین آباد تا این طرف سمت جنوب غربی تهران تمام راحساب کردم نهصدهکتاراست که ۴۵۰،۵۰۰ پارچه شهرتهران و قرائی مثل عباسآباد، عشرتآباد، بهجتآباد، یوسفآباد، سلیمانیه عضدالملک، کجا کجا را تشکیل میدهد ۳۰۰ تایش هم که بنده صورتش رادادم وسؤال میکنم لوطی خورده شده چپاولگرها، غارتگرها، دزدها که هی میآیند میدزدند وگتهش رامی گذارند سرفامیلهای اینها درصورتی که کسی نمیتواند ۱۵۰ تافامیل بشمرد آن مرد که هم از آنجا میآید واهانت میکند که اینها میدزدند احتکارمی کنند، من سؤال کردم تمام این مسافت ۳۰ کیلومتر در۳۰ کیلومتر ۹۰۰ کیلومتراست ۶ هزارکیلومتررا کی آبادمیکند، اگربنا به آبادکردن است خوب حالاهست، اگرازدست آقا دربیاید بدست بنده بیفتد وآباد نشود این چکارلغوی است (نورالدین امامی – آنها سوء هاضمه دارند) ما هاضمه شان رادرست میکنیم انشاءالله دیگر اینکه عدهای از فخارهای تهران آنروز هم تذکردادم این را بگویم که من معتقد نبودم به بودن این کورهها درآنجا اولاً حرام است، حتماً دفن راهم اجازه نمیدادیم درچهارده معصوم برای دعواست، آن اراضی مغضوبه بودهاست، دفن باید دراراضی غیر مغضوبه باشد واراضی چهارده معصوم نمیدانم چطوری است حالا مردههای مسلمان راببرند آنجا آجر بسازند باین صورت مخالفم هم از نظر موازین شرع وهم از حق وهم از صحت عمومی ولی یک استدعایی دارم که دو وزیر هم هستند تذکر میدهم آنها میگویند آجررا شبه صادرات بگیرید، آبادان وشرکت نفت سالی ۶۰ میلیون آجر از عراق مملکت همسایه، برادرعزیزمان وارد میکند آنجا مصرف میکند، این آجرهای ماراشبه صادرات بگیرید و۷۵ درصد تخفیف بدهید که ما آجررا ببریم ۲۶ هزار نفر کارگرداریم همه کارخانهها دارند میخوابند و وضعیتشان بدشده، کمک بما بکنید آجر هم مال مملکت خودمان است برداریم ببریم آنجا مصرف بکینم، این بود عرایض بنده.

ناصر صدری – آنچه راکه میخواستم امروز به عرض آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم دروهله اول توضیح درباره بیانات جناب آقای وزیر دارایی است که درجلسه قبل نسبت به ترفیعات و اضافات کارمندان دولت ایراد فرمودهاند (صحیح است) بدواً لازم میدانم به عرض برسانم که این عده ۱۵۰۰۰۰ نفری که هرکدام هم نماینده یک خانواده ۵ الی ۱۰ نفری میباشند و امروز کادر ثابت کارمندان دولت را تشکیل میدهند از بدبخت ترین وبیچاره ترین افراد کشور بوده که زندگی خود و خانواده منتسب به خودرا درمنتهای درجه سختی اداره مینمایند (حاذقی – اینطور نیست آقا معلوم نیست از ۱۵ میلیون مردم مملکت وضعیتشان بدتر باشد) این اشخاصی که اغلب آنها سه سال است از مزایای قانونی خودمحروم شدهاند همه از افراد تحصیل کرده وطبقه فهمیده کشور میباشند وآنچه تقاضادارند بعقیده بنده قانونی است این آقایان میگویند چرا دولت ترفیعات سال ۲۸ و۲۷ مارا نمیدهد درحالی که ما برای آن دوسال اضافه حقوقی انتظارنداریم تنها چون ترفیع آندوسال درترفیع وحقوقی که درسال ۲۹ خواهیم گرفت آن راهم اگر دولت بدهد مؤثراست ما تقاضای بذل توجه داریم مضافاً به اینکه وزارتخانههایی هستند که درهمان سالهای ۲۷ و۲۸ ترفیع خدمتگزاران خودرا داده وحتی اضافه مابه التفاوت آنراهم پرداختهاند از جناب آقای وزیردارایی سؤال میکنم مگر دریک کشور برای یکدسته کارمندان دولت یک بام ودوهوا میشود.

احمد دهقان – بنده میخواستم راجع به این طرز دادن صورتجلسه عرض بکنم که البته بطوری که وعده میدهند از جلسه دیگر منظم میشود ولی همین دادن دم در هم موقعی که آقایان میآیند توی جلسه بعقیده من وقت کافی نمیگذارد برای آقایانی که اگراشتباهی دارند رفع بکنند برای اینکه فوراً جلسه تشکیل میشود و میپرسند که نسبت به صورتجلسه نظری دارید یا خیر و فرصت نیست که آدم بگوید نظری دارد یا ندارد (صحیح است) بنده میخواستم از آقایان که مأمور اصلاح آییننامه هستند استدعا کنند که درموضوع تقسیم صورتجلسه هم یک فکری بکنند که فرصت کافی باشد که نمایندگان بتوانند صورت جلسه را بخواند واگر یک اشتباهی شده باشد تذکربدهند چون این مورد بسیارمهمی است که بعضی وقتها ممکن است اظهارات نمایندگان تحریف شده باشد یا اشتباهی شده وتوجهی نکنند ویک اشکالات مهمی پیش بیاید اینست که بنده تقاضا میکنم که دراین مورد هم آقایان توجه داشته باشند که صورت جلسات بترتیبی بدست نمایندگان برسد که وقت کافی برای مطالعه داشته باشند اما نسبت به اظهارات خودم درآن قسمت صورت جلسه یکشنبه ۲۲ اردیبهشت خواستم عرض بکنم که آنچه من گفتم برطبق نوشتههایی بود چون صحبتم جنبه سیاسی داشت اینها رانوشته بودم وازروی نوشته خواندم ویک مقداری رامی بینم دراینجا نیست خواهش میکنم دستوربفرماییدبهمان ترتیب تصحیح کنند.

بنابراین این ایجاد لوله گاز و فروش آن به شوروی به ما امکان میداد که دست کم مقداری از این گازها را به هدر ندهیم و از این گذشته یک مکان تازهای برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بوجود آمد چون در مسیر همین لوله گاز ما میتوانستیم صنایع زیادی را ایجاد بکنیم که اگر لوله گاز نبود حتما باید در خوزستان و جنوب ایران بوجود میآمدند. شواری امنیت همچنین تصمیم میگیرد که در راستای اهداف مشخص شده در پاراگرافهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) فهرست اقلام مندرج در S/2006/815 می بایست با فهرست مواردی که در S/2010/263 ذکر شده، جایگزین گردد.

19. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیر مندرج در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) باید همچنین در مورد نهادهای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که در ضمیمه III مشخص شدهاند و همچنین در مورد همه افراد و نهادهایی که از جانب و یا در راستای آنها فعالیت میکنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی قرار دارند، یا توسط شورای امنیت و “کمیته ” مشخص شده است که به این اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامهها کمک کردهاند یا در راستای نقض مفاد قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه به این اشخاص و نهادها یاری رساندهاند، اعمال گردد.

اغلب مسافران علاقه دارند با کمترین هزینه سفر راحت و لذتبخشی تجربه کنند؛ جالب است بدانید، بهترین زمان سفر به تبریز از نظر ارزان بودن قیمتها، فصل پاییز و زمستان است. 2 – 3 – پارک و فضای سبز – با توجه به کمبود فعلی پارک و فضاهای سبز طی برنامه پنجم عمرانی کشور، از طریق ایجاد و توسعه پارکهای عمومی درداخل شهر مخصوصاً در نقاط جنوبی به توسعه فضای سبز اقدام خواهد شد به علاوه در محلات مختلف شهر بر اساس تقسیمبندیهای صحیح و رعایتاصول شهرسازی به ایجاد زمینهای بازی برای کودکان اقدام به عمل خواهد آمد.

پیشنهاد میکنیم زمانی را به دیدن فضای صمیمی و دیدنی این بنا اختصاص دهید. خود من هم از آنجا از راه پاریس به تهران بازگشتم. نایب رئیس – این تأخیر صورت جلسات یک قسمتش مربوط به تندنویسی است که یک قسمتش اخیراً مرتفع شده ودرهیئت رئیسه هم مطرح است و انشاءالله مرتب میشود. افرادی که قصد بازدید از شهر کرج را دارند، باید توجه داشته باشند که رسومات مختلفی در این شهر وجود دارد. افرادی که قصد سفر به شهر کرج را دارند، باید سعی کنند اطلاعات خوبی در مورد این شهر و شهرک های اطراف آن داشته باشند.

11. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیری که در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شدهاند باید همچنین در مورد افراد و نهادهایی اجرا شوند که در ضمیمه I این قطعنامه آمده یا هر یک از اشخاص و نهادهایی که از جانب یا در مسیر آنها فعالیت دارند و همچنین در مورد نهادهایی تحت مالکیت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهای غیرقانونی قرار دارند، اعمال گردد. 13. شورای امنیت تصمیم می گیرد که در راستای اهداف تدابیری که در پاراگرافهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شدهاند، فهرست اقلام مندرج در S/2006/814 باید با فهرست مواردی که در گزارش INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFCIRC/۲۵۴/Rev.۷/Part ۲ جایگزین شده و هر مورد دیگری که «کشور» معلوم کند میتواند در فعالیتهای مربوط به غنیسازی، بازفرآوری و آبسنگین یا برای توسعه سیستمهای حمل و پرتاب سلاحهای هستهای سهم داشته باشد.

بنابراین پاکروان در این جریان مسئولیتی نداشت ولی با لبخندی که آن مقام وزارت اطلاعات یا تبلیغات زد، متوجه شدم که قضیه چیز دیگری است و این نوع اشارهها و ریشخندها در اینگونه روزنامههای کاملاً گمنام بی دلیل و بدون اجازه نیست. 1. صنایع فراسخت: صنایع فراسخت تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب شرکت تولیدی هواپیمایی ایران عمل میکند که به ترتیب تحت تملک یا کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار دارد. صادرات وزارت دفاع: صادرات وزارت دفاع (MODLEX) تسلیحات تولیدی ایران را به مصرف کنندگان در سراسر دنیا با نقض قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) میفروشد. مجتمع صنعتی امین تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب سازمان صنایع دفاع (DIO) عمل میکند که در قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) نام آن مشخص شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید