عمران شهری – برنامه عمرانی پنجم – ویکینبشته

شهروندان با مراجعه به سامانه تهران من میتوانند به ویژه برای درخواست گواهی پایان کار آپارتمانی از این امکان استفاده کنند و بنابراین نیازی به مراجعه به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه و یا دفاتر خدمات الکترونیک، نیست. من از شما سؤال میکنم یک چنین اشخاص چه صلاحیت دارند که شما این اختیارات وسیع رابه آنها میدهید اینجا است که مفهوم کلمه (به توافق) معلوم میشود ومی فهمم بچه منظور دراین ماده بکاررفته وقتی آقایان نمایندگان سؤال میکنند(به توافق صاحبان اعیانی) یعنی چه وتصور میکنند شاید درچاپ اشتباهی رخ دادهاست چرا نمیگوییدخیر این اشتباه نیست چرا توضیح نمیدهید (به توافق) یعنی اختیار وسیع یعنی اجازه واختیار سازش باخریدار چرا نمیگویید این همان اختیار است که درامورمالیاتی دادهایم وخیلی از مؤدیان از آن استفاده کردهاند چرا نمیگویید بگذارید مردم دیگرهم از نعمت (توافق) استفاده کنند چرا نکنند وقتی ثروت این مردم درمعرض حراج گذراده شده چرا یک مشت طالبین املاک بی صاحب خالصه هم از این کلمه استفاده نکنند.

ناظرزاده – در بیانات مختصر بنده چنداشتباه چاپی هست که میدهم باداره تندنویسی اصلاح کنند. دکتر فقیهی شیرازی – دربیانات بنده اصلاحات عبارتی هست که باداره تندنویسی میدهم. آقای دکتر طبا اعتراضی دارید؟ حال اینکه او حاضر نبود بطور فعال درگیر بشود یا نه ،من هرگز مطمئن نشدم ولی هرگز درک این را نداشتم که دکتر مدنی مانعی در ایجاد این موضوع باشد این خلاصه ای بود که در فیلم بود اما گزارش دیگری که باز از این برادران هست . در قسمت راهداری نیز در نظر است با وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز تعمیرات راهها را باوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفادههایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راهداری میشدهاست جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شدهاست که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد و موضوع موردقبول نیزواقع شدهاست.

طرح پیشنهادی نظر باینکه دولت درحال حاضراقتضاء نمیکندکه کلیه اعتبارات مورداحتیاج را دردسترس وزارت راه بگذارد وبادرنظر گرفتن اوضاع واحوال عمومی اخذعوارض جدیدبرای این امر نیزمیسرنیست لذاطرحی تهیه وتقدیم گردیدهاست که واردات لاستیک ولوازم یدکی اتومبیل درانحصار دولت قرارگرفته وازعایدات حاصله ازفروش آنهاسهمی برای اسفالت کردن راههاتخصیص وازبقیه آن یک کارخانه لاستیک سازی باموادنفتی ویک کارخانه سوارکردن اتومبیل وکامیون وتراکتور واردگردد. بموجب لایحه قانونی مذکور تا پنج سال ازاعتبارات راهسازی واسفالت سالیانه یکصدمیلیون ریال بمصرف تعمیرونگاهداری راههای موجود و شصت میلیون ریال بمصرف ساختمان راههای مهم اقتصادی وده میلیون ریال به مصرف ادامه ساختمان راههای نیمه تمام رسیده وبقیه اعتبارات صرف اسفالت کردن راههای اصلی کشور خواهدشد.

طرح پیشنهادی نظرباینکه دولت درحال حاضراقتضاء نمیکندکه کلیه اعتبارات مورداحتیاج را دردسترس وزارت راه بگذارد وبادرنظر گرفتن اوضاع واحوال عمومی اخذعوارض جدید برای این امرنیزمیسرنیست لذاطرحی تهیه وتقدیم گردیدهاست که واردات لاستیک و لوازم یدکی اتومبیل درانحصار دولت قرارگرفته وازعایدات حاصله ازفروش آنهاسهمی برای اسفالت کردن راههاتخصیص وازبقیه آن یک کارخانه لاستیک سازی باموادنفتی ویک کارخانه سوارکردن اتومبیل وکامیون وتراکتور واردگردد. ازطرفی باشرکت ملی نفت ایران مشغول مذاکرهاست که درمقابل استفاده که ازاسفالت شدن راههابرای حمل ونقل موادنفتی نموده وسالیانه ازحیث سرعت عمل وتقلیل مصرف لاستیک ولوازم یدکی نفت کشها مبالغی تفاوت هزینه خواهندداشت درموردقیروموادسوختی که جهت اسفالت راهها لازم است کمکهای مجانی بنمایند تا با اعتبار موجودفعلی بتوان مسافت بیشترازراهها را اسفالت نموده وباترتیب فوق میتوان درظرف پنجسال راههای اصلی را که حدودپنج تاهفت هزارکیلومتروهزینه آن یکهزار وپانصدمیلیون ریال برآوردشدهاست اسفالت کرد.

آبشار سرعین در فاصله 20 كیلومتری شهر اردبیلی یكی از مهمترین استراحتگاههای بهداشتی ایران قرار دارد. با گذشت زمان و توسعه شهر تهران میدان توپخانه به مرکز شهر تبدیل گردید به طوری که مرکز تجمعات مردمی شده بود. پرونده انتخاباتی خانم گوهر الشریعه دستغیب از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . بعلاوه یک نکته مهم واساسی را در اینجا باید آشکارگفت که کابینههای فعلی ایران مثل بعضی از کشورهای دیگر جهان با وضیعت خاصی که این کشورها از لحاظ درجه ترقی امور اقتصادی و اجتماعی از لحاظ جغرافیایی دارند یک وظیفه خطیر نه تنها در مقابل افراد ملت خود بلکه در مقابل تمام عالم بشریت و تاریخ جهان دارا میباشند.

۲۳. آژانس در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی (PIV) انجام شده بین ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳ و ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در کارخانه غنیسازی سوخت و با توجه به نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد، راستیآزمایی موجودی فیزیکی را که ایران در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد. مجید این حرکت را بدون تعجب یا اکراه بطور خیلی طبیعی تلقی کرد. بزحمت آب دهن خود را فرو داد، خرخرهٔ برجستهٔ او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت. ازطرفی باشرکت ملی نفت ایران مشغول مذاکرهاست که درمقابل استفاده که ازاسفالت شدن راههابرای حمل ونقل موادنفتی نموده وسالیانه ازحیث سرعت عمل وتقلیل مصرف لاستیک ولوازم یدکی نفت کشها مبالغی تفاوت هزینه خواهندداشت درموردقیروموادسوختی که جهت اسفالت راهها لازم است کمکهای مجانی بنمایند تابا اعتبار موجودفعلی بتوان مسافت بیشترازراهها را اسفالت نموده وباترتیب فوق میتوان درظرف پنجسال راههای اصلی را که حدودپنج تاهفت هزار کیلومتر و هزینه آن یکهزار وپانصدمیلیون ریال برآوردشدهاست اسفالت کرد.

از مزایای غیر نقدی و به اصطلاح حاشیهای دیگر که باید کارگر را از آن بهرهمند کرد مسکن است که خوشبختانه تأمین آن را دولت در رأس اقداماترفاهی آینده خود قرار دادهاست. اعتبارات جاری فصل آمار که در برنامه سوم از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میشده به بودجه عمومی دولت منتقل گردیده و از محل ۴۵ میلیاردریال بودجه انتقالی تأمین خواهد شد. ۲- پس ازاینکه طبق لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه عمرانی سه میلیارد ریالی سازمان برنامه تصویب وابلاغ شد برای خریدماشین آلات مولدبرق شهرستانها وبموجب مطالعاتی که انجام شده بودقراردادی با آلمان درشرف انعقادمی باشد.

۲- عملیات لوله کشی خرمشهربشرکت ملی نفت واگذارگردیدهاست. ۳- مطالعات بمنظور لوله کشی وتهیه آب برای سایرشهرها دست اقدام میباشد. الف – لوله کشی شهرها ۱- عملیات ساختمانی لوله کشی آب وساختمان مخازن درکرمانشاه ورضاییه شروع شدهاست. ج – تامین برق شهرستانها ۱- برای تامین برق شوشتریک کارخانه هیدورالکتریک بقدرت ۵۰۰ کیلووات خریداری شده ومشغول بهرهبرداری است ومبلغ ۲/۵ ریال برای تکمیل کارخانه وشبکه شهروسایرکارهای ساختمانی ازوجوه سازمان پرداخت گردیدهاست.

درخط شاهرود ومشهد از۵۰۰ کیلومتر۴۶۰ کیلومتر آماده ریل گذاری وفقط ۴۰ کیلومتر باقی مانده که ساختمان ان باید تکمیل شود. ایستگاه میانه بطرف تبریز ۸۸ کیلومتر (ازکیلومتر ۴۴۰ تا ۵۲۸) اماده ریل گذاری است. ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه – تبریز وشاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و۳۰۰۰ تن داخلی و تشویق تولیدآن درداخله تاسیس ومشعول کارشدهاست. ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه – تبریز و شاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و ۳۰۰۰ تن – ۴- تعرفه بهرهبرداری بنگاه راه آهن که بتصویب هیئت دولت رسیده چون با مقتضیات روز ابداتطبیق نمیکند ناچار بنگاه راه آهن تعرفه جدیدرا تهیه واکنون در شورنهایی میباشدکه جت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم خواهدشد.

۵ – سازمان تفصیلی بنگاه راه آهن در دست تهیه میباشد که بعدا جهت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم گردد. گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن ازسال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دوقطعه ۲۹و۳۰ را درخط مزبور با تعداد مختصرکارگر تعقیب مینماید و تاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست.

گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن از سال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دو قطعه ۲۹ و ۳۰ را درخط مزبور باتعدادمختصرکارگر تعقیب مینماید وتاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست.

عملیات ساختمانی. بطورکلی عملیات ساختمانی راهها ازچندی قبل بعلت وجودمضیقه مالی دردستگاه دولت تقلیل یافته بودازسه ماه قبل بادریافت اعتباراتی ازوزارت دارایی واداره همکاری فنی ساختمانهای خطوط مهم بشرح زیر بجریان افتادهاست. کلمات قرآن مطنطن و با تجوید کامل از پنجرهٔ کلاس چهارم بیرون میآمد و در بیابانی که زیر پای مدرسه گسترده بود و آفتاب به سرش میتابید و درخشش شیروانیهای تک و توکش را جلای بیشتری میداد، منتشر میشد.

چون عدهای از مازندران آمدند گفتند ۱۲ نفر مقتول شدهاند این بیچارهها که در اینموقع مقتول شدهاند مسلما ورثه آنها بی چیز و مسکین و بدبخت ودربدرند بنده پیشنهاد میکنم که ده هزار تومان از این ۵ میلیون تومان را مجلس شورای ملی بوارث آنها اختصاص بدهد که لااقل یک کمکی به آنها شده باشند. ۱- اداره کل راه شوسه چون سازمان اداره کل راه شوسه برحسب تشخیص وتمایل وزرا وقت دستخوش تغییروتبدیل بوده وعمومادست به دست گشتن کارهاموجب بلاتکلیفی مامورین ومقاطعه کاران ووقفه ورکود عملیات ساختمانی میگردید وطبق عادتی که ازسالهای قبل معمول بود ادارات راه شوسه شهرستانها درجزئیات امور خود از مرکز کسب دستورنموده واین رویه باعث اتلاف وقت وتاخیرانجام کارها میشد و گذشته ازاین موسسات استفاده کننده ازراهها ازقبیل شرکت ملی نفت ایران وبنگاههای حمل ونقل هیچگونه معاضدت وهمکاری درتنظیم واجرای برنامههای راهسازی وراهداری نداشتندبرای رفع معایب موجوده واستقراروتثبیت یک سازمان اساسی جهت اداره فوق لایحه قانونی شماره ۱۳۵۶۰ مورخ ۱-۸-۳۱ بتصویب رسیده وبموجب آن اولاوظایف اداره کل راه شوسه مشخص وتشکیلات آن روی پایه واساس ثابت قرارداده شدوثانیا خطوط کشوربه هفت منطقه تقسیم وبرای تصدی هرمنطقه یکنفرمهندس باسابه تعیین وامورمربوط به تعمییرات خطوط وراهداری بعهده شهرستانها واگذار و ثالثا از شرکت ملی نفت ایران وسندیکای صاحبان وسایط نقلیه دعوت شده و هریک نماینده معرفی نمودهاند که درشورای مرکزی راه عضویت داشته درتنظیم بودجه وبرنامههای مربوط براههاشرکت واظهارنظرمینمایند ودرشهرستانهانیزبوسیله عمال خود درجریان امورراهداری وصرف اعتبارات نظارت خواهندکرد و هرگونه نواقص ومعایبی درکارمشاهده نمایند تذکرخواهندداد تادررفع آن اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید