سندروم روده تحریک پذیر – آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک آرمین

پروبی که به مقعد و راست روده شما وارد می شود برای بررسی عضلات و بافت ها استفاده می شود. معمولاً حدود یک تا سه روز طول میکشد که غذا از دهان تا مقعد برسد. برای انجام کولونوسکوپی درابتدا به بیما رداروی بیهوشی تزریق می شود و سپس لوله ایی که در قسمت سر ان دوربین ریزی متصل شده است از راه مقعد وارد روده می شود و متخصص می تواند اجزای داخلی را بروی مانیتور مشاهده کند و قسمت های داخلی روده بزرگ را به وضوح می بیند. او به تقلید از نظامی مثنویهایی بنام «سلیمان و بلقیس» و «نل و دمن» و «هفت کشور» و «مرکز ادوار» و نیز داستان «گیتا» را به نظم کشیدهاست.

رابعه دختر کعب قُزداری که به رابعه بلخی هم شناخته شدهاست، شاعر پارسیگوی نیمه نخست سده چهارم هجری (۹۱۴-۹۴۳میلادی) است.وی طبق اسناد موجود، نخستین شاعر زن پارسی گوی است. طبق الگوی کشیدگی شرقی و غربی این مجموعه دارای حداکثر نور بوده و دید و منظر شمال را که پارک هزار و یک شهر میباشد را شامل میشود. با اینهمه، نمیتوان آن را حمل بر باطنیمذهب بودن نگارنده کرد، خاصه اینکه اعتقاد فلسفی او به اصالت و کفایت خرد نسبتی با تعالیم باطنی ندارد. پس با توجه به متن این کتب، شمار ابیات رودکی بیش از یک میلیون بیت بوده است.

او پس از امیر خسرو و حسن سجزی در صف اول شاعران هند است.برخی او را موجب تجدیدنظرهایی که اکبرشاه در طریقهٔ شریعت قایل شد و ایجاد دین الهی، دانستند و وی را به الحاد و زندقه نسبت کردند. شیخ فیضی در ۱۵۸۸ به دربار جلال الدین اکبرشاه امپراتور بزرگ گورکانی هند راه یافت و به مرتبهٔ امیری و ملکالشعرایی رسید و بعد از غزالی مشهدی ملک الشعرای دربار او شد. موزه ملی ایران (موزه ایران باستان) قدیمیترین، مهمترین، بزرگترین و یکی از غنیترین موزههای ایران است که به دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی تقسیم میشود.

این بخش به توضیح سفالگری در ساوه، ماده اولیه و فنون کوزه گری، نقش کوزه، انواع آن و سفالینههای دیگر، فروش کوزه و کوزهگران و موقعیت اجتماعی آنان، کاربردهای مختلف کوزه و نمایش انواع عکسهای کوزه و کارگاههای کوزهگری پرداخته است. ویژگی های یگانه دگرگونی در هر دو دگرگونی ، چند فازی بودن آن است که از روندی ویژه پیروی می کند به گفته دیگر در هر دو دگرگونی سنگ ها پیش از چین خوردگی به گونه ای ایستا دگرگون شده اند و سپس در روند چین خوردگی نیز بر گوارگی تازه در آنها به وجود آمده که پاراژنز دگرگونی ایستا را تحت تاثیر قرار داده است اما به رغم شدت تحولات ، هنوز پاراژنز اولیه به جا مانده است در پی دگرگونی دینامیک ، نوعی دگرگونی گرمایی از نوع همبری مشخص است که در نقاطی بر روی دو حادثه پیشین اثر گذاشته است .

وی ابتدا آن را به زبان عربی نوشته بوده، و سپس به فارسی برگرداند. حارث بسیار خشمگین میشود، به بلخ بازمیگردد و پس از یافتن صندوقی حاوی اشعار رابعه در اتاق بکتاش، به گمان ارتباط نامشروع آنان، فرمان میدهد بکتاش را در زندان افکنده و رابعه را به گرمابه برده و رگِ دستان او را بگشاید و درِ گرمابه را به سنگ و گچ مسدود کنند. کمال الدین اسماعیل شاعری بسیار دانا و نغزگو و باهوش بود و چنان در ریختن معانی مستتر در شعر مهارت داشت که به خلاقالمعانی اشتهار یافت.

از رابعه جز هفت (به روایتی یازده) غزل و قطعه در دست نیست. جامع الحکمه شامل پارهای مباحث است، مانند علت نبودن خدا، که جز در تعالیم باطنی اسماعیلی نیامده است. وی نیز مانند پدر روزگار را در مدح اکابر اصفهان و شاهان معاصر خود گذرانیده بود. نکتۀ درخور توجه این است که همۀ این بزرگان، با وجود تنوع در آرا و افکارشان، یا خود در حکومت سامانی از مقامی رسمی برخوردار و در حقیقت شریک آن بودند و یا این که مانند محمد بن زکریای رازی با دولتمردان و فرمانروایان سامانی معاشرت و مؤانست داشتند و یاری و مشاورت خود را، هر جا که لازم بود، از آنان دریغ نمی­ کردند.

آنچه قطعیست آن است که او همدوره با سامانیان و رودکی بوده و به استناد گفتار عطار نیشابوری با رودکی دیدار و مشاعره داشتهاست. او نه تنها در هند موجب گسترش زبان فارسی بود و از شعرای ایران که به هند میرفتند حمایت میکرد بلکه از آنجایی که در عثمانی نیز آثار او مورد اقبال بود، نفوذ او موجب انتشار ادبیات ایران در آن منطقه گردید. «نه تن» در دیوان اکبر شاه رجال ممتاز تلقی میشدند که بهزبان محلی شبه قاره هند آنها را «نورتن» یا «ناواراتان» به معنی «نه جواهر» گفتهاند و فیضی یکی از آنها بودهاست.

شیخ ابوالفیض بن مبارک (زاده ۲۴ سپتامبر ۱۵۴۷ م/۹۵۴ ق در اگرا – درگذشت ۵ اکتبر ۱۵۹۵/ ۱۰۰۴ ق در لاهور)، معروف به فیضی دکنی یا فیضی فیاضی متخلص به «فیضی» شاعر پارسیگوی هند بود. چون به شغل پنبهزنی اشتغال داشت به حلاج معروف بود. کمالالدین اسماعیل به استادی و مهارت درآوردن معانی دقیق شهرت وافر دارد؛ و اعتقاد ناقدان سخن بدو تا حدی بود که او را بر پدرش ترجیح نهاده و خلاقالمعانی لقب دادهاند.

این رساله را میتوان اثری در زمینة فلسفه سیاسی محسوب کرد، ضمن اینکه در آن علاوه بر پادشاه کامل، نفس کامل را نیز به تصویر میکشد. حتی شدت و مدت بیماری نیز در افراد به شکلهای گوناگون بروز خواهد کرد. مانند: ماهی آزاد‚ ماهی سفید‚ کولی‚ سوف و ماهی خاویار.صید ماهیهای گوناگون خلیج فارس در این اواخر اهمیت پیدا کردهاست. همچنین جالب است بدانید که صید ماهی در این رودخانه مجاز است و افراد می توانند در این رودخانه ده گونه ماهی گوناگون پیدا و صید کنند. این بی نیازی و بیطمعی مانع از آن میشود که او به نعمت کسان رشک وحسد ببرد و راهبر او در اشعار حکیمانهای است که در این زمینه سروده است.

وی علاوه بر باریکاندیشی و دقت در خلق معانی در التزامات دشوار و تقید به آوردن ردیفهای مشکل نیز شهرت دارد، چنانکه بعضی از قصاید او را که به این التزامات و قیود سروده شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت. بعد از سمع شکم، مشاهده، دق و لمس شکم را انجام دهید. هم چنین می تواند باعث شکم درد طولانی یا کوتاه شود. از آنجا که در متن عربی مخالفتش را با تعریف ابن سینا از «قیاس خُلف» نشان میدهد، معلوم میشود که نویسنده آن خود او بودهاست و این احتمال که برگردان متنی عربی از آثار ارسطو یا ابن سینا باشد، منتفی است.

بکتاش پس از آن، به نحوی از زندان میگریزد و شبانه سر از تن حارث جدا میکند، سپس بر مزار رابعه رفته و جان خویش را میگیرد. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نام دریاچه به نام پیشین خود، دریاچه ارومیه بازگرداندهشد. پدرش کعب قزداری، از عربهای کوچیده به خراسان و فرمانروای بلخ و سیستان و قندهار و بست بود. وی پسر «شیخ مبارک ناگوری» (۹۱۱ – ۱۰۰۲ ق/ ۱۵۰۵ – ۱۵۹۳ م) و برادر بزرگ مورخ و ادیب صاحبنام ابوالفضل علامی بود.

بناءً علی هذا، یوم سه شنبه ششم ماه شعبان المبارک در سنه یک هزار و سیصد و سه هجری از بلدة مبارکه بخارای شریف که مسکن مأنوس و معهد مألوف حقیر است، به ساعت مبارک بر آمده، شب به قراکول نزول نموده شد. بنابراین اروند در آنجا کلیه ً به معنی دجله است. منطقه بین دجله و فرات در تاریخ به بین النهرین (عراق امروزی) معروف است. کمالالدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خلاقالمعانی، شاعر ایرانی نیمهٔ نخست قرن هفتم هجری، و آخرین قصیدهسرای بزرگ ایران در اوان حمله مغول است که در گیرودار هجومها و قتلعامهای آنان از میان رفت.

شیخ ابواسحاق احمد بن حلاج اطعمه، معروف به بسحق اطعمه، شاعر پارسیگوی نیمهٔ دوم سدهٔ هشتم و سدهٔ نهم بود. او در نیمه دوم سده هشتم هجری قمری در شیراز متولد گردید. بر حسب این شاخص که معیارهایی از جمله برابری، امید به زندگی و بهزیستی را ارزیابی میکند، کشور استرالیا پس از نروژ در جایگاه دوم در جهان را دارد. رودکی پس از آن راهی بخارا میشود و در بزمی در دربار امیر سامانی شعری که از رابعه به یادداشت بازگو میکند که بسیار مورد پسند امیر میافتد و چون از آن سؤال میکنند، رودکی داستان آشناییاش با رابعه و عشق او به بکتاش را برای شاه بازگو میکند، غافل از اینکه حارث نیز در آن بزم حاضر است و از آن داستان باخبر میشود.

رابعه که تاب بیخبری از وضعیت بکتاش را ندارد، با لباس مبدل و روی پوشیده، پنهانی در پس سپاه بلخ به میدان جنگ میرود. مرادی تصریح کرد: این حساسیت در مسئولان استانی ایجاد شده و به این نتیجه رسیدند که بختگان باید احیا شود و طی ۲ سال اخیر بخشی از حق آبه بختگان را از درودزن تامین و رهاسازی و کشاورزان نیز همکاری کردند. زمان مرگ رابعه به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ رودکی بودهاست، بنابراین تاریخ مرگ او را میتوان پیش از سال ۳۲۹ هجری قمری در نظر گرفت. را ببینید و لذت ببرید. وی هم در قصیده و هم در غزل به مقام بزرگی رسید و سبک قدما را در مواردی به بهترین نحو تقلید کرد.

روز بعد چون در گرمابه را میگشایند، پیکر بیجان رابعه را مشاهده میکنند که با خون خویش اشعاری را خطاب به بکتاش با انگشت بر دیوارهٔ گرمابه نگاشتهاست. این اثر توجه فراوان او را به تفکر منطقی، در معنای دقیق ارسطویی آن نشان میدهد. علت اشتهار او را به خلاقالمعانی، آن دانستهاند که در شعر او معانی باریک نهفتهاست که بعد از چند نوبت که مطالعه کنند ظاهر میشود. اگر متوجه علائمی شده اید که برطرف نمی شود و شما را نگران کرده است حتما به پزشک مراجعه کنید. این اثر به کوشش محییالدین صبری کردی همراه جامعالبدایع (۱۹۱۹ م) به چاپ رسیدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید