رود ارس کجاست + تصاویر رودخانه ارس

در این میان دلایل بسیاری از سوی کارشناسان و صاحب نظران برای خشک شدن دریاچه ذکر شده که از جمله آن ها می توان به خشکسالی های ممتد، ساختن سد بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، احداث بزرگراه بر روی دریاچه و استفاده بیرویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه اشاره کرد. به خاطر استفاده بهتر از آب این رودخانه ها برای زراعت و تولید برق، بندهایی روی این رودها احداث شده است که می توانیم از بندهای سروبی، نقلو، درونته، بنده کانال ننگرهار، ماهیپر،خروار و بتخاک نام ببریم . مشاهده تغییر و تحول بی نهایت و بی­پایان و دگرگونیهای همیشگی ­در جهان برای هر دو شاعر وسیله ای است برای درک ­حضور دایمی مرگ و اندر یافت اینکه همان گونه که عناصر طبیعی دگرگون میشود، ­مقام و ­زندگی این جهانی نیز زایل شدنی است و بیان اینکه انسان ضعیف ­که از خاک برانگیخته شده و دوباره خاک خواهد شد، ­درحقیقت موجودی است حقیر و زبون واسیر جبر زمان و اینکه آیا این جسم فرسوده مجدداً زنده واحیا خواهد شد ؟

زندگی فردوسی در «فرزند ایران» خواندن از زندگی و سرگذشت حکیم توس برای هر اهل ادبی جذاب است؛ شاعر بزرگی که با شاهنامهاش پس از هزار و اندی سال، بر قله حماسهسرایی ایستاده و پژوهشگران همچنان در آن نکتههای تازه مییابند. این سد چهار توربین دارد که دو توربین آن برای ایرانی ها می چرخد و دو توربین برای مردم جمهوری آذربایجان. این چشمه در دهانه دالانکوه در شهرستان تیران و کرون واقع شده و از برفهای دائمی کوه تغذیه میشود. این بی نیازی و بیطمعی مانع از آن میشود که او به نعمت کسان رشک وحسد ببرد و راهبر او در اشعار حکیمانهای است که در این زمینه سروده است.

به ایران نرسیده است بهدلیل مشکلات فنی بوده و عمدی نخواهد بود.» وزارت انرژی و آّب طالبان گفته است که کار روی حل این مشکل آغاز شده است. برای رسیدن به دریاچه ارواح باید از دل جنگلی زیبا عبور کنید. این تالاب نقش مهمی در زندگی مردم منطقه دارد و در زمان خشکسالی باد میتواند ریزگردهای بخشهای خشک شده را با خود ببرد و شرایط را برای مردم منطقه سخت کند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی مستعد ریزگرد ها است، از این رو ایستگاه های سنجش آلودگی ایجاد شده و این قابلیت وجود دارد تا از طریق آزمایشگاه میزان نمک منطقه نیز سنجش شود.

11- حوضه آبریز را تعریف کنید: به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطه آن هدایت کند، حوضه آبریز می گویند. که در رباعی های منسوب به او نیز همین تفکر موج می زند، و در حقیقت کلام او مصداق « اِنَّ الحَریصَ عَلی الدُّنیا لَفی تَعَب» است (دیوان امام علی(ع)،90:1373). نقلهایی که به رسول خدا (ص) منسوب شده و دیگر نقلهایی که به کعب الاحبار انتساب یافته و از او نقل شده است. طرحهای دیگری از قبیل ایجاد تصفیهخانههای پساب شهری و استفاده آن در صنعت نیز هنوز نتوانسته برداشت آب خام این صنایع را به صفر برساند.

در دیوان رودکی گاهی لغزشهای وزنی موجود است که این لغزشها در اشعار معاصران رودکی و شاعران قبل از وی نیز دیده می­شود. هر چه پیشتر می­­رویم، بتدریج از میزان کاربرد اختیارات شاعری کاسته می­شود؛ به طوری که از قرن هفتم به بعد اختیارات شاعری در دیوان شاعران معدود و حتی گاهی انگشت شمار می­شود. هر چه از زمان رودکی پیشتر می­رویم و اوزان اشعار روانتر می­گردد، این لغزشها هم کمتر می­شود. «این نوع دقت در جریان بی وقفه استحالة اجساد و ذرات و پی­گیری­ آن نیز ­نمودار نگرشی حکیمانه و ژرف ­بین است »(یوسفی،1377: 119) که در اشعار هر دو شاعر نیز موج میزند و گاه نیز نمایانگر یأس افراد و نومیدی ایشان از روزگار نامساعد و عدم کامیابی در دستیابی به تجربههای ژرف عرفانی نه یأسسوز و ظلمت شکناند.

هر دو شاعر هشدار میدهند که هر چند اکنون خواب تو بر دیباست، اما سرانجام به خاک اندرون باید خفت و با کسان بودن تو بی فایده است، چرا که در گور و زیر خاک تنهایی و همنشین ویاری جز مور ومگس نخواهی داشت؛ حتی به این اندازه هم قانع نیستند و هشدار میدهند که خاکی که زیر پای رهگذران لگد کوب میشود، رخسار واندام زیبارویی است که درآن خاک مدفون و بمرور زمان با آن عجین شده است، و یا خاکی است که با دستان کوزه گر تغییر شکل داده و درکسوت دیگر خود را نشان داده است وگرچه باید گفت فقدان یا ضعف شهود عرفانی محضر دوست تاحدی نیز شاعر را در برهوت تردید و زندان خاک متوقف کرده است.

در عین حال، رودکی از بی وفایی دهر می­نالد و از پیری گلایه می­کند و این دنیا را ناپایدار می­شمارد. این دریاچهی دلپذیر و صورتی رنگ در شیراز قرار داره اما همیشه هم به این رنگ نبوده. مسعودی در مروج الذهب نقل می کند­: « اردشیر درآخر عمر خود از پادشاهی کناره کرد و به نظر آورد که پیش از او کسانی شهرها ساخته و قلعه ها برآورده و لشکرها کشیده و سپاه و نفر و لوازم از او بیشتر داشتهاند، اما همه خاک شده و در گور خفتهاند؛ بدین جهت ترجیح داد کناره گیرد و به آتشکده نشیند» (مسعودی،243:1347).

رودکی شاعر نامدار قرن چهارم «نخستین بار به شعر فارسی ضبط و قاعدۀ معین داد و آن را در موضوعات مختلفی، از قبیل داستان و غزل و مدح و وعظ و رثا و جز آن به کار برد و به همین سبب نزد شاعران بعد از خود «استاد شاعران» و «سلطان شاعران» لقب یافت». بحر وافر و کامل را هم شاعران فارسی زبان بیشتر در ملمعات و یا اشعار عربی خود به کار برده اند.

رودکی اشعارش را در ده بحر و هفتاد وسه وزن سروده است و تقریباً بیشتر بحور فارسی و زحافات متفاوت آن را به کار برده است. رودکی رباعیات خود را در ده وزن مختلف به کار برده است که حتی در شعرای بزرگ پس از وی این تنوع اوزان دررباعیات کمتر دیده می­شود. اگرچه پس از ساخت سد امیرکبیر، راه ارتباطی با واریان قطع شد. پس ملاحظه کردید که با اعمال یک اختیار شاعری در بیت، چگونه نام وزن آن دگرگون می شود. این حال حدود دو تا پنج ماه ادامه دارد و پس از آن یخها به تدریج آب می شود و رود به حالت اولیه باز می گردد( نیز رک: لسترنج، 1364473). نوشته اند که اهالی خوارزم در زمستانها ناچار درمیان یخ با دیلم چاه می کندند تا به آب رود زیر یخ برسند و آب مصرفی خود و احشامشان را تهیه کنند.

در این مقاله سعی بر آن داریم تا انواع موسیقی­های زبانی شعر را در اشعار رودکی بررسی کنیم. کلونوسکوپی: پزشک در این روش، شکل ظاهری روده بزرگ و راست روده را مشاهده می کند و در هر ناحیه ای که غیر طبیعی به نظر رسید، بررسی می کند. ↑ محقق ارزگانی، بررسی ریشههای تاریخی تشیع در افغانستان، ۱۳۹۱ش، ص ۱۱۶. در دیوان رودکی «در ترکیب و تلفیق الفاظ درشتی و خشونتی مشهود است و اوزان شعر در برخی از موارد سخته و مستقیم نیست و بسا که سکته و وقفه در آنها پیش می­آید و برای استقامت وزن باید آنها را گاه مانند خسروانیات با کشیدن آواز به صلاح باز آورد.» (زرین کوب،1370: 3) البته، برخی از این سکته­ها با کشیدن یا کوتاه و سریع خواندن ابیات هم به صلاح باز نمی­آید؛ مثلاً در وزن ابیات زیر اشکالاتی وجود دارد.

شهر های جلفا، پلدشت، سیه رود و سواحل حاشیه ای این شهرها بهترین نقاط برای ماهیگیری هستندکه هر ساله در فصل تابستان قلابهای آویزان نشانگر حضور ورزشکاران و گاه خانواده های علاقمند به ماهیگیری است. درمان های هدفمند، درمان های جدیدتری هستند که جنبه های خاص سلول سرطانی را هدف قرار می دهند و نسبت به شیمی درمانی سنتی عوارض کمتری دارند. رودکی با توجه به اهمیتی که به عبادت عاشقانه می دهد، از بیگانگی نسبت به دین ظاهری نیز سخن می راند و عشق را موجب بیگانگی از دینی این چنین می داند. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از اشعار رودکی از میان رفته است و در دسترس ما نیست، بدیهی است که اگر تمام اشعار او را در اختیار داشتیم، برتری او بر دیگر شاعران از لحاظ میزان کاربرد اوزان عروضی هر چه بیشتر آشکار می­شد.

یکی از عوامل مؤثر در زیبایی اشعار رودکی توجه وی به موسیقی شعر است. همانطور که در این نمودار نیز مشاهده می­شود، رودکی شاعر بحر هزج است؛ هر چند که در دو بحر خفیف و مجتث هم اشعار زیادی دارد.رودکی تقریباً تمام اوزان بحر هزج را به کار برده است و به جرأت می­توان گفت که کمتر وزنی در بحر هزج یافت می­شود که رودکی در آن بیتی نسروده باشد. خیام و رودکی طبیعت را بشدت حس می کنند و به انسان، طبیعت، آزادگی و زندگی عشق می­ورزند و بسیار خوب توانسته اند از جلوه های گوناگون و رنگارنگ ­طبیعت در بیان افکار و اندیشه های خود بهره گیرند؛ چنانکه شعر آنها هر خواننده یا شنوندهای را مجذوب خود میکند.

دیدگاهتان را بنویسید