دریاچه پریشان، بزرگ ترين دریاچه آب شیرین – جام جم آنلاین

از تمام آثار رودکی که گفته میشود بیش از یک میلیون و سیصد هزار بیت و نیز شش مثنوی بودهاست، فقط ابیاتی پراکنده به همراه چند قصیده، غزل و رباعی باقی ماندهاست. او به تقلید از نظامی مثنویهایی بنام «سلیمان و بلقیس» و «نل و دمن» و «هفت کشور» و «مرکز ادوار» و نیز داستان «گیتا» را به نظم کشیدهاست. این جزایر خالی از سکنه در حقیقت زیستگاهی برای گونههای جانوری اطراف به شمار میروند. در تفکر خیامی نیز همین معنا و مفهوم تکرار و تأیید شده است. وی معتقد است: بهواسطه تهدیدات مختلف غالب تالابهای کشور ازجمله هامون، ارومیه، کافتر، انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، زریوار، شادگان، هورالعظیم و میقان که بیش از یک دهه از شرایط ناپایداری برخوردار بودهاند، همچنان با مخاطرات جدی دست به گریباناند و برنامههای مدیریت تالابها نیز صرفاً روی کاغذ بوده و بهطور مؤثر اجرایی نشدهاند.

سوال : آب و هوا را تعریف کنید : به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه در درازمدت گفته می شود؛ مثلاً آب و هوای استان خراسان جنوبی، گرم و خشک است. در بخشهایی از این مسیر هوا شرجی و گرم است، گاهی با باران مواجه میشوید و گاهی هوا به شدت سرد و مهآلود میشود. نمونهای خوب از هنر حافظ، استعارههایی است که یکی بهجای دیگری در چهار بیت نخست غزلی جهت توصیف معشوق آورده شدهاست؛ چنانکه معشوق ابتدا به «غزال»، سپس «شکرفروش»، سوم «گل» و سرانجام «صیاد پرندگان» مانند میشود.

بایکال دارای آب و هوای منحصر به فرد است و همچنین این دریاچه دارای ویژگی های آب و هوای خاص ساحلی می باشد. اتوبوس: برای رسیدن به پارک ملت می توانید از اتوبوس های BRT خط هفت استفاده کنید (اتوبوس های مسیر تجریش-راه آهن یا چهارراه پارک وی-راه آهن) و در ایستگاه نیایش یا ایستگاه پارک ملت از اتوبوس پیاده شده و قدم زنان به پارک بروید. که خط آهن آذربایجان به قفقاز از روی این پل عبود میکند.

در وان می توانید از وسایل نقلیه همچون: تاکسی، اتوبوس استفاده کنید. قافیه بهگونهای زمینه را برای القای موسیقی شعر در ذهن آماده میکند. تدوین برنامه نافرجامی مانند مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی تا نقشه راه احیای زایندهرود هیچکدام جز صرف وقت و هزینه در عمل برای گاوخونی نتیجهای در پی نداشته و کلاف سردرگم حوضه زایندهرود آنقدر پیچیده شده که به نظر نمیرسد باوجود صنایع و کشاورزی و شرب، حفظ حیات این تالاب که از دیرباز زندگیبخش فلات مرکزی ایران بوده، در اولویت استان و کشور باشد. خرمشاهی نوآوری اصلی حافظ را در تکبیتهای مستقل و خوشمضمون او دانستهاست؛ به اعتقاد وی، استقلالی که حافظ از این راه به غزل داده به میزان زیادی از ساختار سورههای قرآن تأثیر گرفتهاست.

استدلالهایی توسط آرتور آربری ارائه شده مبنی بر این که وحدت واقعی شعر حافظ موضوعی یا نمایشی در معنای کلاسیک غربی نیست، بلکه در بافتِ ظریفِ تصویرسازی و کنایه زدن به یک یا چند مفهومِ مرکزی نهفته است.آربری عقیده داشت که پس از تکامل قابلیتهای هنری ساختار متعارف غزل – بهویژه در غزل سعدی – حافظ بر آن شد تا مفهوم تازهای از غزل بیابد و «روشی موضوعی» آفرید؛ اینگونه که در هر غزلی تعداد محدودی از مجموعه موضوعاتی را برمیگزیند که این موضوعات بسیار محدود و تا اندازهٔ زیادی قراردادیاند. شفیعی کدکنی با نمونهگیری از ۱۰۰ غزل حافظ به این نتیجه رسیده که ۷۸٪ غزلها در چهار وزن جویباری سروده شدهاست.

نکارود، رودخانهای در مرکز شهر نکا است که با ۱۰۰ کیلومتر طول، از شاهکوه البرز در گرگان سرچشمه میگیرد و سرانجام بهدریای خزر میریزد. به عبارتی این چشمه تنها جریان آب سطحی است که در این شهرستان قرار دارد و پس از طی مسافتی معادل ۱۰۰ کیلومتر به زاینده رود پیوسته و به نوعی تامین کننده میزانی از آب زاینده رود است. با آنکه وزن عروضی بیشتر اشعار حافظ ۳ یا ۴ وزن است، اما او با ابداعی بزرگ، در موقعیتهای گوناگون عاطفی و با بهرهگیری از آهنگ واژگان و روش تقطیع افاعیل عروضیِ مرتبط به واژگان و حروف، جبران محدودیت وزنی را نموده و تنوع آفریده است.

دریاچه بایکال، در منطقه سیبری روسیه، یکی از عمیقترین دریاچههای آب شیرین است. اگر از اردبیل بهطرف این دریاچه راه بیافتید، باید از سمت جنوبشرقی این شهر حرکت کنید: وارد بزرگراه بسیج میشوید و بعد از پشتسرگذاشتن میدان ایثار، وارد جاده اردبیل به خلخال میشوید. با اینکه مسلمانان تنها دو سال بعد از هجرت، کعبه را در مکه به عنوان قبله خود برگزیدند و تا پیش از آن برای نماز به سمت بیت المقدس میایستادند، اما ارتباط مسجد با سفر خارق العاده شبانه و عمل معجزهگون و ورود دین اسلام به آن سرزمین با ورود پیامبر به این شهر… شهر باستانی و تاریخی بیشاپور که در سال ۲۲۶ میلادی، در دورهی ساسانیان و به دستور شاپور اول، پادشاه ساسانی احداث شد.

کلیله و دمنه در اصل کتابی است هندی که در دوره ساسانیان به دستور بزرگمهر و به وسیله برزویه طبیب به پارسی میانه ترجمه شد؛ و داستانیست رمزآمیز از زبان حیوانات. شیخ بهایی در کتاب کشکول خود آوردهاست که منظومه کلیله و دمنه رودکی مشتمل بر دوازده هزار بیت بودهاست. شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معاییر اشعار عجم خود رودکی را آفرینندهٔ رباعی دانسته و آغاز شاعری رودکی را از آنجا میداند که وی صدای شادی کودکی که در حال گردو بازی کردن بود را میشنود که از فرط شادی بابت هنر بازی خود زبان شاعری وی گشوده شده و با کلامی آهنگین میگوید: «غلتان غلتان همی رود تا بن گو».

او غزل عاشقانه و عارفانه را با استفاده از صنعتِ ایهام، به یکدیگر پیوند زدهاست.غزلِ عاشقانه را سعدی، و غزلِ عارفانه را مولوی به اوج رسانده بودند، و بدینترتیب غزل را دیگر یارایِ پیش رفتن نبود، بدینمعنی که تلاشِ هر شاعری در هر کدام از طرفینِ غزل، بیثمر بود؛ و تنها راه، آمیختنِ این دو به یکدیگر بود. در این غزل حافظ چنین است: «مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم. دو مفهوم «آهنگ کلام» و «بافت» – که یکی اصطلاحی موسیقایی و دیگری اصطلاحی در نقد ادبی است – در شعر حافظ سبب احساس موسیقی در شعر و نیز تأثیری متفاوت در شعرهای گاه با وزن یکسان شوند.

همچنین چراغ قوه، آب کافی، مواد غذایی و سایر موارد مورد نیاز برای چادرهای شبانه را نیز فراموش نکنید. ۲. وزنهای خیزابی که متحرک و تند هستند و نظام ایقاعی افاعیل عروضیشان در بیشتر موارد طوری است که در مقاطعی، نیاز به تکرار در ذهن شنونده را موجب میشود. وزنهای جویباری که ترکیب افاعیلشان متنوع و ناهمسان است و شنیدنشان یکنواختی و تکرار را القا نمیکند و خوشآهنگ و گوشنوازند؛ مانند «دیدار شد میسر و بوس و کنار هم/از بخت شکر دارم و از روزگار هم». وزنهای بیشتر اشعار حافظ را در دو دستهٔ کلی میتوان بخش بست: ۱.

در توصیف کلی شعر حافظ میتوان دو نکته ذکر کرد: یکی فشردگی بسیار در بهکاربستن عناصر مختلفِ رسیده از سنت سدههای پیشین و دیگری، توانایی سبکشناسی و بهرهبردن از اصول بلاغت. بهخاطر آرایش پیوسته در دگرگونی مجموعهٔ سرشار و پیچیدهای از صور خیال در غزل حافظ، معمولاً چنین تصور میشود که ابیات از یکدیگر مستقلند و غزل فاقد ساختاری کلی و جامع است. فِرِدْریش فایْت نیز معتقد بود در هر غزل از حافظ اندیشهای هست که معانی عاشقانه، عارفانه و میپرستانه را به یک سو هدایت میکند؛ اگرچه در بسیاری از مواقع، چون نسخهبرداران ترتیب بیتها را بر هم زدهاند، دریافتن این اندیشه به آسانی میسر نیست.

تکیه که عبارت از تکیهٔ تلفظ واژگان بر هجاهای گوناگون آنهاست و سبب القای معانی مختلف از آن واژگان میشود؛ ۵. رودکی با وجود تقدم نسبت به شاعران بزرگ ایران زمین از پرکارترینها نیز بهشمار میرود. بهگفتهٔ دبروئین در دانشنامهٔ ایرانیکا، حافظ با دگرگونیهای پیدرپی در صور خیال و بنمایهها سبب ایجاد این توهم میشود که موضوع شعر نیز تغییر میکند، درحالیکه شاید چنین نباشد. دبروئین میگوید مردمان روزگار حافظ به حل این مسئله فراخوانده میشدند تا با همهٔ این عناصر تصورآفرین، معنای کاملی بیافرینند. حکومت این ناحیه در روزگار طاهریان و صفاریان نیز در دست خاندان آلسامان بود. نصرالله منشی از معاصران بهرامشاه غزنوی نیز در سده ششم ترجمه ابن مقفع را به نثر پارسی کشید.

چالة هامون ازجمله چالههای زنجیرهای است که خط مدنی ایران از تبریز، ساوه، اصفهان، ابرکوه، سیرجان ارزوئیه و کهنوج را به ایرانشهر متصل میکند و درواقع چالههای مملو از آب ارومیه، میغان، گاوخونی، مروست و هرات، چالة سیرجان – ارزوئیه و چالة پارهشدة جیرفت و جازموریان در امتداد محور شمال غرب – جنوب شرق، این خط مدنی را در نیمة میانی ایران به وجود آوردهاند. همه و همه دست به دست هم دادهاند تا موجب خشک شدن هامون شوند. در ترکی آذری «نئور» به دریاچهی کوچکی گفته میشود که رودخانهای به آن نمیریزد.

از این رو قصیده ای میسراید و هنگامی که امیر سامانی صبوحی کرده بود، چنگ نواخته و آن تصنیف را با آواز میخواند؛ و امیر چنان تحت تأثیر قرار میگیرد که بدون آنکه کفش را در پایش کند سوار بر اسب میشود و مستقیم به سوی بخارا میتازد؛ و نقل است که کفشهایش را تا دو فرسنگ دنبال او میبردند؛ و رودکی پنجاه هزار درم از لشکریان میگیرد. ازدواج یا بهرهگیری از واژگان با سجعی همسان یا همسو؛. بهباور شمیسا در قلمرو بهرهگیری زبان ادبی – که مقصود بهرهبردن از بدیع و بیان به حد کمال است – و برقراری روابط گوناگون موسیقایی و معنایی میان واژگان، حافظ بر همگان سبقت گرفتهاست.

شاید مقصود او مصبّ سیر دریا (سیحون) به دریاچۀ آرال بوده است. تکرار یا تکریر که از عوامل بدیع لفظی است و عبارت است از تکرار واژهای با معنی یکسان در یک بیت. بعد از آنکه رود آغسو و آب پنج با آن یکجا میشود نام «دریای پنج» به خود میگیرد و پس از آنکه رودهای کوکچه ، وخش، کافرنهان، به آن می ریزد، «دریای آمو» نام میگیرد. ساخت خط 10 مترو تهران به کجا رسید و چه زمانی این خط مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید