آشنایی با شهرک چیتگر در منطقه 22 – مسکن بزرگ چیتگر – آجرلو

هرچند آب هدایتشده از رودخانه کن کیفیت خوبی دارد، اما قبل از انتقال به مخزن دریاچه، با هدف حفظ آبزیان و سازگاری با اکوسیستم دریاچه، در تصفیهخانه دریاچه شهدای خلیجفارس تصفیه و پس از انجام اقدامات فنی وارد دریاچه میشود و همین امر باعث شده آب دریاچه به لحاظ مشخصات زیستمحیطی دارای کیفیت بسیار بالا و مطابق با استانداردهای بینالمللی باشد. وی ابراز امیدواری کرد که با بارندگیهای آینده و اختصاص حق آبه این تالاب از رودخانه «هلیل رود» در استان کرمان و «بم پور» در استان سیستان و بلوچستان طی سالهای آینده شاهد وضعیتی پایدار در منطقه باشیم. علیاکبر کاظمینی افزود: باید ادارات مربوطه همکاری کرده و طرح و پروژه ارائه دهند و اعلام کنند در حوزه تالاب پریشان برای اجرای طرح کاهش مصرف آب این مقدار هزینه نیاز است که این پول در بودجه لحاظ شود و سالیانه به ادارات تعلق گیرد، سازمانهایی مانند اداره تعاون روستایی و اداره کار میتوانند در احیای تالاب پریشان نقش پررنگی داشته باشند اداره کار باید برای مردم بومی این منطقه که حاضرند برای کمک به احیای تالاب از کشاورزی دست بکشند، معیشتی جایگزین کند، همکاری صحیح ادارات و جامعه محلی باعث کاهش کشاورزی، تعداد چاهها و افزایش آب در حوزه تالاب پریشان خواهد شد.

اما باوری بر این ارزشها وجود ندارد که باعث میشود دستاندرکاران مدیریت تالاب در سطح استان و ملی آنطور که لازم است به تالاب توجه نداشته باشند. و اما «محمد لاهوری» مسئول کمیسیون محیطزیست مؤسسه موجشکن انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط زیستی که در آن زندگی میکنیم، تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی ما دارد و گاهی تخریب آن میتواند باعث ایجاد اختلال شود. اگر چه استرس التهاب روده ایجاد نمی کند، اما می تواند علائم و نشانه های شما را بدتر کند و ممکن است به آغاز و شعله ور شدن بیماری کمک کند. از آن سو، سیلابهایِ بهار ۱۳۹۸ (که به گفته حسن روحانی، رییسجمهور، حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور را به دنبال داشت) این توهم را ایجاد کرد که «ترسالی» برگشته است.

وی ادامه داد: بارندگیهای اخیر از یکسو و از طرف دیگر انتقال ۲.۵ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد به این تالاب موجب احیای آن شده و زمینه بسیار مناسبی را برای زیست و استراحت پرندگان مهاجر در این پهنه آبی به وجود آورده است. ساختمان اين سد، درياچهاى را به گنجايش ۱۳۵۰ ميليون مترمکعب به وجود آورده است. بهراستی همة «نشاط جاودان گلشن ایران» که «گل و نسرین و سوسن بسیاری بار داده» از همین «چشمة روشن» بوده است (صورتگر، 1368: 163)2. راز و نکتۀ دقیق این موضوع را نباید تنها در همین شگردها و ترفندهای بلاغی و زبانی یا به تعبیری خلّاقیت فردی شاعر جست؛ چه بعد از رودکی بیشک شاعرانی بودهاند که از چنان ذوق و مهارتی در تشبیهات، استعارات و کنایات بهرهمند باشند که بتوانند شعری دربردارندة این صنعتها، حتّی قویتر از اشعار رودکی بسرایند، اما هرگز رودکی نشدهاند.

این دریاچه در گذشته چند بار بخاطر رشد حجم دوباره به دریای سیاه و دریاچه آرال وصل شده. سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیسجمهور روز دوشنبه هفته جاری در جلسه پیگیری اجرای دستور رئیسجمهور در خصوص احیای تالاب انزلی و ساماندهی رودخانههای زرجوب و گوهررود رشت و نیز آزادسازی سواحل دریای خزر، گفت: نام تالاب انزلی با خطه سرسبز گیلان گرهخورده است و احیای این تالاب سبب توسعهیافتگی استان گیلان خواهد شد.

این رود از کشورهای اوگاندا، سودان و مصر و از شهرهای مهمی مانند خرطوم و قاهره میگذرد و سرانجام به دریای مدیترانه میریزد. وی گفت: برای حل مشکلات عرصه محصولات کشاورزی نیازمند تغییر کشت و اصلاح الگوی کشت با یک برنامه مدن از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی هستیم تا شاهد افزایش متوسط برداشت محصولات مختلف از جمله سیب از باغات استان باشیم و از این طریق شاهد کاهش هدررفت منابع آبی شویم.

وی همچنین در این جلسه اظهار کرد: تالاب انزلی با سابقه ۵۰ سال حفاظت زیستمحیطی مانند نگینی در شمال کشور میدرخشد اما به دلیل مشکلات متعدد، رشد ناپایداری دارد و وضعیت فعلی تالاب مساعد نیست. وی ادامه داد: واقعیت این است که در حال حاضر کاهش این مشکلات بیش از هر چیز دیگری نیازمند یک مدیریت مشخص و واحد است و بیشک اگر همین امروز به داد تالاب نرسیم قطعاً فردا دیگر اثری از آن باقی نمیماند. نام برقوجین به صورت برگوزین۲ بر یکی از رودهایی که از جانب شرق به دریاچه بایکال میریزد، باقی مانده است.

وی با بیان اینکه آب سفرههای زیرزمینی کاملاً فروکش کرده، گفت: در گذشته به دلیل آبدار بودن حوزههای اطراف آب به سمت دریاچه روان میشد اما در حال حاضر به دلیل خشک بودن این حوزهها، ابتدا آنها تغذیه میکنند و درنهایت آبی باقی نمیماند که وارد دریاچه شود. درنتیجه ایران با راهبرد صبر و حوصله خواهد توانست درنهایت به خواسته بر حق خود دست پیدا کند. یک فعال حوزه محیطزیست در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با بارندگیهای اخیر استان فارس و وضعیت تالابها توضیح داد: باوجوداینکه طی چند مدت اخیر شاهد بارش باران در مناطق مختلف استان بودیم اما این بارندگیها نتوانست حداقل انتظارات را برآورده کند و متأسفانه وضعیت دریاچههای استان همچنان نگرانکننده است.

وی با اشاره به طرح مدیریت تالابهای فارس بیان کرد: این طرح در کارگروههای ویژهای بررسی و وظایف هر دستگاه برای احیای تالابها مشخصشده و در کارگروه توسعه استان نیز تصویب و به دستگاهها ابلاغشده است اما متأسفانه تاکنون اقدام مناسبی برای عملیاتی شدن این طرح از سوی برخی از دستگاهها انجامنشده است ازاینرو نباید انتظار داشت که تالابها با این وضعیت احیا شوند. از دیگر سو طبق نظر بسیاری از برنامه ریزان به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار از آن یاد میشودکه میتواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیت های گردشگری نقش موثری را در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد .در این مقاله با تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها به ارائه استراتژی و راهبردهای عملی در جهت توسعه گردشگری درمنطقه دریاچه هامون با استفاده از مدلswot پرداخته شده است .

وی با عنوان اینکه اخیراً گروهی برای بازدید از منطقه آمدند و پیگیر احیای تالاب هستیم، گفت: محیطزیست پیگیری و مطالبه جدی برای احیای تالاب دارد زیرا اگر احیا نشود دوباره شاهد مرگ پرندگان مهاجر و تکرار فاجعه خواهیم بود. فسیلهای صدف هم در این كوهها زیبایی منحصر به فردی دارند كه نشان میدهد این منطقه هزاران سال قبل زیر آب بوده است. وی در رابطه با نقش سازمانهای استانی و کشوری در احیای تالاب بینالمللی پریشان ادامه داد: چون استانها و استانداران ازنظر سازمان برنامهوبودجه تا حدودی مستقل هستند و بودجهها و هزینههای استانی زیر نظر شخص استاندار و سازمان برنامهوبودجه است میتوان در چارچوبی برای ادارات مربوطه جهت احیا و نجات پروژههای حائز اهمیتی مانند تالاب پریشان بودجهای قرار داد و آن ادارات را ملزم به فعالیت صحیح در این چارچوب کرد.

محدود و هزینهها طبقهبندی و مشخصشده است، در بودجه این ادارات پولی برای احیای تالاب پریشان نیست. او با بیان اینکه هر اقدامی که در توان داشته باشیم برای نجات تالاب انجام میدهیم، درعینحال میافزاید: تالاب آب میخواهد که آب نیست اما امید است با عملیاتی شدن بسته راهکارهایی که برای احیای زایندهرود ارائهشده است، جریان دائمی زایندهرود محقق شود تا شاهد احیای تالاب گاوخونی باشیم. ‬‬ ‫و ای نها سیاه نمایی نیست چراکه خود مسوولان در این روزها بسیار بیش از ای نها گفتند و در مبارزات‬ ‫انتخاباتی بهجای اعلام برنامهها و تصویر چشمانداز روشن‪ ،‬سیاههای بلند بالا از سیاهکاریهای طرف دیگر‬ ‫را به رخ کشیدند‪.‬‬ ‫وعدههای شیرینی که بعضی کاندیداهای نمایندگی به مردم شهرها و روستاها دادند‪ ،‬تکرار سناریوی سالهای‬ ‫گذشته بود که حتی در صورت اجرا‪ ،‬تنها شانس آن نماینده را برای انتخاب دوره بعد بالا م یبرد اما چهبسا‬ ‫مانعی درراه توسعه پایدار باشد‪.‬‬ ‫جا دارد از خود بپرسیم که چرا چنین است؟

واحدهای این پهنه 93 متری، 110 متری و 135 متری هستند و از یک الی سه اتاق خواب را شامل میشوند. این گروه شامل داروهایی است که TNF را مسدود میکند. فاروق سخنور رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان مهاباد در این زمینه اظهار کرد: با شروع فصل سرما در مناطق شمالی، هزاران پرنده مهاجر شامل انواع خوتکا، غاز خاکستری، فیلوش، چنگر، اردک سرسبز و اردک نوک پهن و باکلان وارد تالاب بینالمللی کانی برازان این شهرستان شدند. رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان مهاباد گفت: تالاب بینالمللی کانی برازان به دلیل تنوع غذایی، وضعیت و امنیت مناسب هماکنون به یکی از استراحت گاهها و زیستگاههای مهم پرندگان در شمال غرب کشور تبدیلشده و همهساله پذیرای شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجری آبزی و کنار آبزی است که در مسیر پرواز خود وارد این تالاب میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید